Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951-2015

Agnieszka Krzyżewska

Streszczenie w języku polskim


W pracy przedstawiona została analiza zmienności czasowej wilgotności względnej w Lublinie w latach 1951-2015. Ponadto prześledzono dla wielolecia częstości występowania dni charakterystycznych pod względem wilgotności powietrza czyli dni z powietrzem suchym, umiarkowanie suchym, umiarkowanie wilgotnym i bardzo wilgotnym. Materiał źródłowy opracowania stanowiły terminowe wartości wilgotności względnej, której pomiary były wykonywane na stacji Obserwatorium Meteorologicznego UMCS, zlokalizowanej w centrum miasta. Na podstawie średnich dobowych wartości wilgotności względnej zdefiniowano dni suche (f≤55%), umiarkowanie suche (56-70%), umiarkowanie wilgotne (71-85%) i bardzo wilgotne (f≥86%). Dla wybranych charakterystyk zbadana została istotność statystyczna trendów testem Mann-Kendalla.

Średnia wartość wilgotności względnej w Lublinie w latach 1951-2015 wyniosła 77,9% i zmieniała się od 73,6% w 2005 r. do 83,3% w 1958 r. W analizowanym wieloleciu zaobserwowano istotny statystycznie trend malejący.

Najczęściej notowano dni wilgotne (średnio 150 dni w roku) oraz bardzo wilgotne (średnio 119 dni w roku). Dni umiarkowanie suchych i suchych występowały znacznie rzadziej – odpowiednio 80 i 16 dni w roku. Wyznaczone dla tych charakterystyk były istotne statystycznie w przypadku liczby dni z powietrzem suchym i umiarkowanie suchym (trend dodatni) oraz liczby dni z powietrzem bardzo wilgotnym (trend ujemny).


Słowa kluczowe


wilgotność względna, Lublin, dni charakterystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badach A., Bodzak P., Chyła A., Gluza A., Kaszewski M., Niedziałek H., Warakomski W., 1983: Warunki meteorologiczne panujące w Lublinie w 1980 r. na tle wielolecia 1951–1980, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis vol. 25, Geogr. 1/2, 51–57.

Dobek M., 2012: Bioklimat Lublina. Maszynopis, Rozprawa doktorska, WNoZiGP UMCS, Lublin.

Dubicka M., Rosiński D., Szymanowski M., 2003: The infl uence of urban environment on air humidity in Wrocław, [w:] J. Pyka, M. Dubicka, A. Szczepankiewicz-Szmyrka, M. Sobik, M. Błaś (red.), Man and Climat in 20th Centry, Studia Geograficzne, 75, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, 505–527.

Gluza, A.F. i Kaszewski, B.M., 1984: Zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza w Lublinie. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji „Klimat i bioklimat miast”, Łódź: Uniw. Łódzki.

Gumiński R., 1927: Wilgotność powietrza w Polsce (wahania roczne i rozkład geograficzny), Prace Meteorologiczne i Hydrograficzne 3, Warszawa.

Hage K.D., 1975: Urban-rural humidity differences, Journal of Applied Meteorology, 14, 1277–1283.

Kaszewski B.M., 1976: Układy baryczne a okresy z obniżoną wilgotnością względną powietrza w Lublinie, Folia Societ. Scien. Lublinensis, 18, geogr. 1. 2.

Kaszewski B.M., 2006: Próba oceny zmiany klimatu na Lubelszczyźnie w drugiej połowie XX wieku, [w:] Terpińska J., Olecki Z. (red.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IGiGP UJ, Kraków, 127–138.

Kaszewski B.M., 2008: Warunki klimatyczne Lubelszczyzny, Wyd. UMCS, Lublin, 60.

Kaszewski B.M., Bilik A., 2015: Zmiany średniej dobowej temperatury powietrza w Lublinie w latach 1951–2010, Annales UMCS, sec. B, vol. LXX, zeszyt 1, 71–82.

Kotońska B., 1974: Wilgotność powietrza w Poznaniu, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 27, 71–87.

Michna E., 1972: O wilgotności względnej powietrza w Polsce, Przegląd Geofizyczny 17 (25), 1, 3–14.

Siłuch M., 2005: Ogólna charakterystyka rozkładu wilgotności względnej powietrza na Lubelszczyźnie w latach 1951–2000, Acta Agrophysica 6 (2), 549–560.

Słownik meteorologiczny, 2003 (red. T. Niedźwiedź), Wyd. IMGW.

Suchorab J., 1997: Analiza termiczno-wilgotnościowa suchego lata 1994 roku w Lublinie na tle wielolecia 1951–1990, Annales UMCS, sec. B, 52, 203–213.

Unger J., 1999: Urban-rural air humidity differences in Szeged, Hungary, Int. J. Climatol. 19, 1509–1515.

Salmi, T., Maatta, A., Anttila, P., Ruoho-Airola, T., Amnell, T., 2002: Detecting trends of annual values of atmospheric pollutants by the Mann–Kendall test and Sen’s slope estimates – the Excel template application MAKESENS, Publications on Air Quality No. 31, Finnish Meteorological Institute, Helsinki, Finland.

Wiśliński A., 1974: Próba porównania dobowego przebiegu wilgotności powietrza w kilku wybranych stacjach, Folia Societ. Scien. Lublinensis, 16, geogr. 2.

Wiśliński A., 1974: Kilka uwag w sprawie wyznaczania typów dobowego przebiegu wilgotności powietrza, Folia Societ. Scien. Lublinensis, 16, geogr. 1, 4.

Wypych A., 2003: Long-term course of relative air humidity in Cracow (1901–2000), [w:] Pyka J., Dubicka M., Szczepankiewicz-Szmyrka A., Sobik M., Błaś M. (red.), Man and Climate in 20th Century, Studia Geograficzne, 75, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, 171–179.

Wypych A., 2005: Pomiary wilgotności powietrza w Krakowie na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Ozga-Zielińska M., Limanówka D. (red.), Hydrologia, meteorologia, klimatologia – badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji, PTGeofi z, IMGW, Warszawa, 79–85.

Wypych A., 2007a: Wskaźnik wilgotności powietrza jako kompleksowy opis zmienności wilgotności powietrza w Krakowie, [w:] Piotrowicz K., Twardosz R. (red.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, IGiGP UJ, Kraków, 331–336.

Wypych A., 2007b: Wilgotność powietrza, [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, IGiGP UJ, Kraków, 113–126.

Wyszkowski A., 1987: Sezonowa i dobowa zmienność układów przestrzennych wilgotności powietrza w Elblągu, Zesz. Nauk. Uniw. Gdańskiego, Geografia, 16, 47–63.

Zinkiewicz W., Warakomski W., 1959: Zarys klimatu Lublina, Annales UMCS, sec. B, 14, 2, 47–124.

Zinkiewicz W., Zinkiewicz A., 1973: Stosunki klimatyczne województwa lubelskiego, Annales UMCS sec. B., 28, 139–202.

Zinkiewicz W., Zinkiewicz A., 1975: Atlas klimatyczny województwa lubelskiego 1951–1960, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2017.72.2.27-39
Data publikacji: 2018-09-14 09:35:51
Data złożenia artykułu: 2017-10-26 16:56:22


Statystyki

Widoczność abstraktów - 456
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 59

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Agnieszka Krzyżewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.