Konsekwencje przekształcania elementów krajobrazu w atrakcje turystyczne

Jolanta Latosińska, Beata Meyer

Streszczenie w języku polskim


Stały, dynamiczny rozwój turystyki powoduje poszukiwanie coraz to nowych miejsc i obiektów, które mogą stać się atrakcyjne dla turystów. Duże możliwości stwarza wykorzystanie krajobrazu i jego elementów, ale kreowanie atrakcji turystycznych tego typu powoduje zróżnicowane konsekwencje, które coraz częściej mają charakter negatywny. Atrakcje turystyczne mogą dominować w krajobrazie, a z czasem stać się (pozytywnym lub negatywnym) symbolem danego miejsca czy obszaru. Modyfi kacja istniejącego krajobrazu może zarówno zwiększyć jego atrakcyjność turystyczną, jak i (co dzieje się częściej) spowodować zmniejszenie jego atrakcyjności dla turystów. Celem artykułu jest wskazanie na coraz częstsze wykorzystanie elementów krajobrazu w procesie kreowania atrakcji turystycznych oraz identyfi kacja konsekwencji tego procesu. Artykuł ma charakter przeglądowy i z metodologicznego punktu widzenia największą rolę w jego powstaniu odegrały metody badań terenowych: obserwacja, obserwacja uczestnicząca, doświadczanie atrakcji i dokumentacja fotografi czna. Rezultatem rozważań nad skutkami podejmowanych przekształceń związanych z turystycznym rozwojem atrakcji turystycznych jest próba ich klasyfi kacji i egzemplifi kacja.


Słowa kluczowe


krajobraz, atrakcje turystyczne, turystyka, przekształcenia krajobrazu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bastian O, Stein C., Lupp G., Behrens J., Renner C., Grunewald K., 2015: The appreciation of nature and landscape by tourism service providers and visitors in the Ore Mountains (Germany), Landscape online 41:1-23, doi 10.3097/LO.201541

Bieńczyk G., 2003: Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s.168.

EU, 2000: The European Landscape Convention. The European Union, Council of Europe Treaty Series no. 176.

Halling S-I., 2011: Tourism as interaction of landscapes – opportunities and obstacles on the way to sustainable tourism development in Lamu Island, Kenya, Forskarskolan i Geografi, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 118 pp. Uppsala.

Kopaliński W., 1999: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Muza SA, Warszawa, s.274.

Krakowiak B., Latosińska J., 2012: Historia Łodzi a znaki i symbole w krajobrazie miasta, [w:] Studia krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie, Łach J., Zaręba A. (red), Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 143-157

Kruczek Z., 2005: Metody badania atrakcji turystycznych, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, Winiarski R., Alejziak W (red.), Kraków-Rzeszów, s.225- 227.

Kulczyk S., 2010: „Ginące krajobrazy” a turystyka-wzajemne korzyści, czy konflikt?, [w:] Studia krajobrazowe, a ginące krajobrazy, Chylińska D., Łach J. (red.), Wrocław, s.44.

Kulczyk S., 2014: Atrakcyjność turystyczna krajobrazu – przykłady podejścia systemowego, Turystyka Kulturowa, 4, kwiecień 2014, 6-15.

Matczak A., 2008: Atrakcje turystyczne miast, [w:] Turystyka miejska, Matczak A. (red.), Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s.50- 52.

Meyer B., 2008: Krajobraz jako element atrakcyjności turystycznej obszaru, [w:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Zaręba A., Chylińska D. (red.), Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s.119-127

Meyer B., 2012: Dominanty w krajobrazie jako atrakcje przestrzeni turystycznej, [w:] Studia krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie, Łach J., Zaręba A. (red), Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 217-232.

Myga-Piątek U., 2016: Krajobraz jako autentyk, makieta, hybryda. Rozważania o roli krajobrazu we współczesnej turystyce., Turystyka Kulturowa, nr 1, styczeń-luty 2016, s. 47-63.

Pietrzak M., 2008: Krajobraz multisensoryczny i metody jego oceny, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Zasoby antropogeniczne, krajobraz, ruch turystyczny, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Poznań, s. 104.

Przecławski K., 1997: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.

Szulczewska B., 2009: Przyroda, środowisko, krajobraz w planowaniu przestrzennym [w:] Gospodarka i Przestrzeń. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 305-319.

Vogt B., Nassery F, 2008: Geometryczne przesłanki zaistnienia dominanty w przestrzeni współczesnego miasta, Czasopismo Techniczne, z. 15, Architektura z. 6-A, s. 563.

Walczak M, 2007: Analiza krajobrazowa w planach ochrony parków krajobrazowych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 30, s. 62.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2018.73.0.125-143
Data publikacji: 2019-06-05 09:01:34
Data złożenia artykułu: 2018-11-05 02:31:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1409
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 570

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Beata Meyer, Jolanta Latosińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.