Wykorzystanie metod wielokryterialnych do oceny poziomu przydatności hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej

Adam Stecyk, Marta Sidorkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Organizacja różnego rodzaju wydarzeń wymaga odpowiedniej infrastruktury. W przypadku turystyki konferencyjnej, która dotyczy wydarzeń mających na celu wzrost wiedzy uczestników, właściwą infrastrukturę stanowi baza hotelowa. Ze względu na wielość ofert hotelarskich w kontekście ich poziomu przydatności dla potrzeb turystyki konferencyjnej wybór konkretnego obiektu jako tego najbardziej właściwego na organizację spotkań zbiorowych jest niezwykle trudny. Wynika to z różnorodności obiektów, które charakteryzują zróżnicowane cechy. Jednym z obiektywnych sposobów wyboru hotelu odpowiadającego w największym stopniu potrzebom organizacji konferencji może być wykorzystanie metod wielokryterialnych. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania podejścia wielokryterialnego do oceny poziomu przydatności hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej. Próbę realizacji celu opracowania przeprowadzono na konkretnym przykładzie, a dokładnie na hotelach zlokalizowanych w Szczecinie. Procedura badawcza składała się z trzech etapów: identyfikacji czynników determinujących dostosowanie hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej; weryfikacji spójności przyjętych czynników (kryteriów oceny); budowy rankingu wybranych hoteli według przyjętych kryteriów. W opracowaniu wykorzystano, poza wielokryterialnymi metodami statystycznymi, metodę badawczą desk research w postaci analizy literatury przedmiotu z zakresu ekonomiki turystyki, hotelarstwa i metod ilościowych oraz doniesień branżowych z zakresu przemysłu spotkań. Ponadto zostały wykorzystane metody operacji logicznych (przede wszystkim dedukcji i indukcji) oraz metoda obserwacji (zwłaszcza w odwołaniu do aspektów praktycznych).


Słowa kluczowe


metody wielokryterialne, hotele, turystyka konferencyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen J., 2000: Event Planning. The Ultimate Guide to Successful Meetings, Corporate Events, Fundraising Galas, Conferences, Conventions, Incentive and Other Special Events. John Wiley & Sons, New Jersey.

Behzadian M., Kazemzadeh R., Albadvi A., Aghdasi M., 2010: PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications. European Journal of Operational Research, 200(1), 198–215. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.01.021

Boutkhoum O., Hanine M., Agouti T., Tikniouine A., 2017: A decision-making approach based on fuzzy AHP-TOPSIS methodology for selecting the appropriate cloud solution to manage big data projects. International Journal of System Assurance Engineering and Management. https://doi.org/10.1007/s13198-017-0592-x

Cieślikowski K., 2014: Rynek turystyki konferencyjnej (T. 1: Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie). Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice.

Davidson R., Cope B., 2003: Business Travel: Conferences, Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel. Pearson Education, New York.

Escobar M., Aguaron J., Moreno-Jimenes J., 2004: A note on AHP group consistency for the row geomatric mean priorization procedure. European Journal of Operational Research, 153(2), 318–322. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00154-1

Fabac R.Z., 2011: Applying the Modified SWOT-AHP Method to the Tourism of Gornje Medjimurje. University of Zagreb, Zagreb.

Jahanshahloo G., Hosseinzadeh Lotfi F., Izadikhah M., 1999: Extension of the TOPSIS method for decision-making problems with fuzzy data. Applied Mathematics and Computation, 181(2), 1544–1551. https://doi.org/10.1016/j.amc.2006.02.057

Kalinowska-Żeleźnik A., Sidorkiewicz M., 2010: Meeting planning jako narzędzie wspomagające realizację produktów turystyki konferencyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, (13), 9–20.

Łobożewicz T., Bieńczyk G., 2001: Podstawy turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Małachowski K., 2005: Rola i znaczenie turystyki kongresowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, (4), 75.

Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2018”, (2019): Polska Organizacja Turystyczna.

Roy B., 1990: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2017, poz. 2166).

Ruano M., 2018: Decision Making within the Tourism Industry with AHP: Determining key influential factors affecting foreign visitors’ decision to revisit Belize. National Taipei University of Technology, Taiwan, https://www.isahp.org/uploads/isahp18_proceeding_1417279.pdf

Saaty R., 2002: Decision Making in Complex Environments: The Analytic Network Process (ANP) for Dependence and Feedback. A Manual for the ANP Software SuperDecisions. Creative Decisions Foundation. https://superdecisions.com/sd_resources/v28_man02.pdf

Sidorkiewicz M., 2011: Turystyka biznesowa. Difin, Warszawa.

Triantaphyllou E., 2000: Multi-Criteria Decision Making Methods, [w:] Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. Springer, Boston.

Trzaskalik T., 2014: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania. PWE, Warszawa.

Wen-Hsiang L., 2013: An application of ahp approach to investigate tourism promotional effectiveness. Tourism and Hospitality Management, 19(1), 1–22. https://doi.org/10.1017/jht.2012.3

Witkowski C., 2002: Hotelarstwo (Cz. 1: Podstawy hotelarstwa). Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Źródła internetowe

https://turystyka.gov.pl/cwoh/index/page/1

https://www.booking.com

https://www.mojekonferencje.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.297-314
Data publikacji: 2019-11-20 13:50:03
Data złożenia artykułu: 2019-10-02 13:14:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 891
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 434

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Adam Stecyk, Marta Sidorkiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.