Finansyzacja polskich spółek giełdowych w ujęciu sektorowym

Błażej Socha, Dariusz Urban

Streszczenie w języku polskim


W artykule poruszona jest problematyka finansyzacji przedsiębiorstw. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie dotyczące różnic w poziomie finansyzacji grup przedsiębiorstw wyodrębnionych z uwagi na kryterium przynależności sektorowej. Analiza dotyczyła niefinansowych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie i obejmowała lata 2011-2017. W pracy wykorzystano zarówno syntetyczne mierniki finansyzacji jak i mierniki mierzące wybrane aspekty działalności finansowej i inwestycyjnej przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki dowodzą występowania różnic sektorowych w poziomie finansyzacji badanych spółek oraz relatywnie niewielkiej roli działalności finansowej przedsiębiorstw niefinansowych w relacji do działalności operacyjnej.


Słowa kluczowe


finansyzacja, mierniki finansyzacji, spółki giełdowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamska, A., Finansjalizacja a zmiana matrycy instytucjonalnej, „Finanse” 2017, Vol. 10(1).

Davis, L., Financialization and Investment: A Survey of the Empirical Literature, “Journal of Economic Surveys” 2017a, Vol. 31(5).

Davis, L., Financialization and the Non-fiancial Corporation: An Investigation of Firm-level Investment Behavior in the United States, “Metroeconomica. International Review of Economics” 2017b, Vol. 69(1), DOI: 10.1111/meca.12179.

Krasucka, M., Przejawy fiansyzacji rynku kredytów dla MSP, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, Vol. 425, DOI: 10.15611/pn.2016.425.06.

Krippner, g., Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2011.

Lapavitsas, C., Profiing without Producing. How Finance Exploits Us All, Verso, London–New York 2013.

Lisek, S., Finansyzacja w małopolskich spółkach giełdowych i jej zmiany w czasie, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, Vol. 4(82/1), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-10.

Ratajczak, M., Ekonomia w dobie fiansyzacji gospodarki, „Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, Vol. LxxVI(2), Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań.

Remlein, M., Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, Vol. 88(138).

Styhre, A., The Financialization of the Firm. Managerial and Social Implications, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK 2015.

Szczepankowski, P., Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, Vol. 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Szczepankowski, P., Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017a, Vol. 2(86), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, DOI: 10.18276/frfu.2017.86-24.

Szczepankowski, P., Financialisation of the Non-Financial Corporations and Enterprise Value Migration. Evidence from the Polish Stock Market: 2000-2015, “Studia i Prace WNEiZ US” 2017b, Vol. 44(2), DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-13.

Tori, D., Onaran, O., The Effects of Financialization on Investment: Evidence from Firm-level Data for the UK, “Cambridge Journal of Economics” 2018, Vol. 42(5), DOI: 10.1093/cje/bex085.

Van der Zwan, N., Making Sense of Financialization, “Socio-Economic Review” 2014, Vol. 12(1).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.93-102
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:48
Data złożenia artykułu: 2018-04-28 16:48:08

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Błażej Socha, Dariusz Urban

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.