Kultura w myśli św. Tomasza

Wojciech Kilan

Streszczenie w języku polskim


W artykule rekonstruuję i poddaję krytycznej analizie koncepcję kultury św. Tomasza z Akwinu. Rekonstrukcja historyczna służy celowi, jakim jest ukazanie: (a) ograniczeń Tomaszowej teorii kultury, a także (b) jej aktualność (oraz jej żywotność w kontekście innych dyscyplin filozoficznym, między innymi – filozofii biznesu). Choć Akwinata w swoich pismach nie rozważał bezpośrednio zagadnienia kultury, to zamierzony cel zostaje osiągnięty przez wpisanie omawianego zagadnienia w szerszy kontekst Tomaszowej etyki cnót. Uznając na wstępie, że kultura stanowi niejako duszę wspólnoty, wykazuję, że właśnie jako duchowy aspekt communitas, kultura jest adresatem obowiązków wynikających z cnoty sprawiedliwości. Następnie, uszczegóławiając analizę, ustalam, że cnotą, która najlepiej uchwytuje zagadnienie kultury w kontekście wspólnotowym, jest pietas (w polskich tłumaczeniach określana jako patriotyzm lub pietyzm), której przedmiotem jest to, co człowiek winny jest wspólnocie, z której pochodzi. Omawiam podstawowe sposoby realizacji cnoty pietas – cześć oraz służbę – oraz wskazuję, jak realizują się one w aspekcie kultury.


Słowa kluczowe


św. Tomasz z Akwinu; kultura; wspólnota; pietas; patriotyzm; sprawiedliwość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alford, Helen. „The Influence of Thomistic Thought in Contemporary Business Ethics”. W: Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics, red. Christoph Luetge, 227–250. Berlin: Springer, 2013.

Andrzejuk, Izabella. „Patriotyzm w etyce tomistycznej”. Rocznik Tomistyczny 2019, nr 8: 229–239. DOI: 10.5281/zenodo.3936122

Arystoteles. Etyka nikomachejska. Tłum. Daniela Gromska. Warszawa: PWN, 2012.

Beyond the self: virtue ethics and the problem of culture. Red. Raymond Hain, David Solomon. Waco: Baylor University Press, 2019.

Bocheński, Józef Maria. Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska. Warszawa; Komorów: Fundacja Pomocy Antyk „Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski”, 2009.

Cyceron. Pisma filozoficzne. Tłum. Józef Śmigaj. Warszawa: PWN, 1961.

Delassus, Henri. Duch rodzinny. W domu, społeczeństwie i państwie. Tłum. Teresa Fernandes Świątkiewicz. Kraków: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, 2005.

Dierksmeier, Claus, Anthony Celano. „Thomas Aquinas on Justice as a Global Virtue in Business”. Business Ethics Quarterly 22, nr 2 (2012): 247–272. DOI: 10.5840/beq201222225

Divus Thomas de Aquino. Summa Theologiae. Rzym: Textum Leoninum Romae, 1895.

Duma, Tomasz. „Natura miarą sensu kultury”. Zeszyty Naukowe KUL 57, nr 1 (2015): 35–49.

Freddoso, Alfred J. „Two Roles for Catholic Philosophers”. W: Recovering Nature: Essays in Natural Philosophy, Ethics, and Metaphysics in Honor of Ralph McInerny, red. Thomas S. Hibbs, John P. O’Callaghan, 229–252. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1999.

Fotta, Peter. „Wpływ rozumienia osoby na koncepcję kultury”. Zeszyty Naukowe KUL 57, nr 1 (2015): 87–98.

Garrison, James D. Pietas from Vergil to Dryden. University Park: Pennsylvania State University Press, 1992.

Godie, Peter. „Virtues of Art”. Philosophy Compass 5, nr 10 (2010): 830–839.

Gogacz, Mieczysław. Szkice o kulturze. Kraków; Warszawa: Michalineum, 1985.

Grzybowski, Jacek. „Czy relacja – najsłabszy rodzaj bytowości w metafizyce św. Tomasza – może stanowić fundament realnego bytu narodu?”. Rocznik Tomistyczny 2016, t. 5: 247–262.

Hage, Ghassan. White Nation: Fantasies of White Supremacy in a Multicultural Society. Sydney: Pluto Press, 1998.

Hankins, James. „Pietas”. First Things: A Monthly Journal of Religion and Public Life 2010, nr 10: 39–44.

Hills, Alison. „Moral and Aesthetic Virtue”. Proceedings of the Aristotelian Society 118, nr 3 (2018): 255–274. DOI: 10.1093/arisoc/aoy015

Janczarski, Zbigniew. „Metafizyka i kultura”. Studia Philosophiae Christianae 17, nr 1 (1981): 227–233.

Jaroszyński, Piotr. „Kultura i cywilizacja. Od Cycerona do Konecznego”. Człowiek w Kulturze 1998, nr 10: 13–29.

Kiereś, Henryk. Człowiek i cywilizacja. Lublin: Wydawnictwo Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej, 2007.

Krąpiec, Mieczysław A. Człowiek i prawo naturalne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1975.

Krąpiec, Mieczysław A. Człowiek, kultura, uniwersytet. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1998.

Krąpiec, Mieczysław A. Ja – Człowiek. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1979.

Krąpiec, Mieczysław A. „Ludzki wymiar kultury chrześcijańskiej – wspólnego dziedzictwa narodów Europy”. W: Żeby nie ustała wiara, red. Józef Homerski, 389–407. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1989.

Krąpiec, Mieczysław A. „O kulturę prawdy”. Człowiek w Kulturze 1997, nr 9: 154–159.

Lu, M. T. „How Is Patriotism a Virtue?”. Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 2020, nr 94: 119–128.

Lu, M. T. „Is Piety a Natural Virtue?”. Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 2019, nr 93: 253–262. DOI: 10.5840/acpaproc2021426118

MacArt, Theresa. „Pietas: A Case for Ethical Patriotism in Aquinas”. The Journal of Politics 84, nr 1 (2022): 541–553. DOI: 10.1086/714779

Mazur, Piotr S. Prowidencja ludzka jako podstawa roztropnego formowania życia osobowego i społecznego człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.

Melé, Domènec. „Early business ethics in Spain: The Salamanca School”. Journal of Business Ethics 22, nr 3 (1999): 175–189. DOI: 10.1023/A:1006270025831

Mooney, Brian T., Damini Roy. „Politeness and Pietas as Annexed to the Virtue of Justice”. W: The Philosophy of (Im)politeness, red. Chaoqun Xie, 179–195. Berlin: Springer, 2021.

Neves das, João César, Domènec Melé. „Managing Ethically Cultural Diversity: Learning from Thomas Aquinas”. Journal of Business Ethics 116, nr 4 (2013): 769–780. DOI: 10. 1007/sl0551-013-l 820-1

Pinsent, Andrew. „Aquinas Infused Virtues”. W: The Routledge Companion to Virtues Ethics, red. Lorraine Besser-Jones, Michael Slote, 141–153. New York; London: Routledge, 2015.

Roberts Tom. „Aesthetic virtues: traits and faculties”. Philosophical Studies 175, nr 2 (2017): 429–447.

Rodziński, Adam. Osoba i kultura. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1985.

Rodziński, Adam. Osoba, moralność, kultura. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1989.

Scheler, Max. Resentyment a moralności. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2008.

Schlag, Martin. „Economic and Business Ethics in Select Italian Scholastics (ca. 1200–1450)”. W: Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics, red. Christoph Lu-etge, 179–205. Berlin: Springer, 2013.

Shweder, Richard A. „The Goose and the Gander: The Genital Wars”. Global Discourse: An Interdisciplinary Journal of Current Affairs and Applied Contemporary Thought 3, nr 2 (2013): 348–366.

Tomasz z Akwinu. Suma Teologiczna, t. 18 i 20. Tłum. Feliks W. Bednarski. Londyn: Veritas, 1970 i 1972.

Tomasz z Akwinu. O królowaniu – królowi Cypru. Tłum. Mateusz Matyszkowicz. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej; Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2006.

Wistuba, Halina. „Intelektualne podstawy tworów kultury według filozofii św. Tomasza

z Akwinu”. Studia Philosophiae Christianae 7, nr 2 (1971): 243–275.

Woroniecki, Jacek. Katolicka etyka wychowawcza, t. 3. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2013.

Woroniecki, Jacek. O narodzie i państwie. Tłum. Rafał Maliszewski. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2004.

Wren, Daniel A. „Medieval or Modern? A Scholastic’s View of Business Ethics, circa 1430”. Journal of Business Ethics 2000, nr 28: 109–119. DOI: 10.1023/A:1006270724454
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2022.34.209-233
Data publikacji: 2023-02-14 12:07:23
Data złożenia artykułu: 2021-12-14 12:30:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 208
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Wojciech Kilan

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl