Doskonalenie dziecka z zespołem Downa metodami terapeutycznymi (w tym masażem Shantala Special Care, integracją sensoryczną). Studium przypadku

Jacek Szmalec

Streszczenie w języku polskim


W artykule wskazano najczęstsze genetyczne przyczyny występowania zespołu Downa, a także typowe różnice w budowie fizycznej oraz ograniczenia motoryczne, intelektualne i komunikacyjne występujące u osób z zespołem Downa w porównaniu z osobami (dziećmi) pełnosprawnymi. Na przykładzie dziewczynki ze wspomnianym syndromem, po uprzednim przedstawieniu epikryzy, opisano podjęte działania terapeutyczne z zakresu fizjoterapii, integracji sensorycznej i logopedii, które doprowadziły do poprawy jej funkcjonowania i jakości jej życia. Zwrócono uwagę na konieczność włączenia rodziców dziewczynki do działań terapeutycznych poprzez angażowanie dziecka do wykonywania czynności samoobsługowych i domowych w celu podniesienia skuteczności terapii i nadania jej praktycznego wymiaru.

Słowa kluczowe


zespół Downa; studium przypadku; integracja sensoryczna; masaż Shantala Special Care

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Binkuńska E. (2012). Higiena i emisja głosu mówionego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Cermak S.A. (1980). Developmental Age Trends in Crossing the Body Midline in Normal Children. American Journal of Occupational Therapy, 34(5), pp. 313–319. DOI: https://doi.org/10.5014/ajot.34.5.313

Cermak S.A., Ayres J.S. (1984). Crossing the Body Midline in Learning-Disabled and Normal Children. American Journal of Occupational Therapy, 38(1), pp. 35–39. DOI: https://doi.org/10.5014/ajot.38.1.35

Fuh G., Cunningham B.C., Fukunaga R., Nagata S., Goeddel D.V., Wells J.A. (1992). Rational Design of Potent Antagonists to the Human Growth Hormone Receptor. Science, 256(5064), pp. 1677–1680. DOI: https://doi.org/10.1126/science.256.5064.1677

Jęczmień U. (2012). Podstawowe ograniczenia w rozwoju dzieci z zespołem Downa. In: T. Woźniak (ed.), Logopedia (Vol. 41; pp. 109–119). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kaczan T., Śmigiel R. (2012). Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa. In: T. Kaczan, R. Śmigiel (eds.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi (pp. 35–62). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Le Gal La Salle G., Robert J.J., Berrard S., Ridoux V., Stratford-Perricaudet L.D., Perricaudet M., Mallet J. (1993). An adenovirus vector for gene transfer into neurons and glia in the brain. Science, 259(5097), pp. 988–990. DOI: https://doi.org/10.1126/science.8382374

Maas V.F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Warszawa: WSiP.

Mackiewicz B. (1983). Wybrane zagadnienia ortodontyczne dla logopedów. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Masgutowa S., Regner A. (2009). Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Mazurczak T. (1990). Zagadnienia genetyki klinicznej. In: J. Czochańska (ed.), Neurologia dziecięca (pp. 134–152). Warszawa: PZWL.

Midro A. (2008). Zespół Downa. Przyczyny powstawania, diagnoza i elementy poradnictwa genetycznego. In: B.B. Kaczmarek (ed.), Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa. Teoria i praktyka (pp. 21–36). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mitrinowicz-Modrzejewska A. (1963). Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. Rozpoznawanie, leczenie i rehabilitacja. Warszawa: PZWL.

Olechnowicz H. (1999). U źródeł rozwoju dziecka – o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego. Warszawa: WSiP.

Pluta-Wojciechowska D. (2010). Czynność połykania jako przedmiot diagnozy i terapii logopedycznej. In: J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo (eds.), Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska (pp. 106–124). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Proffit W.R., Fields H.W. (2001). Ortodoncja współczesna. Lublin: Wydawnictwo Czelej.

Roberts J. (1993). Niektóre zidentyfikowane funkcje poszczególnych grup chromosomów człowieka w kontroli rozwoju osobniczego. In: N. Wolański (ed.), Rozwój biologiczny człowieka (p. 70). Warszawa: PWN.

Rządzka M. (2011). Konsekwencje dysfunkcji oddychania. In: E.M. Skorek, M. Rządzka (eds.), Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci (pp. 25–36). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego.

Sadowska L. (2004). Aktualne informacje o zespole Downa w świetle piśmiennictwa i własnych badań naukowych. Wrocław: AWF.

Sadowska L., Mysłek-Prucnal M., Mazur A. (2009). Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, (1), pp. 8–30.

Sarikowa V. (1998). Down’s syndrome the impact of increased expression of genes of the 21st chromosome on the functions of immunity and nervous systems. Lek. Listy, 98(4), pp. 221–228.

Schilder P. (1936). The Image and Appearance of the Human Body. New York: International Universities Press.

Schilder P. (1942). Mind: Perception and Thought in Their Constructive Aspects. New York: Columbia University Press.

Sheets-Johnstone M. (2011). Pamięć kinestetyczna. Avant. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard, 2(T), pp. 101–124.

Skorek E.M. (2003). Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Stecko E. (2012). Masaż logopedyczny. Warszawa: Wydawnictwo ES.

Szmalec J., Binkuńska E. (2014). Multidirection improvement of a child with Down’s syndrome using a few methods: Sensory integration, occupational therapy, speech therapy – case study. Journal of Education, Psychology and Social Sciences, 2(1), pp. 44–49.

Szmalec J., Wyszyński D. (2019). Terapia ręki. Zrób tak, jak ja. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Zagórska B. (2013). Znaczenie dotyku we wspomaganiu rozwoju dziecka oraz jego zastosowanie w wybranych rodzajach terapii. Kultura i Wychowanie, 5(1), pp. 179–192.

Zielińska H. (2002). Kształcenie głosu. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.137-152
Data publikacji: 2021-03-29 09:42:55
Data złożenia artykułu: 2020-05-27 14:23:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2508
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 1079

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Jacek Szmalec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.