Personal Knowledge of Younger School-Age Children about Essence and Methods of Learning

Magdalena Bartoszewicz

Abstract


The article presents the issue of psychological concepts, the essence and methods of learning. The main aim of the research was to find out colloquial concepts of younger school-age children about the essence and methods of learning. The article presents the assumptions of a focus interview conducted among 246 students of younger school-age. The analysis of the research results showed that the knowledge of younger school-age children about the essence and methods of learning is broad. Children can define learning, describe different types of learning and show many ways of learning.


Keywords


learning; younger school-age; ways of learning; colloquial concepts; focus interview

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bonar J. (2008). Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Borawska-Kalbarczyk K. (2015). Kompetencje informatyczne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Buehl D. (2004). Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Ciechowska M., Szymańska M. (2018). Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Colman A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: PWN.

Deptuła J. (2004). Miejsce pracy grupowej w procesie kształcenia w opinii nauczycieli szkół podstawowych. Olsztyn: UWM (maszynopis pracy magisterskiej).

Dunaj B. (2002). Popularny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Dylak S. (2000). Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli (s. 71–72). Warszawa: WSP ZNP.

Dylak S. (2013). Architektura wiedzy w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Gaweł A. (2011). Świadomość zdrowotna jako kategoria wyznaczająca cele edukacji zdrowotnej. W: A. Gaweł, B. Bieszczada (red.), Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji (s. 83–99). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Geuenich B., Hammelmann I., Havas H., Mündemann, B.-M., Novac K., Solms A. (2016). Techniki uczenia się. Jak efektywnie przyswajać wiedzę. Konstancin-Jeziorna: Wydawnictwo REA-SJ.

Gołębniak D.B., Teusz G. (1996). Edukacja poprzez język. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Klus-Stańska D. (2000). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Polska Oficyna Wydawnicza.

Klus-Stańska D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa: PWN.

Kubinowski D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kupisiewicz C. (1994). Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW.

Kupisiewicz C., Kupisiewicz M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW.

Kvale S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: PWN.

Lachowicz-Tabaczek K. (2004). Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Gdańsk: GWP.

Ledzińska M., Czerniawska E. (2011). Psychologia nauczania. Warszawa: PWN.

Linksman R. (2001). W jaki sposób szybko się uczyć. Warszawa: Świat Książki.

Lisek-Michalska J. (2013). Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Niżnik J. (1991). „Potoczność” jako kategoria teoretyczna. W: A. Jawłowska (red.), Kategoria potoczności. Źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne (s. 159–165). Warszawa: Instytut Kultury.

Oelszlaeger B. (2007). Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Okoń W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Oommen G. (2020). Learning theories – taking a critical look at current learning theories and the ideas proposed by their authors. Asian Journal of Research in Education and Social Sciences, 2(1), s. 27–32.

Sławińska M. (2010). Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sternberg R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: WSiP.

Uszyńska-Jarmoc J. (2010). Metauczenie się dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska (red.), Edukacja dziecka: mity i fakty (s. 63–75). Białystok: Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J. (2013). Uczenie się dzieci jako warunek ich rozwoju i nabywania kompetencji kluczowych. W: J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej (s. 41–54). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wiśniewska-Kin M. (2007). Chcieć, pragnąć, myśleć, widzieć – rozumienie pojęć przez dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wygotski L.S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.

Zimbardo P.G., Gerring R. (2006). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.107-117
Data publikacji: 2021-03-29 09:42:52
Data złożenia artykułu: 2020-05-31 21:28:08


Statistics


Total abstract view - 972
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 1052

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Magdalena Bartoszewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.