Time and Space of a Child with a Chronic Disease in a Hospital Institution

Emilia Krzyżanowska

Abstract


The aim of the article is to present the arrangement of space in hospital and forms of spending free time by hospitalised children. The presented pieces of research are a part of a larger project realised to the needs of a doctoral thesis regarding parenthood experiences in the context of a cardiological disease in a child. The article presents the hospital as a total institution and includes pictures of hospital rooms and fragments of parental narration which refer to the ways patients managed their “empty” time in a ward. The arrangement of space, colourful corridors, equipment or proper way of spending free time can help little patients to overcome in-hospital difficulties.


Keywords


total institution; hospital; little patients; child with a chronic disease; free time; arrangement of space

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Bednarek A., Machul R. (2013). Uwarunkowania reakcji dzieci na hospitalizację w oddziale chirurgicznym – opinia rodziców i pielęgniarek. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(10/2), s. 151–167.

Binnebesel J. (2003). Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczaniu pacjentów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Deręgowska J. (2010). Dziecko z chorobą nowotworową w rodzinie. Diagnoza i wsparcie. Poznań: Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Deręgowska J. (2017). Szkoły przyszpitalne w sieci wsparcia społecznego dzieci chorych hospitalizowanych – teoria i praktyka. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa (s. 155–166). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Goffman E. (1975). Charakterystyka instytucji totalnych. W: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych (s. 151–152). Warszawa: PWN.

Goffman E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Sopot: GWP.

Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H. (2011). Hospitalizacja dziecka jako sytuacja trudna. W: B. Antoszewska (red.), Dziecko przewlekle chore – problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji (s. 75–83). Toruń: Wydawnictwo Akapit.

Jankowska A.K., Grześk E., Kubica A., Koziński M., Grąbczewska Z. (2010). Specyfika współpracy lekarz – pacjent w pediatrii. Folia Cardiologica Excerpta, 5(2), s. 74–77.

Juszczyk S. (2013). Badania jakościowe w badaniach społecznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kos E. (2013). Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych. W: D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice (s. 91–116). Warszawa: PWN.

Krajewski M. (2009). Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś. Codzienność, przedmioty i reżimy podtrzymujące. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna (s. 178–200). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Krupa H. (2011). Wpływ kolorów i rysunków na samopoczucie dziecka podczas leczenia szpitalnego. W: M. Kisiel, A. Budniak (red.), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej. Studia – rozprawy – praktyka (s. 249–260). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Krzychała S., Zamorska B. (2008). Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Krzyżanowska E. (2019). Doświadczanie rodzicielstwa w sytuacji choroby kardiologicznej dziecka. Studium fenomenologiczne narracji rodziców. Lublin: UMCS (niepublikowana praca doktorska).

Kubinowski D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – metodyka – ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kvale S. (2012). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: PWN.

Odyniec K. (2017). Ósme piętro, czyli rzecz o rodzicach chorych dzieci na oddziale gastroenterologii i hepatologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, (7), s. 29–34.

Piskorz-Ogórek K. (2014). Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i rodziny. W: M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek (red.), Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia (s. 3–22). Kraków: Help-Med.

Popek S. (1999). Barwy i psychika. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ryk A. (2006). (Po)nowoczesny podmiot w doświadczeniu spotkania. Antropologiczne aspekty pedagogiki spotkania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Skałbania B., Gretkowski A. (2016). Szpital jako miejsce (nie)przyjazne dziecku – rola proksemiki w procesie leczenia. Roczniki Towarzystwa Naukowego Płockiego, 8, s. 411–426.

Stasiuk-Krajewska K. (2014). Szpital jako instytucja totalna – dyskursywne i instytucjonalne uwarunkowania komunikacji. Dziennikarstwo i Media, 5, s. 161–179.

Sztompka P. (2005). Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: PWN.

Zdanowicz-Kucharczyk K. (2010). Fotografia oknem badacza na świat społeczny. W: H. Kędzierska (red.), Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych (s. 89–101). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

NETOGRAFIA

www1: www.czd.pl (dostęp: 25.05.2020).

www2: www.zss78warszawa.edupage.org (dostęp: 25.05.2020).

www3: www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/959-otoczenie.html (dostęp: 25.05.2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.87-105
Data publikacji: 2021-03-29 09:42:51
Data złożenia artykułu: 2020-06-11 09:34:35


Statistics


Total abstract view - 1189
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 2359

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Emilia Zofia Krzyżanowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.