Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji dziecka

Józefa Bałachowicz

Streszczenie w języku polskim


Zagadnienie idei zrównoważonego rozwoju niezbyt często pojawia się w rozważaniach na temat modernizacji szkoły czy możliwości zmiany modelu i kultury edukacji dziecka w Polsce. Zazwyczaj tę ideę łączymy z edukacją ekologiczną lub edukacją środowiskową. Tymczasem okazuje się, że sięgnięcie do nowego narzędzia myślenia o zmianach w edukacji dzieci, jakim jest idea zrównoważonego rozwoju, otwiera nowe możliwości poszukiwań. Autorka artykułu proponuje odczytanie pedagogicznych wymiarów tej idei i wykorzystanie pojawiających się wartości do przebudowy myślenia o edukacji wczesnoszkolnej oraz znalezienie nowych rozwiązań praktycznych konstruowania środowiska uczenia się. Inspiracją do tych poszukiwań była realizacja projektu „Edukacja Środowiskowa dla Zrównoważonego Rozwoju w Kształceniu Nauczycieli”, realizowanego przez zespół projektowy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu Agder w Kristiansand. Słowa kluczowe: idea zrównoważonego rozwoju; nowe paradygmaty edukacji; wartości wczesnej edukacji; norweskie inspiracje zmian


Słowa kluczowe


idea zrównoważonego rozwoju; nowe paradygmaty edukacji; wartości wczesnej edukacji; norweskie inspiracje zmian

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałachowicz J. (2015), Zmiany współczesnych kontekstów edukacji dziecka. W: J. Bałachowicz, K.V. Halvorsen, A. Witkowska-Tomaszewska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczy¬cieli. Perspektywa teoretyczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Bałachowicz J. (2016a), Idea zrównoważonego rozwoju w teorii pedagogicznej. W: L. Tuszyńska (red.), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Bałachowicz J. (2016b), Problemy wczesnej edukacji – od dyskursu standardów do dyskursu wartości. W: K. Żegnałek (red.), Niektóre problemy wczesnej edukacji. Siedlce: Wydawnictwo UPH.

Botkin J.W., Elmandjra M., Maliţa M. (1982), Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa: PWN.

Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Chawla L. (2006), Learning to Love the Natural World Enough to Protect It, www.ntnu,no/docu-ments/10458/19133135/Chawla1.pdf (dostęp: 21.02.2017).

Cichy D. (2001), Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku. War¬szawa: Wydawnictwo IBE.

Core Curriculum for Primary, Secondary and Adult Education in Norway. Oslo: The Royal Ministry of Education, Research and Church Affairs. Norwegian Board of Education, www.udir.no/ kl06/NATI-03 (dostęp: 21.02.2017).

Darling-Hommond L., Brensford J. (eds.) (2005), Preparing Teachers for a Changing World: What Teachers Should Learn and Be Able to Do. San Francisco: Jossey-Bass.

Delors J. (1998), Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Warszawa: Wydawnictwo UNESCO.

Faure E. (1975), Uczyć się, aby być. Warszawa: PWN.

Fromm E. (2000), Mieć czy być? Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Halvorsen K.V. (1995), Steps in the Plantain Project: The Ideas, Activities, and Experiences of the Plantain Project, a Scheme to Safeguard Children and their Environment. Children’s Envi¬ronment 4.

Halvorsen K.V. (2015), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – implementacja wartości do prak¬tyki edukacyjnej. W: J. Bałachowicz, K.V. Halvorsen, A. Witkowska-Tomaszewska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Hopwood B., Mellor M., O’Brien G. (2005), Sustainable Development: Mapping Different Approach¬es. Sustainable Development 13, DOI: https://doi.org/10.1002/sd.244.

Jickling B., Wels A.E.J. (2008), Globalization and environmental education: Looking beyond sus¬tainable development. Journal of Curriculum Studies 40(1), DOI: https://doi.org/10.1080/00220270701684667.

Kleer J., Kleiber M. (2015), Zagrożenia globalne barierami rozwoju. Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”.

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J. (1995), Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość? Warszawa: Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim.

Pawłowski A. (2009), Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego, http://ros.edu.pl/ images/roczniki/archive/pp_2009_071.pdf (dostęp: 21.02.2017).

Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (2008), Warszawa: Europejska Komisja Gospo¬darcza ONZ, Ministerstwo Środowiska.

Suchodolski B. (1982), Przedmowa do wydania polskiego. W: J.W. Botkin, M. Elmandjra, M. Maliţa, Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa: PWN.

Suchodolski B. (2003), Edukacja permanentna: rozdroża i nadzieje. Warszawa: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Szczepanski A., Andersson P. (2016), Perspectives on Place – 15 Professors’ Perceptions of the Im¬portance of the Place for Learning and Teaching Outdoors. W: L. Tuszyńska (red.), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych. Warszawa: Wydaw¬nictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Sztompka P. (2012), Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tuszyńska L. (2008), Diagnoza stanu edukacji środowiskowej społeczności lokalnych w wybranych regionach Polski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Tuszyńska L. (2015), Nauki o środowisku przyrodniczym. W: A. Korwin-Szymanowska, E. Le¬wandowska, L. Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wojnar I. (1984), Wychowanie dla wartości humanistycznych – problemy globalne. Jabłonna: Ko¬mitet Prognozowania Perspektywicznego Rozwoju Kraju „Polska 2000”.

Wojnar I. (2001), Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną. W: A. Bogaj (red.), Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze. Warszawa–Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.21
Data publikacji: 2018-01-15 08:16:55
Data złożenia artykułu: 2018-01-12 11:44:39


Statystyki

Widoczność abstraktów - 488
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1858

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Józefa Bałachowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.