Zrozumieć, żeby pomóc, czyli o tym, jak uczynić klasę szkolną przyjazną uczniom nadpobudliwym psychoruchowo

Małgorzata Kowalik-Olubińska

Streszczenie w języku polskim


Występujące u dzieci w wieku szkolnym symptomy nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), którym często towarzyszy niedojrzałość emocjonalno-społeczna i słabe rozumienie pojęcia czasu, niekorzystnie wpływają na ich sytuację psychospołeczną w szkole. Zakłócają one przebieg procesu uczenia się dzieci, czego efektem są osiągnięcia szkolne często niewspółmiernie niskie do posiadanych przez nie zasobów intelektualnych. Obniżają też dziecięce możliwości w zakresie przestrzegania zasad regulujących zachowanie uczniów, co negatywnie rzutuje na jakość relacji łączących ich z nauczycielami. Objawy te, ograniczając kompetencje dzieci w zakresie nawiązywania i podtrzymywania przyjaznych relacji społecznych, utrudniają im również uzyskanie akceptacji ze strony rówieśników. Za warunek pomyślnego funkcjonowania uczniów z ADHD w klasie szkolnej należy zatem uznać udzielenie im przez nauczyciela wsparcia pedagogicznego w zakresie i formie adekwatnej do ich indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń. Punktem wyjścia i kluczowym czynnikiem skuteczności tego wsparcia jest dostrzeżenie i zrozumienie przez nauczyciela wagi i istoty problemów, z jakimi borykają się uczniowie z ADHD. Pozwoli to nauczycielowi na stworzenie w przestrzeni klasy szkolnej kontekstu edukacyjnego, w którym możliwe stanie się zaspokojenie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Kreowanie takiego kontekstu wiąże się z koniecznością podjęcia przez nauczyciela działań ukierunkowanych z jednej strony na łagodzenie objawów ADHD, z drugiej zaś na integrację zespołu klasowego. Działania tego rodzaju mogą zapewnić uczniom z ADHD osiągnięcie sukcesu zarówno w zakresie nabywania wiadomości i umiejętności szkolnych, jak i w wymiarze efektywnego, respektującego wymagania społeczne, zachowania się w środowisku szkolnym.

 


Słowa kluczowe


specjalne potrzeby edukacyjne; łagodzenie objawów ADHD; refleksyjny i empatyczny nauczyciel; integracja zespołu klasowego; sukces szkolny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowska W. (2010), Nauczyciel a uczeń z ADHD. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Barkley R.A. (2009), ADHD: podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Hanć T. (2009), Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Jerzak M. (2016), Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. W: M. Jerzak (red.), Zaburzenia psy¬chiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jerzak M., Kołakowski A. (2015), Książka kucharska ADHD, czyli praktyczne metody pracy z ob¬jawami. W: M. Jerzak, A. Kołakowski (red.), ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kołakowski A. (2013), Zaburzenia zachowania a zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). W: A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kołakowski A., Pisula A. (2011), Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. (2007), ADHD – zespół nad¬pobudliwości psychoruchowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lougy R.A., DeRuvo S.L., Rosenthal D. (2009), The School Counselor’s Guide to ADHD. What to Know and Do to Help Your Students. Thousand Oaks: Corwin A SAGE Company.

Rogers B. (2014), Naprawa zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Strzemieczny J. (1993), Oddziaływanie na przyczyny zaburzeń zachowania w procesie socjotera¬peutycznym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Psy¬chologiczne 9.

Wehmeier P.M., Schacht A., Barkley R.A. (2010), Social and Emotional Impairment in Children and Adolescents with ADHD and the Impact on Quality of Life. Journal of Adolescent Health 46(3), DOI:https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.09.009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.39
Data publikacji: 2018-01-15 08:16:56
Data złożenia artykułu: 2018-01-12 13:47:24


Statystyki

Widoczność abstraktów - 264
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 194

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Kowalik-Olubińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.