Innowacja pedagogiczna – realizacja pasji czy formalności?

Renata Stawinoga

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano teoretyczne i praktyczne aspekty opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznej „Barwy poezji – wyzwalanie twórczości językowej uczniów”. Autorka przyjmuje dwie perspektywy spojrzenia na to zagadnienie. Z jednej strony prezentuje wymogi formalne w świetle prawa oświatowego, a z drugiej wskazuje na korzyści wynikające z wprowadzenia programu innowacji pedagogicznej w szkole podstawowej przy czynnym udziale i zaangażowaniu uczniów III klasy. Efektem ich pracy twórczej są samodzielnie napisane i zilustrowane teksty wierszy opublikowane w tomiku pt. Barwy poezji.


Słowa kluczowe


innowacja pedagogiczna; twórczość językowa dziecka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borek A., Kowalczyk-Rumak E. (red.) (2015), Różne drogi ewaluacji – poradnik dla dyrektorów szkół i placówek, Warszawa: Wydawnictwo Era Ewaluacji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie wa¬runków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 56, poz. 506 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2009 r., nr 89, poz. 730).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporzą¬dzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2011 r., nr 176, poz. 1051).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2017.1.155
Data publikacji: 2018-01-15 08:17:04
Data złożenia artykułu: 2018-01-15 08:10:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1034
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 628

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Renata Stawinoga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.