Umiejętności i wartości w zawodzie nauczyciela

Małgorzata Kabat

Streszczenie w języku polskim


W artykule poruszono aktualny problem dotyczący wartości i umiejętności nauczyciela. Nadają one tej profesji wartościowego wymiaru i sensu. Poprowadzone zostały wybrane rozważania wobec złożonych i ważnych wieloznacznych zagadnień. Uwzględniono okoliczności formowania wielu umiejętności, które są i powinny być wsparte u nauczyciela wartościami. Modelują one wzory i sposoby postępowania nauczyciela, odznaczającego się indywidualnym garniturem przymiotów niezbędnych w zawodowym funkcjonowaniu.


Słowa kluczowe


nauczyciel; standardy zawodowe; umiejętności; wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biesaga T. (2009), Relatywizm etyczny. W: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 8. Lublin: PTTA.

Bilska E. (2004), Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego. Niebieska Linia 4.

Boryś W. (2005), Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Day Ch. (2004), Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Gdańsk: GWP.

Denek K. (2009), Edukacja oparta o wartości. Wychowanie w Muzyce 2.

Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.

Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa–Wrocław: PWN.

Furmanek W. (1995), Człowiek, człowieczeństwo, wychowanie. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.

Grzegorzewska M. (1938), Znaczenie wychowawcze osobowości nauczyciela. Chowanna.

Jan Paweł II (1981), Encyklika Laborem Exercens. O pracy ludzkiej. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Kabat M. (2017), Wartości w zawodzie nauczyciela – wykorzystanie systemowej metody analizy pojęć wieloznacznych. Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 14.

Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.) (1900–1927), Słownik Języka Polskiego, t. 1–8. Warszawa.

Kosiba G. (2012), Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka. Forum Oświatowe 2(47).

Kotusiewicz A., Kwiatkowska H. (1993), Koncepcja pedagogicznego kształcenia nauczycieli – metodologia analiz programowych. W: A.A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowska, W.P. Zaczyński (red.), Pedeutologia. Badania i koncepcje metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kozłowski W. (2000), O wartościach wychowawczych kandydatów na nauczycieli. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli. Warszawa: WSP ZNP w Warszawie.

Kuźma J. (2003), Doskonalenie i samokształcenie nauczycieli. W: W. Okoń (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kwaśnica R. (1994), Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. Wrocław: WOM.

Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: GWP.

Litzke S.M., Schuh H. (2007), Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańsk: GWP.

Nalaskowski A. (2004), Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP.

Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Okoń W. (1987), Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.

Pasterniak-Kobyłecka E. (2009), Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości: między pewnością a zwątpieniem. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Plewka C. (2009), Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli. Warszawa: IBN.

Prucha J. (2006), Pedeutologia. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk: GWP.

Průcha J. (1997), Moderní pedagogika. Věda o edukačních procesech. Praha: Portál.

Przybylska-Czajkowska B. (2015), Aksjologia społeczeństwa uczącego się. Zarys problematyki. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarzadzanie. Politechnika Śląska 85.

Radziewicz-Winnicki A. (1999), Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Saryusz-Wolski T. (2013), System kwalifikacji – narzędzie rozwoju Polski i Europy, https://docplayer.pl/31693727-System-kwalifikacji-narzedzie-rozwoju-polski-i-europy-sesja-rola-interesariuszy-w-systemie-kwalifikacji-instytut-badan-edukacyjnych.html (dostęp: 25.07.2018).

Sęk H. (1994), Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Społeczne i podmiotowe uwarunkowania. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej, Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor.

Szempruch J. (2000), Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Sztompka P. (2006), Zaufanie w erze globalizacji. W: S. Kania (red.), Współczesny świat dziecka i jego zagrożenia. Kraków: Wydawnictwo oo. Pijarów.

Śliwerski B. (2006), Nauczyciel jako zawód, http://pcndmhq.oskko.edu.pl/kongres1/materialy/BSliwerski-Kongres.pdf (dostęp: 28.02.2014).

Witkowski L. (2007), Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, t. 2. Warszawa: IBN.

Welford J., Prescott K. (1996), European Business. An Issue-Based Approach. London: Pitman Publishing.

Zarębska J. (2003), Spis nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Zdanowicz A. i in. (1861), Słownik Języka Polskiego. Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.23-33
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:39
Data złożenia artykułu: 2018-03-15 22:22:08


Statystyki

Widoczność abstraktów - 853
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 450

WskaźnikiOdwołania zewnętrznePrawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Kabat

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.