Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom podstawą budowania szkoły jako wspólnoty życia, pracy i służby

Krystyna Chałas

Streszczenie w języku polskim


Współczesna szkoła podlega procesowi zmian strukturalnych i programowych, które implikują poszukiwanie dróg budowania jej kultury. Jednym z elementów kultury szkoły jest wspólnotowość. Budowanie szkoły jako wspólnoty życia, pracy i służby drugiemu człowiekowi, społecznościom mniejszym i większym oraz Ojczyźnie staje się ważnym zadaniem. Podstawowym warunkiem realizacji tego zadania jest edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom. W opracowaniu ukazano aksjologiczne uwarunkowania budowania szkoły jako wspólnoty. Szczególnie uwagę zwrócono na edukację aksjologiczną i wychowanie ku wartościom w zakresie przymiotów osoby ludzkiej jako czynnika warunkującego budowanie szkoły w wymiarze wspólnotowym.


Słowa kluczowe


edukacja aksjologiczna; wychowanie ku wartościom; wartości; wspólnota

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik C. (2003), Dogmatyka katolicka, t. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Błaszczak I. (2016), Wspólnota klasy szkolnej. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.

Chałas K. (2006a), Teoretyczne podstawy wychowania ku wartościom narodowo-patriotycznym. W: K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Lublin–Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Chałas K. (2006b), Wychowanie ku wartościom, t. 1. Lublin–Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Chałas K. (2012), Wychowanie do pogłębiania człowieczeństwa – wzbudzanie osoby w osobie – jako pierwsze zadanie nauczyciela. Fragment referatu wygłoszonego podczas konferencji „Výchova ako konštitutívna súčasť práce pedagoga”, Prešov.

Chłodna-Błach I. (2016), Odpowiedzialność. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.

Danilewska J. (2005), Wspólnota ludzi uczących się i wspierających edukację innych. W: J. Danilewska (red.), Fundamenty edukacyjnej wspólnoty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziaczkowska L. (2016), Wspólnota. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.

Maj A. (2009), Wartości religijne w ujęciu teologicznym. W: K. Chałas, A. Maj, J. Mariański, Wychowanie ku wartościom religijnym. Lublin–Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Matulka Z. (1997), Wychowanie do wolności jako podstawowy problem pedagogiczny. W: T. Kukołowicz, M. Nowak (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Mazurek F.J. (2001), Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Nowak M. (1999), Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Nowak M. (2016), Mądrość. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.

Nowosad S., Wyrostkiewicz M. (2014), Wolność. W: Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II. Radom: POLWEN.

Olbrycht K. (2000), Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Popielski K. (1996), Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi. W: K. Popielski (red.), Wartości – człowiek – sens. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Słownik współczesnego języka polskiego (1998), Warszawa: PWN.

Steuden S. (2011), Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się. W: S. Steuden, M. Stanowska, J. Janowski (red.), Starzenie się z godnością. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Szymańska M. (2013), Miłość wychowawcza. W: Z. Struzik, D. Żukowska-Gardzińska (red.), Mały słownik aksjologiczny. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.

Wojtyła K. (1988), Osoba: podmiot i wspólnota. Ethos 2/3.

Wojtyła K. (2000), Osoba i czyn. Lublin: TN KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.11-22
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:38
Data złożenia artykułu: 2018-03-22 21:05:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2953
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 818

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Krystyna Chałas

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.