On the Need for Research on Providing Support for Pupils in Difficult Situations at School and in Family

Maria Kocór

Abstract


The article deals with the issue of family and school as important educational environments. The author notes that in a difficult situation students rarely indicate school, teachers and educators as a source of support, but they mostly count on family. Hence, the need to conduct research on this issue and (re)build confidence in the institution of school.


Keywords


pupil; difficult situations; support; family; school; research

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamski F. (2002), Rodzina, wymiar społeczno-kulturalny. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013), Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bednarski H. (2010), Rodziny polskie w procesie przemian. W: M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. Krasnystaw: Maternus Media.

Bourdieu P., Passeron J. (2006), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: PWN.

Cywińska M. (2008), Sytuacje trudne w życiu dziecka. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Danielewicz W. (2010), Rodzina ponad granicami. Białystok: Trans Humana.

Doniec R. (2013), Rodzina polska w XXI wieku – przemiany i kondycja. Pedagogika Społeczna 4(50).

Gajdzica Z. (2011), Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków–Katowice: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Uniwersytet Śląski.

Gajewska G. (2004), Poczucie wsparcia społecznego u uczniów i wychowanków. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2.

Harwas-Napierała B. (2006), Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Janowski A. (1989), Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa: WSiP.

Jarosz E. (2001), Dom, który krzywdzi. Katowice: „Śląsk”.

Kacprzak A., Szewczyk A. (red.) (2003), Trudne sytuacje w szkole podstawowej. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli klas IV–VI. Warszawa: Raabe.

Karaszewska H., Silecka-Marek E. (red.) (2016), Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Kawecki I. (1993), Etnografia i szkoła. Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi.

Kawula S. (1996), Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności. Wychowanie na co Dzień 10/11.

Kawula S. (2005), Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka. W: S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy. Toruń: Adam Marszałek.

Kociuba J. (2010), Rodzina w kulturze indywidualizmu. Psychokulturowe czynniki przemian w rodzinie. W: M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. Krasnystaw: Maternus Media.

Kocór M. (2006), Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kocór M. (2010), Szkoła i nauczyciel a syndrom wypalenia zawodowego. Rzeszów: „Mitel”.

Kocór M. (2016a), Szkoła jako źródło stresu w trudnych sytuacjach w realiach polskich. W: V. Stoffová, L. Zsakó, P. Szlávi (eds.), New Methods and Technologies in Education and Practice: 29th Didmattech 2016. Budapest: Eötvös Loránd University in Budapest Faculty of Informatics.

Kocór M. (2016b), Teacher as giver and receiver of support in difficult situations at schools in the area of Subcarpathian Voivodeship. International Journal of Psycho-Educational Sciences 5(3).

Kocór M. (2018a), Szkoła jako źródło wsparcia w trudnych sytuacjach, Edukacja – Technika –Informatyka 1.

Kocór M. (2018b), Partnerstwo edukacyjne w szkole. Edukacja – Technika –Informatyka 2.

Kocór M. (2018c), Szkoła jako miejsce wsparcia społecznego. Edukacja – Technika –Informatyka 1.

Kowalska I. (1995), Historia rozwoju rodziny i jej uwarunkowania. W: E. Hałon (red.), Rodzina – jej funkcje przystosowawcze i ochronne. Warszawa: PAN CUN.

Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kwieciński Z. (1995), Socjopatologia edukacji. Olecko: MWN.

Lisiewicz U. (2012), Sytuacje trudne i kryzysowe w przedszkolu. Warszawa: Raabe.

Luber D. (2010), Zagrożenia współczesnej rodziny wynikające z postępującego relatywizmu i liberalizmu norm moralnych. W: M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. Krasnystaw: Maternus Media.

Łopatkowa M. (2007), Rodzina w globalnym świecie. W: W. Korzeniowska, A. Murzyna, U. Szuścik (red.), Rodzina w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji. Szkice monograficzne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Małkowska A., Woynarowska B. (2004), Postrzeganie przez uczniów gimnazjów wsparcia społecznego a występowanie zachowań ryzykownych. Edukacja: Studia, Badania, Innowacje 3.

McLaren P. (2015), Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej. Wrocław: DSW.

Meighan R. (1993), Socjologia edukacji. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Mendel M. (2009), Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: WAiP.

Olearczyk T.E. (2008), Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. Kraków: WAM.

Sęk H. (2003), Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparcia. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Slany K. (2008), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Sorokosz I. (2008), Szkolne sytuacje trudne w percepcji uczniów z trudnościami w nauce. Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 4.

Suchocka A. (2011), Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 4(187).

Śleboda R., Król-Zielińska M. (2008), Trudne sytuacje – rozwiązywanie konfliktów na zajęciach z dziećmi. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1.

Tomaszewski T. (1978), Człowiek w sytuacji. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia. Warszawa: PWN.

Tyszka Z. (2002), Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Tyszka Z. (2003), Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Walczak B. (2016), Rodzina transnarodowa. Konteksty i implikacje. Warszawa: Scholar.

Zawłocki I., Niewiadomski K., Nieroba E. (2013), Trudne sytuacje szkolne w ocenie uczniów i studentów. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.

Żebrowski J. (2002), Współczesne przeobrażenia w funkcjonowaniu rodziny polskiej. W: J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Żmijski J. (2004), Trudne sytuacje w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Warszawa: Reabe.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.99-112
Date of publication: 2018-12-28 15:54:47
Date of submission: 2018-07-19 09:03:31


Statistics


Total abstract view - 1685
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 582

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Maria Kocór

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.