Edukacja ku mądrości w doradztwie edukacyjno-zawodowym

Tomasz Knopik

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest zaprezentowanie aplikacyjnej roli psychologii mądrości w doradztwie edukacyjno-zawodowym rozumianym jako proces przygotowywania uczniów do świadomego podejmowania decyzji życiowych. Autor, wychodząc od analizy koncepcji mądrości jako równowagi R. Sternberga i funkcji wartości w zapewnianiu dobrostanu podmiotowi, nakreśla wspólną płaszczyznę nauczania mądrościowego i działań doradczych, tj. pracę w obszarze krystalizacji preferencji wartości. Następnie dokonuje przeglądu wybranych strategii praktycznego wdrażania edukacji ku mądrości do orientacji i doradztwa zawodowego, wskazując na ich mocne strony oraz związane z nimi ryzyka.


Słowa kluczowe


edukacja ku mądrości; doradztwo edukacyjno-zawodowe; wartości; preferencje wartości; kotwice kariery

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baltes P., Smith J. (2008), The fascination of wisdom: Its nature, ontogeny, and function. Perspectives on Psychological Science 3(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2008.00062.x.

Klinkosz W. (2013), Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Knopik T. (2017), Szkoła budzących się karier. Edukacja Pomorska 80(31).

Knopik T., Filipiuk D., Koperwas A., Pękalska E. (2015), Kotwice kariery. Lublin: Wydawnictwo Lechaa.

Lyubomirsky S., Sheldon K., Schkade D. (2005) Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology 9(2), DOI: https://doi.org/10.1037/1089-2680.9.2.111.

Mądrzycki T. (1996), Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.

Paszkowska-Rogacz A. (2009), Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Warszawa: Difin.

Podwójcic K. (2015), Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Reznitskaya A., Sternberg R. (2007), Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program „Edukacja dla mądrości”. W: A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rosalska M. (2012), Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy. Warszawa: KOWEZiU.

Schein E. (1978), Career dynamics: Matching individual and organizational needs. Massachusetts: Addison–Wesley Publishing Company.

Schein E. (1990), Career anchors: Discovering your real values. San Francisco: Jossey–Bass/Pfeiffer.

Schein E. (1996), Career anchors revisited: Implications for career development in the 21st century. MIT Sloan School of Management, Society for Organizational Learning, www.solonline.org/res/wp/10009.html (dostęp: 09.10.2018).

Siekańska M., Sękowski A. (2008), Job Satisfaction and Temperament Structure of Gifted People. Mensa Research Journal 39(2).

Sternberg R. (1985), Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. Cambridge: Cambridge University Press.

Sternberg R. (1986), Triarchic theory of intellectual giftedness. W: R. Sternberg, J. Davidson (eds.), Conceptions of Giftedness. Cambridge: Cambridge University Press.

Sternberg R. (1996), Successful Intelligence: How Practical and Creative Intelligence Determine Success in Life. New York: Simon & Schuster.

Sternberg R. (2001), Why school should teach for wisdom: The balance theory of wisdom in educational settings. Educational Psychologist 36(4), DOI: https://doi.org/10.1207/S15326985EP3604_2.

Sternberg R. (2010), Academic Intelligence is Not Enough! WICS: An Expanded Model for Effective Practice in School and Later Life. W: R. Sternberg, D. Preiss, Innovations in Educational Psychology. Perspectives on Learning, Teaching, and Human Development. New York: Springer Publishing Company.

Sternberg R., Grigorenko E. (2000), Teaching for Successful Intelligence. To Increase Students Learning and Achievement. Illinois: Arlington Heights.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.131-141
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:48
Data złożenia artykułu: 2018-08-06 09:57:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 832
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1510

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tomasz Knopik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.