Diagnozowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u uczniów klas początkowych na podstawie ich spontanicznych wypowiedzi na zajęciach edukacyjnych

Beata Oelszlaeger-Kosturek

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono nowe podejście do swobodnych pytań i wypowiedzi uczniów podczas zajęć edukacyjnych w klasach I–III. Zwrócono uwagę na wartość tych wypowiedzi w procesie edukacji – potraktowano je jako ważne źródła informacji dla nauczyciela na temat uczniowskiej wiedzy oraz postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Zaproponowano sposób odczytywania i interpretacji znaczeń uczniowskich pytań i stwierdzeń oraz możliwości wykorzystania w procesie edukacyjnym, co przedstawiają wybrane przykłady.


Słowa kluczowe


pytania i wypowiedzi uczniów; wiedza i postawy prozdrowotne i proekologiczne; edukacja wczesnoszkolna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ajdukiewicz K. (2006), Zdania pytajne. In: Język i poznanie (T. 1: Wybór pism z lat 1920–1939). Warszawa: PWN.

Chodkowska E.M. (2011), Indywidualizacja w kształceniu przyrodniczym na etapie wczesnoszkolnym – cele, możliwości, realizacja. In: E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja. Uzdolnienia. Refleksja nauczyciela. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Cybulska N. (2007), Świadomość zdrowotna uczniów klas VI a zintegrowana edukacja zdrowotna. In: F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (red.), Integracja nauczania i wychowania. Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL.

Danielewiczowa M. (2004), Krzyżowanie się punktów widzenia jako kategoria organizująca znaczenie leksykalne (na przykładzie czasowników epistemicznych). In: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Dąbrówka A., Geller E., Turczyn T. (1997), Słownik synonimów. Warszawa: Świat Książki.

Denek K. (2003), Wartości jako źródło edukacji. In: K. Denek, U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S. Michałowski (red.), Dziecko w świecie wartości (Cz. 1). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Frączek Z. (2008), Kształtowanie świadomości wartości zdrowia jako zadanie współczesnej edukacji. In: K. Denek, K. Zatoń, A. Kwaśna (red.), Edukacja jutra. XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Grzegorczykowa R. (2004), Punkt widzenia nadawcy w znaczeniach leksemów. In: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Ingarden R. (1972a), O sądzie kategorycznym i jego roli w poznaniu. In: Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki. Warszawa: PWN.

Ingarden R. (1972b), O języku i jego roli w nauce. In: Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki. Warszawa: PWN.

John-Borys M. (2002), Koncepcja zdrowia i choroby u dorastających. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kapica G., Kapica M. (2001), Zdrowie i jego zagrożenie w świadomości młodszych uczniów. In: W. Kojs, U. Morszczyńska (red.), Szkoła wobec problemów wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji. Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.

Kojs W. (1994), Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kolarzyk E. (2000), Promocja zdrowia. In: E. Kolarzyk (red.), Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Muszyński Z. (2004), Punkt widzenia a relatywizm. In: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Naess A. (1992), Rozmowy. Bielsko-Biała: Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot.

Oelszlaeger B. (2007), Rola samorzutnych wypowiedzi uczniów, pozornie „nie na temat” w kształceniu zintegrowanym. In: K. Zatoń (red.), Edukacja jutra. XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe (T. 2). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Oelszlaeger B. (2009), Zmiana stopnia pewności podmiotu względem posiadanych i odbieranych w toku kształcenia informacji (wybrane aspekty analizy samorzutnych pytań i stwierdzeń uczniów klas młodszych). In: W. Kojs (red.), Chowanna 52(65). Tom jubileuszowy. Modalne aspekty treści kształcenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Oelszlaeger-Kosturek B. (2018), Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru oraz transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pauzewicz K. (1969), Pytania uczniowskie w związku z tekstami eksperymentalnymi z ekonomiki i organizacji handlu. In: R. Radwiłowicz, K. Pauzewicz, C. Kosiński (red.), Pytania uczniów a treść nauczania. Warszawa: PWSZ.

Piechaczek A. (2018), Promocja zdrowia, http://sppiersciec.pl/promocja.php (access: 23.06.2018).

Regulation of the Minister of National Education of 14 February 2017 on the core curriculum for pre-school education and the core curriculum for general education in primary schools, incl. for pupils with moderate and severe intellectual disability, and for general education in first-grade sectoral vocational schools, general education in special schools preparing for employment, and general education in post-secondary schools (Journal of Laws 2017, item 356).

Rostańska E. (1995), Rozmowa w szkole. Mówienie i słuchanie w klasach początkowych. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Różańska A. (2017), Rola refleksji w edukacji ekologicznej. In: E. Ogrodzka-Mazur, B. Oelszlaeger-Kosturek, U. Szuścik (red.), Edukacja małego dziecka. Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej. Cieszyn–Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

Syrek E. (2010), Promocja zdrowego stylu życia rodzinnego – edukacyjny aspekt zagadnienia. In: J. Gabzdyl, B. Oelszlaeger (red.), Oblicza edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kojsowi. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. (2000), Edukacja zdrowotna. Warszawa: WSiP.

Szymczak M., Szkiłądź H. (red.). (1984), Słownik języka polskiego (T. 2). Warszawa: PWN.

Tabakowska E. (2004), O językowych wyznacznikach punktu widzenia. In: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Woynarowska B. (2013), Edukacja zdrowotna – podstawy teoretyczne i metodyczne, cz. 1, In: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.49-62
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:51
Data złożenia artykułu: 2019-07-23 12:29:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 786
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 527

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Beata Oelszlaeger-Kosturek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.