Refleksyjność dzieci w wieku przedszkolnym podczas aktywności twórczej – przykłady z badań własnych

Elżbieta Płóciennik

Streszczenie w języku polskim


Złożoność współczesnego świata coraz częściej wymaga kompetencji związanych z myśleniem mądrościowym, w tym zdolności do myślenia refleksyjnego. Refleksyjność pozwala przyjrzeć się bliżej i głębiej napotykanym problemom i otaczającym zjawiskom. Dzięki temu można podejmować decyzje oparte na analizie własnych i środowiskowych warunków oraz oczekiwanych i możliwych skutkach działania. Sprzyja to antycypacji zagrożeń i planowaniu przeciwdziałania im, dlatego identyfikacja i rozwijanie myślenia refleksyjnego potrzebne są już w dzieciństwie. Analizy warunków sprzyjających refleksyjności i jej rozwijaniu są rzadkie we współczesnej literaturze pedagogicznej, dlatego autorka przypomina podstawowe treści związane z refleksyjnością, a następnie podaje przykłady myślenia refleksyjnego dzieci w wieku przedszkolnym wyłonione w badaniach własnych.


Słowa kluczowe


myślenie refleksyjne; mądrość; twórczość; dziecko w wieku przedszkolnym

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baltes P.B., Smith J. (1990), The Psychology of Wisdom and Its Ontogenesis. In: R.J. Sternberg (ed.), Wisdom: Its Nature, Origins and Development. New York: Cambridge University Press.

Czaja-Chudyba I. (2013), Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Czerepaniak-Walczak M. (1997), Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń: Wydawnictwo „Edytor”.

Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna, rozwój świadomości krytycznej człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czerniawska E. (2002), Refleksyjność-impulsywność a przebieg i efekty uczenia się. Nowiny Psychologiczne 1.

Dewey J. (1938), Logic: The Theory of Inquiry. New York: Henry Holt and Company.

Dymara B. (2011), Tolerancja a potrzeba wolności. In: B. Dymara, B. Cholewa-Gałuszka, E. Kochańska (red.), Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gibbs G. (1988), Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford: Further Education Unit, Oxford Polytechnic.

Gogacz M. (1997), Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza NAVO.

Gołębniak B.D. (1998), Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność. Toruń: Wydawnictwo „Edytor”.

Guziuk-Tkacz M. (2011), Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Matczak A. (1982), Style poznawcze. Rola indywidualnych preferencji. Warszawa: PWN.

Nosal C.S. (1990), Psychologiczne modele umysłu. Warszawa: PWN.

Płóciennik E. (2018), Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Popek S. (2000), Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Radziwiłłowicz W. (2004), Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Schön D. (1983), The Reflective Practitioner. New York: Basic Books.

Sternberg R.J., Jarvin L., Grigorienko E.L. (2009), Teaching for Wisdom, Intelligence, Creativity, and Success. Thousand Oaks: Corwin. A SAGE Company.

Straś-Romanowska M. (2011), Późna dorosłość. In: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.

Szmidt K.J. (2013), Pedagogika twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.63-71
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:52
Data złożenia artykułu: 2019-07-25 07:23:41


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1265
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 382

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Elżbieta Płóciennik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.