Dydaktyczne zastosowanie teorii kreatywności w edukacji szkolnej

Roksolyana Shvay

Streszczenie w języku polskim


Proces nauczania zależy od wielu czynników, z których dwa istotnie wpływają na proces przyswojenia wiedzy, mianowicie osobowość nauczyciela oraz indywidualne percypowanie nowego materiału przez ucznia. Jednym z naczelnych zadań nauczania i wychowania jest rozwój myślenia jednostki. W dydaktyce nauk przyrodniczych określono różne drogi rozwoju myślenia logicznego, brakuje natomiast opisów sposobów rozwoju myślenia prawopółkulnego i realizacji nauczania opartego na obrazach. Nauczanie dzieci twórczości umożliwia wykorzystanie stosownych technologii pedagogicznych. Metoda KARUS ma na celu transformacje strukturalne i funkcjonalne oraz zastosowanie w twórczości głównych strategii (takich jak czynności kombinatoryczne, poszukiwanie analogów, rekonstrukcja, strategie uniwersalne, wypadkowe wymiany) i taktyki (jak np. interpolacja, dublowanie, rozmnażanie, konwergencja, deformacja/transformacja). Charakterystyką psychologiczną systemu KARUS jest kształcenie z wykorzystaniem warunków utrudniających. Kształtowanie twórczych strategii staje się ważnym wskaźnikiem wychowania umysłowego jednostki.


Słowa kluczowe


nauczanie twórczości; technologie pedagogiczne; strategia; myślenie; metoda

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Altshuller G.S. (1973), Algorithm of Invention. Moscow: Worker Publishers [in Russian].

Bono E. de (1976), Teaching Thinking. London: Temple Smith.

Feldhusen J., Speedie S., Treffinger D. (1971), The Purdue Creative Thinking Program: Research and Evaluation. Performance Improvement 10(3), DOI: https://doi.org/10.1002/pfi.4180100304.

Góralski А. (1998a), Rules for training creativity. Lviv: VNTL [in Ukrainian].

Góralski А. (1998b), Wzorce twórczości (eseje filozoficzne i pedagogiczne). Warszawa: Scholar.

Góralski А. (2002), Creativity theory. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Joseph E. (2009), Effectiveness of Khatena Training Method on the Creativity of Form Four Students in a Selected School. Kuala Lumpur: University of Malaya.

Molyako V.O. (2006), Difficult Conditions. Creativity and Resources of Subjective Human Activity. In: V.O. Molyako, A.L. Muzyka (eds.), Abilities, Creativity, Giftedness: Theory, Methodology, Research Results. Zhytomyr: PC. Ruta [in Ukrainian].

Molyako V.O. (2008), Psychological Study of the Personality Creative Potential. Kyiv: Pedagogical Thought [in Ukrainian].

Molyako V.O. (2018), The working concept of strategic and tactical overcoming of critical scientific and educational problems (psychological perspectives), http://lib.iitta.gov.ua/709430/1/Моляко_стаття.pdf (access: 20.10.2018) [in Ukrainian].

Nęcka E. (2008), Тrening twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Osborn A. (1993), Applied Imagination. Principles and Procedures of Creative Problem-Solving. Buffalo: Creative Education Foundation.

Ponomarev Ya.А. (1976). Psychology of Creativity and Education. Moscow: Pedagogy [in Russian].

Pólya G. (1961), How to Solve a Problem. Moscow: Uchpedgiz [in Russian].

Pólya G. (1976), Mathematical Discovery. Moscow: Science [in Russian].

Senderecka M. (2007), Różne punkty widzenia prawej i lewej półkuli mózgu. Przegląd Psychologiczny 50(2).

Shvay R.I. (2011a), Use of Creativity Training in the Process of Teaching Physics. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University named after T.H. Shevchenko 89 [in Ukrainian].

Shvay R.I. (2011b), Didactic Material in Physics for Training Students’ Creativity. Grades 7–8. Tutorial. Lviv: Liga Press [in Ukrainian].

Szmidt K. (2008), Trening kreatywności. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt K. (2012), Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt K. (2019), ABC kreatywności. Kontynuacje. Warszawa: Difin.

Szwaj R. (2016), Implementacja metod psychologii kreatywności do dydaktyki fizyki. In: H. Rarot (red.), Humanistyka a nauki ścisłe. Lublin: Politechnika Lubelska.

Zwicky F. (1969), Discovery, Invention, Research. Through the Morphological Approach. Toronto: Macmillan.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.27-38
Data publikacji: 2020-02-10 09:50:49
Data złożenia artykułu: 2019-08-10 20:35:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 644
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 495

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Roksolyana Mariya Shvay

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.