Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Prawo zgłaszania i publikowania swoich tekstów w „Studenckich Zeszytach Naukowych” posiadają studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi zarówno polskich, jak i zagranicznych ośrodków akademickich. Zakres tematyczny periodyku obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, jak również zagadnienia interdyscyplinarne.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Spis treści

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Glosa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Artykuły zgłoszone do druku w Studenckich Zeszytach Naukowych podlegają ocenie przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.

3. Recenzentów ustala redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z członkami redakcji.

4. Recenzenci powoływani są spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej lub poza jednostką organizacyjną, w zależności od afiliacji autora artykułu.

5. Osoba recenzenta pozostaje przez czas sporządzania recenzji anonimowa dla autora ocenianego tekstu. Autor pozostaje anonimowy dla recenzenta.

6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem w przedmiocie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Nazwiska recenzentów współpracujących są podawane do wiadomości raz w roku na łamach czasopisma i stronie internetowej redakcji.

8. Zgłaszając artykuł do publikacji w niniejszym czasopiśmie zapoznałem się z instrukcją wgrywania metadanych (tj. tytułu, abstraktu oraz słów kluczowych) w obu wymaganych językach i wiem jak prawidłowo to uczynić (w razie wątpliwości skontaktuję się z administratorem pod nr tel. 81 537 54 24). Jestem świadomy/a, iż artykuł zawierający niekompletne metadane nie zostanie opublikowany.

 

Harmonogram publikacji

 • Nr 1 do 1 stycznia / planowany termin wydania - marzec
 • Nr 2 do 1 kwietnia / planowany termin wydania - czerwiec
 • Nr 3 do 1 lipca / planowany termin wydania - wrzesień
 • Nr 4 do 1 października / planowany termin wydania - grudzień

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Recenzenci

2018

 • Anna Lichosik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Wojciech Lis (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Katarzyna Dunaj (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)
 • Maciej Fingas (Uniwersytet Gdański)
 • Mirosław Karpiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Marcin Konarski (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
 • Dariusz Kużelewski (Uniwersytet w Białymstoku)   
 • Edyta Tkaczyk (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie)
 • Piotr Wąchal (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie)

2019

 • Paweł Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Anna Demenko (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • Maciej Fingas (Uniwersytet Gdański) 
 • Malwina Kołodziejczak (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
 • Marcin Konarski (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
 • Sebastian Kwiecień (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Anna Lichosik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Bogusław Przywora (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Dorota Strus (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)
 • Paweł Śwital (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
 • Edyta Tkaczyk (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie)
 • Piotr Wąchal (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie) 
 • Wojciech Wojtyła (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
 • Witold Zontek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Indeksowanie w bazach

 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Index Copernicus Journals Master List, 
 • BazHum
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)