Wydatki gmin miejskich na prawach powiatu na promocję

Kamil Bradliński

Streszczenie w języku polskim


Gminy miejskie dysponują określonymi środkami pieniężnymi, dzięki którym realizują zadania. Do zadań własnych należy prowadzenie promocji gminy. Samorządy tworzą plany marketingowe i promocji, aby zwiększyć skuteczność prowadzonych działań. W zakres tych działań wchodzą różne projekty– takie jak organizacja zawodów sportowych, imprez kulturalnych, wydawanie broszur promocyjnych i emisja reklam telewizyjnych, które to projekty mają zachęcić inwestorów i turystów do odwiedzania miasta, a w konsekwencji czego– przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu.


Słowa kluczowe


samorządy, gminy miejskie, wydatki, zamówienia publiczne, promocja, marketing

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartczak B., Marketing w zarządzaniu gminą, „Samorząd Terytorialny” 1999.

Czornik M., Promocja miasta, Katowice, 2000 r.

Domański T., Marketing terytorialny– wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, T. Domański (red.). Centrum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015.

http://www.finansepubliczne.pl/numery/luty-2016/wydatki-budzetu-na-promocje-jst.html

https://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/kampanie-reklamowe/

https://mfiles.pl/pl/index.php/Proces_promocji_gminy

Informacja o wynikach kontroli NIK Nr ewid. 171/2014/P/14/068/LBY.

Informacja o wynikach kontroli NIK Nr ewid. 25/2012/P/11/005/KAP.

Kłodziński M., Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2009.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

Marks M., Promocja a rozwój lokalny gmin wiejskich województwa łódzkiego, Łódź 2006.

Michalska J., Miasto na prawach powiatu – specyficzne połączenie gminy i powiatu, Wrocław 2013.

Michałowski L., Turystyka i sposoby promocji miast, Studia Regionalne i Lokalne, 2003, nr 4.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. 2010 nr 38 poz. 207).

Sekuła A., Marketing Terytorialny, [w:] Marketing. Ujęcie systemowe. M. Daszkowska (red.), Gdańsk 2005.

Szromnik A., City placement– nowy element strategii zintegrowanej komunikacji marketingowej miast, [w:] Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. A. Szromnik (red.), Kraków 2015.

Uchwała Nr 09/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok.

Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia, z dnia 20 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr III/47/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/58/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr. XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr. XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011 r. (znak: 174/K/11)

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.

nr 203 poz. 1966).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95).

Walczak P., (red.) Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, 2017 r.

Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy. Warszawa 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.169-180
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:28
Data złożenia artykułu: 2019-01-16 11:28:40

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Kamil Bradliński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.