Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wydawanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii i Dziennikarstwa. Wydawcy nawiązując do Rocznika Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (2002-2010) dążą do integracji międzynarodowego środowiska badaczy zajmujących się szeroko pojętą problematyką studiów wschodnioeuropejskich.

Celem czasopisma jest prowadzenie dyskursu naukowego i popularyzowanie wiedzy humanistyczno-społecznej na temat państw i społeczeństw Europy Wschodniej, zachodzących na tym obszarze procesów historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych.

Interdyscyplinarny charakter czasopisma stwarza możliwość publikowania studiów, artykułów oraz recenzji z zakresu historii, politologii, socjologii, bezpieczeństwa, religioznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.  

 

Działy

MITY I STEREOTYPY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

WSTĘP

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA WSCHODNIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

HISTORIA I KULTURA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

DEMOKRATYZACJA (STUDIUM PRZYPADKU)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KONFLIKTY (STUDIUM PRZYPADKU)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

OPRACOWANIE ŹRÓDEŁ

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

GŁOS W DYSKUSJI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA I KULTURA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

SPRAWOZDANIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO EUROPY WSCHODNIEJ

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

STOSUNKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA I GOSPODARKA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA REGIONALNA I STOSUNKI ETNICZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

SYSTEM POLITYCZNY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

WŁADZA I SPOŁECZEŃSTWO (PRZYPADEK ROSJI)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA A HISTORIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁ POLEMICZNY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

HISTORIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

DEMOKRACJA (WYBRANE ZAGROŻENIA)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA REGIONALNA (AZJA CENTRALNA)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

LISTA RECENZENTÓW

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie podlegają recenzji.
 2. Redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów pod kątem ich zgodności z profilem czasopisma oraz sprawdza teksty w wybranym systemie antyplagiatowym.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 4. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 5. Recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, małżeństwo), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowywania recenzji.
 6. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do druku lub jego odrzucenia.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów czasopisma nie są ujawniane.
 8. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu jest ostateczna.
 9. Lista recenzentów zamieszczana jest w wydaniu papierowym czasopisma oraz na jego stronie internetowej.

 

Harmonogram publikacji

Czasopismo prowadzi ciągły nabór artykułów.

Numery są publikowane w następujących miesiącach: pierwszy numer w danym roku – do 30 czerwca; drugi numer w danym roku – do 31 grudnia.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.
Czasopismo nie pobiera opłat od autorów za publikację artykułu.

ccby

 

Recenzenci

Lista recenzentów za rok 2015:

 • dr hab. Łukasz Donaj, prof. nadzw., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Antonina Kozyrska, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab., Iwan Monolatij, prof. nadzw., Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. nadzw., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ivan Pankevych, prof. nadzw., Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Radosław Zendrowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Bohdan Yuskiv, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Ł.Ukrainki, Łutsk, Ukraina

Lista recenzentów za rok 2016:

 • dr hab. Rafał Czachor, prof. nadzw., Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • dr hab. Łukasz Donaj, prof. nadzw., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab., Iwan Monolatij, prof. nadzw., Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr hab. Ivan Pankevych, prof. nadzw., Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. nadzw., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Lista recenzentów za rok 2017:

 • dr hab. Rafał Czachor, prof. nadzw., Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • dr hab. Łukasz Donaj, prof. nadzw., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Fedorowicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab., Iwan Monolatij, prof. nadzw., Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr Inna Sorkina, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Nataliia Teres, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina

Lista recenzentów za rok 2018:

 • dr hab. Rafał Czachor, prof. nadzw., Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • dr hab. Łukasz Donaj, prof. nadzw., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Fedorowicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Koziełło, prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Antonina Kozyrska, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Alexandre Kukhianidze, Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab., Iwan Monolatij, prof. nadzw., Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. nadzw., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Lista recenzentów za rok 2019:

 • dr hab. Adam Bobryk, prof. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Rafał Czachor, prof. nadzw., Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • dr hab. Łukasz Donaj, prof. nadzw., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Mirosław Dymarski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • prof. Vasyl Klymonchuk, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka
 • prof. Anatoliy Kruglashov, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
 • dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Agnieszka Legucka, prof. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Yuri Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
 • dr hab. Iwan Monolatij, prof. nadzw., Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr hab. Michał Strzelecki, prof. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Romuald Turkowski, Uniwersytet Warszawski

Lista recenzentów za rok 2020:

 • prof. dr hab. Marek Barański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Rafał Czachor, prof. nadzw. Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • dr hab. Krzysztof Cebul, prof. nadzw. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Mykola Doroshko, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Ukraina
 • dr Ihor Hurak, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina
 • prof. Vasyl Klymonchuk, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina
 • prof. Anatoliy Kruglashov, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
 • dr hab. Leszek Kwieciński, prof. nadzw. Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Yuri Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
 • prof. Iwan Monolatij, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • prof. Hryhoriy Perepelytsya, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Ukraina
 • dr Roman Savenkov,  Woroneżski Uniwersytet Państwowy, Rosja
 • dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Michał Słowikowski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. nadzw. Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma zostało przygotowane w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej - COPE (www.publicationethics.org). Czasopismo „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” celem zapewnienia wysokiej jakości publikowanych tekstów przestrzega określonych zasad etycznych.

Redakcja

Redakcja czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” stosuje zasady, których celem jest przeciwdziałanie przejawom nierzetelności naukowej, w szczególności: a) zjawisku ghostwriting, które zachodzi wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnia swojego udziału (nie jest wymieniony jako współautor pracy, nie uwzględnia się również jego roli w formie podziękowania zamieszczonego w publikacji); b) zjawisku guest authorship, które ma miejsce wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji. Oba te zjawiska są przejawem nierzetelności naukowej, stąd wszelkie wykryte jej przypadki będą ujawniane przez Redakcję czasopisma, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Recenzenci

Wyznaczani recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej, stosunku zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Autorzy

Publikacje zgłaszane do czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”  powinny być oryginalne, rzetelne, obiektywne oraz odpowiadać tematyce czasopisma. Redakcja czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” nie przyjmuje tekstów, które zostały już opublikowane w całości lub części w innych czasopismach.

Plagiat
Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne, w szczególności przywłaszczenie dorobku, koncepcji teoretycznej lub wniosków końcowych. Przypadki popełnienia plagiatu będę przez redakcję ujawniane i zgłaszane właściwym organom.

 

Zadania Rady Naukowej

Rada Naukowa czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”  jest  organem opiniodawczo-doradczym redakcji. Do jej zadań należy:

a) czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma;

b) wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków badań podejmowanych przez pismo;

c) promocja czasopisma w swych środowiskach naukowych.