Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wydawanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii i Dziennikarstwa. Wydawcy nawiązując do Rocznika Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (2002-2010) dążą do integracji międzynarodowego środowiska badaczy zajmujących się szeroko pojętą problematyką studiów wschodnioeuropejskich.

Celem czasopisma jest prowadzenie dyskursu naukowego i popularyzowanie wiedzy humanistyczno-społecznej na temat państw i społeczeństw Europy Wschodniej, zachodzących na tym obszarze procesów historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych.

Interdyscyplinarny charakter czasopisma stwarza możliwość publikowania studiów, artykułów oraz recenzji z zakresu historii, politologii, socjologii, bezpieczeństwa, religioznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.  

 

Działy

MITY I STEREOTYPY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

WSTĘP

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA WSCHODNIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

HISTORIA I KULTURA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

DEMOKRATYZACJA (STUDIUM PRZYPADKU)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KONFLIKTY (STUDIUM PRZYPADKU)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

OPRACOWANIE ŹRÓDEŁ

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

GŁOS W DYSKUSJI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA I KULTURA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

SPRAWOZDANIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO EUROPY WSCHODNIEJ

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

STOSUNKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA I GOSPODARKA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA REGIONALNA I STOSUNKI ETNICZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

SYSTEM POLITYCZNY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

WŁADZA I SPOŁECZEŃSTWO (PRZYPADEK ROSJI)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA A HISTORIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁ POLEMICZNY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

HISTORIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

DEMOKRACJA (WYBRANE ZAGROŻENIA)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA REGIONALNA (AZJA CENTRALNA)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

LISTA RECENZENTÓW

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

STABILNOŚĆ I ZMIANA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

UKRAINA - STUDIUM PRZYPADKU

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

DYPLOMACJA I SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

HISTORIA I MYŚL POLITYCZNA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

HISTORIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

WOJNA ROSYJSKO-UKRAIŃSKA. WYBRANE ZAGADNIENIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie podlegają recenzji.
 2. Redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów pod kątem ich zgodności z profilem czasopisma oraz sprawdza teksty w wybranym systemie antyplagiatowym.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 4. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 5. Recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, małżeństwo), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowywania recenzji.
 6. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do druku lub jego odrzucenia.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów czasopisma nie są ujawniane.
 8. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu jest ostateczna.
 9. Lista recenzentów zamieszczana jest w wydaniu papierowym czasopisma oraz na jego stronie internetowej.

 

Harmonogram publikacji

Czasopismo prowadzi ciągły nabór artykułów.

Numery są publikowane w następujących miesiącach: pierwszy numer w danym roku – do 30 czerwca; drugi numer w danym roku – do 31 grudnia.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.
Czasopismo nie pobiera opłat od autorów za publikację artykułu.

ccby

 

Recenzenci

Lista recenzentów za rok 2015:

 • dr hab. Łukasz Donaj, prof. nadzw., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Antonina Kozyrska, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab., Iwan Monolatij, prof. nadzw., Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. nadzw., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ivan Pankevych, prof. nadzw., Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Radosław Zendrowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Bohdan Yuskiv, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Ł.Ukrainki, Łutsk, Ukraina

Lista recenzentów za rok 2016:

 • dr hab. Rafał Czachor, prof. nadzw., Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • dr hab. Łukasz Donaj, prof. nadzw., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab., Iwan Monolatij, prof. nadzw., Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr hab. Ivan Pankevych, prof. nadzw., Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. nadzw., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Lista recenzentów za rok 2017:

 • dr hab. Rafał Czachor, prof. nadzw., Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • dr hab. Łukasz Donaj, prof. nadzw., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Fedorowicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab., Iwan Monolatij, prof. nadzw., Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr Inna Sorkina, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Nataliia Teres, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina

Lista recenzentów za rok 2018:

 • dr hab. Rafał Czachor, prof. nadzw., Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • dr hab. Łukasz Donaj, prof. nadzw., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Fedorowicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Koziełło, prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Antonina Kozyrska, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Alexandre Kukhianidze, Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab., Iwan Monolatij, prof. nadzw., Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. nadzw., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Lista recenzentów za rok 2019:

 • dr hab. Adam Bobryk, prof. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Rafał Czachor, prof. nadzw., Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • dr hab. Łukasz Donaj, prof. nadzw., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Mirosław Dymarski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • prof. Vasyl Klymonchuk, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka
 • prof. Anatoliy Kruglashov, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
 • dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Agnieszka Legucka, prof. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Yuri Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
 • dr hab. Iwan Monolatij, prof. nadzw., Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr hab. Michał Strzelecki, prof. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Romuald Turkowski, Uniwersytet Warszawski

Lista recenzentów za rok 2020:

 • prof. dr hab. Marek Barański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Rafał Czachor, prof. nadzw. Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • dr hab. Krzysztof Cebul, prof. nadzw. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Mykola Doroshko, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Ukraina
 • dr Ihor Hurak, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina
 • prof. Vasyl Klymonchuk, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina
 • prof. Anatoliy Kruglashov, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
 • dr hab. Leszek Kwieciński, prof. nadzw. Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Yuri Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
 • prof. Iwan Monolatij, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • prof. Hryhoriy Perepelytsya, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Ukraina
 • dr Roman Savenkov,  Woroneżski Uniwersytet Państwowy, Rosja
 • dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Michał Słowikowski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. nadzw. Katolicki Uniwersytet Lubelski
Lista recenzentów za rok 2021:
 • dr hab. Rafał Czachor, prof. Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • prof. Mykola Doroshko, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Ukraina
 • dr hab. Anna Jach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Jarosław Jarząbek, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Krzysztof Fedorowicz, prof. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ihor Hurak, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina
 • prof. Vasyl Klymonchuk, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina
 • dr hab. Marcin Kosienkowski, prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Tomasz Koziełło, prof. Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula, Polski Instytut Spraw Mięzynarodowych
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Yuri Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
 • prof. Wiktor Matwijenko, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Ukraina
 • prof. Iwan Monolatij, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr hab. Michał Słowikowski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • doc. Władysław Strutyńskyj, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
 • dr Dominik Szczepański, Uniwersytet Rzeszowski
 • doc. Serhij Szwydiuk, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina

Lista recenzentów za rok 2022:

 • dr hab. Rafał Czachor, prof. Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • dr hab. Agnieszka Demczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Mykola Doroshko, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Ukraina
 • dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Jarosław Jarząbek, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Bohdan Hud´, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
 • prof. Anatoliy Kruglashov, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
 • dr hab. Larysa Leszczenko, prof. Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Yuri Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
 • prof. Wiktor Matwijenko, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Ukraina
 • dr Kamil Mazurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Justyna Misiągiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Iwan Monolatij, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 • dr hab. Ewelina Podgajna, prof. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Grzegorz Radomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Michał Strzelecki, prof. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dominik Szczepański, Uniwersytet Rzeszowski

 

Zasady etyczne publikowania oraz przeciwdziałania nadużyciom przy publikowaniu

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma zostało przygotowane w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej - COPE (www.publicationethics.org). Czasopismo „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” celem zapewnienia wysokiej jakości publikowanych tekstów przestrzega określonych zasad etycznych.

Obowiązki Zespołu Redakcyjnego:

 1. Zespół redakcyjny „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” monitoruje standardy etyczne przyjmowanych artykułów i przeciwdziała praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 2. Zespół redakcyjny odpowiada za treści publikowane w czasopiśmie.
 3. Zespół redakcyjny podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku kierując się jego znaczeniem dla rozwoju nauki, oryginalnym ujęciem problemu, przejrzystością oraz zgodnością z profilem naukowym czasopisma.
 4. Decyzja o publikacji jest zależna wyłącznie od walorów naukowych artykułów, bez względu na narodowość, pochodzenie, rasę, płeć, przekonania polityczne czy wierzenia religijne autora.
 5. Komitet redakcyjny nie ujawnia żadnych informacji dotyczących nieopublikowanych artykułów. Nieopublikowane materiały nie mogą być wykorzystane przez członków komitetu redakcyjnego bez pisemnej zgody autora.
 6. Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji oraz ujawniania przypadków ghostwriting i ghost authorship.
 7. Komitet redakcji jest, w razie konieczności, gotowy do opublikowania sprostowań, wyjaśnień i przeprosin.

Obowiązki recenzentów:

 1. Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego. Recenzenci mają wpływ na ostateczny kształt artykułów przesłanych przez autorów.
 2. Artykuły na etapie recenzji mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 3. Recenzenci pracują w sposób obiektywny, profesjonalny i z poszanowaniem zasad fair play.
 4. Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Niedopuszczalna jest krytyka autorów prac. Opinie recenzentów powinny być wyrażone w sposób jasny i poparte odpowiednimi argumentami.
 5. Gdy z określonych względów (np. merytorycznych) recenzenci nie są w stanie przygotować recenzji bądź nie przygotują jej w określonym terminie, to wówczas powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.
 6. Recenzent powinien wskazać publikacje, które nie zostały zacytowane przez autora. Recenzent powinien informować zespół redakcyjny o każdym znaczącym podobieństwie recenzowanego artykułu do prac już opublikowanych.
 7.   Recenzent nie powinien podejmować się recenzji w przypadku możliwości  zaistnienia konfliktu interesów z autorem/autorami tekstu lub innymi podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie artykułu.

Obowiązki autorów:

 1. Autorzy są zobowiązani do przedstawienia oryginalnie napisanych tekstów. Jeżeli autorzy wykorzystują prace/wypowiedzi innych autorów to wówczas są zobowiązani do używania stosownych oznaczeń cytowania.
 2. Autorzy nie powinni zgłaszać do więcej niż jednego czasopisma artykułów opisujących te same wyniki badań. Wysłanie tego samego tekstu do kilku czasopism jest zachowaniem nieetycznym.
 3. Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu. Cytowane opracowania powinny istotnie łączyć się z analizowanym zagadnieniem.
 4. Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych danych/wyników badań. Autorzy powinni być przygotowani na ich udostępnienie także przez pewien czas po opublikowaniu artykułu.
 1. Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy.
 2. W przypadku gdy autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w opublikowanym tekście jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie  redaktora a także do współpracy z komitetem redakcyjnym w celu wycofania lub poprawienia artykułu.

Plagiat:

Aby zapobiec przypadki ghostwriting i ghost authorship Zespół Redakcyjny wdrożył następujące działania:

 1. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia swojego wkładu w powstanie artykułu (w systemie dostępny jest szablon oświadczenia w pierwszym kroku procesu zgłaszania tekstu do publikacji). Autor zgłaszający pracę jest w największym stopniu odpowiedzialny za pracę.
 2. Ghostwriting i guest authorship to przypadki akademickiej nieuczciwości. Wszystkie ujawnione sprawy zostaną podane do wiadomości publicznej oraz zgłaszane właściwym organom (instytucje zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, akademickie zespoły redakcyjne).
 3. Redakcja prosi o informacje dotyczące źródeł finansowania artykułów, wpłatach instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (finansowanie).
 4. Redakcja będzie dokumentować wszystkie przypadki nieuczciwości akademickiej, zwłaszcza w przypadku złamania naukowych zasad etyki.

Więcej informacji: Full set of flowcharts.pdf (publicationethics.org)

 

Zadania Rady Naukowej

Rada Naukowa czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”  jest  organem opiniodawczo-doradczym redakcji. Do jej zadań należy:

a) czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma;

b) wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków badań podejmowanych przez pismo;

c) promocja czasopisma w swych środowiskach naukowych.