Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Wschód Europy” jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wydawanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii. Wydawcy nawiązując do „Rocznika Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” (2002-2010) dążą do integracji międzynarodowego środowiska badaczy zajmujących się szeroko pojętą problematyką studiów wschodnioeuropejskich.

Celem czasopisma jest prowadzenie dyskursu naukowego i popularyzowanie wiedzy humanistyczno-społecznej na temat państw i społeczeństw Europy Wschodniej, zachodzących na tym obszarze procesów historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych. 

  Interdyscyplinarny charakter czasopisma stwarza możliwość publikowania studiów, artykułów oraz recenzji z zakresu historii, politologii, socjologii, bezpieczeństwa, religioznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.  

 

Działy

MITY I STEREOTYPY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

WSTĘP

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA WSCHODNIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

HISTORIA I KULTURA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

DEMOKRATYZACJA (STUDIUM PRZYPADKU)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KONFLIKTY (STUDIUM PRZYPADKU)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

OPRACOWANIE ŹRÓDEŁ

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

GŁOS W DYSKUSJI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLITYKA I KULTURA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

SPRAWOZDANIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

BEZPIECZEŃSTWO EUROPY WSCHODNIEJ

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

STOSUNKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedurze recenzowania poddawane są artykuły po wstępnej ocenie i akceptacji redakcji czasopisma;

Do oceny każdego artykułu powołuje się niezależnych recenzentów;

Stosowany jest model „ślepej recenzji”, wykluczający poznanie tożsamości recenzenta i autora artykułu;

Redakcja podaje do wiadomości publicznej ogólną listę recenzentów bez podawania nazwisk recenzentów poszczególnych numerów.

 

Harmonogram publikacji

Numer 1 za 2015 – do 30 grudnia,

Numer 2 za 2015 – do 30 czerwca

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

ccby

 

Zespół recenzentów

 

Indeksowanie w bazach

ERIH PLUS

INDEX COPERNICUS International Journals Master List

PBN Polska Bibliografia Naukowa

POL-index Polska Baza Cytowań

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

 

Polityka i zasady etyczne czasopisma

Komitet redakcyjny WSCHÓD EUROPY. STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE propagując działania będące przejawem dobrych obyczajów i odpowiedzialności społecznej środowiska naukowego, prowadzi selekcję nadsyłanych tekstów naukowych zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship oraz standardami etycznymi rekomendowanymi przez COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors).

Standardy etyczne

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie WSCHÓD EUROPY. STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE sprawdzane są pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności, wartości i użyteczności naukowej.

Komitet redakcyjny WSCHÓD EUROPY. STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE na każdym etapie publikacji tekstu wymaga postępowania zgodnie z zasadami etycznymi od Autorów, Redaktorów, Recenzentów i Wydawców.

Zasady obowiązujące Redaktorów

Monitorowanie standardów etycznych

̶   Komitet redakcyjny WSCHÓD EUROPY. STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE stale kontroluje przestrzeganie standardów i zasad etycznych związanych z publikacją artykułów i przeciwdziała praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.

Zasada fair play

̶   Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne Autorów w żaden sposób nie wpływają na ich ocenę.

Decyzje dotyczące publikacji

̶  Komitet redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji dotyczących kwalifikacji artykułów do druku, kierując się przede wszystkim walorami naukowymi tekstu, oryginalnością ujęcia problemu, przejrzystością i zgodnością z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada poufności

̶  Członkowie komitetu redakcyjnego stosują się do zasady poufności. Nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji artykułów. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów

̶  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków komitetu redakcyjnego, ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Zasada rzetelności naukowej

̶ Członkowie Komitetu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki (dokonywania niezbędnych skrótów

i zmian stylistycznych w ostatecznej wersji tekstu), a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

̶  Komitet redakcyjny, w razie potrzeby, jest gotowy do opublikowania stosownych sprostowań, wyjaśnień lub przeprosin.

Wycofanie tekstu

̶   Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie artykułu jeżeli:

̶   są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne),

̶   wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej,

̶   praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to powinno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Zasady obowiązujące Recenzentów

Udział w pracach komitetu redakcyjnego

̶   Recenzenci uczestniczą w pracach komitetu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Wpływają na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac, dzięki zgłaszanym Autorom uwagom.

Zasada terminowości

̶   Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie.

̶   Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) Recenzenci nie są w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie komitet redakcyjny.

Zasada poufności

̶   Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności

̶   Recenzje powinny mieć charakter obiektywny.

̶   Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną.

̶   Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł

̶ Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora.

̶  Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u Recenzentów

̶  Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści.

̶  Recenzenci nie mogą oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z Autorem/Autorami.

Zasady obowiązujące Autorów

Zasada rzetelności naukowej

̶  Autorzy zgłaszanych do publikacji artykułów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników.

̶  Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także replikację badań.

̶  Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy

̶   Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty.

̶  W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie.

̶  Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

Zasada udostępnienia danych

̶  Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych danych/wyników badań (powinni być przygotowani na ich udostępnienie także przez pewien czas po opublikowaniu artykułu).

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów Autorów

̶  Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie.

̶  Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada rzetelności źródeł

̶   Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

̶   Cytowane opracowania powinny istotnie łączyć się z analizowanym zagadnieniem.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach

̶  Jeśli Autor/Autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady autorstwa pracy

̶  Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników).

̶  Wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy.

̶  Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie Autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zapory ghostwriting i guest authorship

Wymagają ujawniania informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikowanego tekstu naukowego (wkład merytoryczny) z podaniem ich afiliacji i kontrybucji oraz informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure), szczególnie w przypadku gdy tekst jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego. Niedopuszczalne jest nieujawnianie tożsamości osób, które wniosły wkład w powstanie tekstów czy to w postaci pominięcia osoby w gronie współautorów, czy bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji (ghostwriting).

Komitet redakcyjny WSCHÓD EUROPY. STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE w przypadku tekstów przygotowywanych przez więcej niż jednego Autora wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji z określeniem:

̶    autorstwa koncepcji i założeń badań/pracy,

̶    autorstwa przeglądu literatury,

̶    zebrania danych,

̶    autorstwa analizy danych,

̶    autorstwa interpretacji,

̶    opracowania edycyjnego tekstu.

Członkowie zespołów, którzy nie spełniają tych kryteriów, powinni być wymienieni, za ich zgodą, w podziękowaniach.

Komitet redakcyjny WSCHÓD EUROPY. STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE nie wyraża zgody także na przejaw nierzetelności naukowej, dotyczący wskazania udziału autora, którego wkład jest znikomy bądź nie miał miejsca (guest authorship).

Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń dotyczących ghostwriting i guest authorship ponosi Autor zgłaszający tekst do publikacji. Wykrycie którejkolwiek z powyższych praktyk będzie ujawniane (na łamach czasopisma), łącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (m.in. instytucje zatrudniające Autorów).

Dodatkowe uwagi

̶  Każda z decyzji Komitetu redakcyjnego WSCHÓD EUROPY. STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE (niezależnie od etapu postępowania kwalifikacyjnego) jest obowiązująca.

̶  Przesłanie tekstu naukowego do publikacji w czasopiśmie WSCHÓD EUROPY. STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE nie jest tożsame z akceptacją przez Komitet redakcyjny zakresu tematycznego, ani nie oznacza zapewnienia opublikowania tekstu w kolejnym numerze czasopisma. Proces kwalifikacji rozpoczyna się w momencie przesłania całego tekstu naukowego.

̶  Procedury zalecane przez COPE (więcej http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf )