Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

1. Elementy artykułu:

- imię i nazwisko,

- e-mail do autora,

- afiliacja autora,

- tytuł artykułu po polsku,

- tytuł artykułu po angielsku,

- tytuł artykułu po rosyjsku,

- streszczenie artykułu po polsku (min. 200 / max 250 słów),

- streszczenie artykułu po angielsku (min. 200 / max 250 słów),

- streszczenie artykułu po rosyjsku (min. 200 / max 250 słów),

- słowa kluczowe w j. polskim (najmniej trzy),

- słowa kluczowe w j. angielskim (najmniej trzy),

- słowa kluczowe w j. rosyjskim (najmniej trzy),

- jednolita numeracja poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (1, 1.1, 1.2, itd.),

- bibliografia ułożona alfabetycznie, osobno dla pozycji zapisanych cyrylicą

 

2. Zasady edytorskie

- odsyłacze do przypisów przed znakiem przestankowym;

- podawanie po raz pierwszy pełnej nazwy organizacji lub instytucji, np. Centrum Europy Wschodniej;

- podawanie po raz pierwszy osoby z pełnym imieniem, np. Jan Kowalski;

- wykorzystywanie nazw własnych w języku polskim, np. Związek Socjalistycznych Republik Radzickich, Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki;

- zapisywanie dat wg zasad: 25 X 2008 roku, 25 października, w październiku 2008 roku;

- zapisywanie dekad słownie, np. w latach osiemdziesiątych;

- sporządzanie tabel, rysunków, map, schematów, diagramów sporządzonych wyłącznie w kolorach czarno-białym w programie Microsoft Word wg modelu:

 

Tabela 1

Tytuł tabeli czcionka 12 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Źródło: Opis bibliograficzny wg zasad obowiązujących w przypisach, czcionka 9 p.

 

3.      Przypisy:

- klasyczne zamieszczone na dole strony, z zastosowaniem skrótów w języku łacińskim (Ibidem, op. cit., Idem, Eadem);

- rodzaje przypisów:

a) do monografii - I. Nazwisko, Tytuł monografii kursywą, Warszawa 2005, s. xx.

b) do artykułu w pracy zbiorowej pod redakcją - I. Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, [w:] Tytuł pracy zbiorowej, red. I. Nazwisko, Warszawa 2005, s. xx.

c) do artykułu w czasopiśmie _ I. Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, „Tytuł Czasopisma”, 2008, nr 4, s. xx.

d) do publikacji źródłowej opublikowanej w prasie (należy obowiązkowo podać datę dzienną oraz numer strony) -  I. Nazwisko, Tytuł publikacji źródłowej, „Tytuł Gazety”, 23 IX 2008, nr 56, s. xx.

e) do aktów prawnych - „Dziennik Ustaw”, nr xx, poz. xxx, „Ustawa o zasadach edytorskich z 23 XII 2007 roku”, s. xx.

f) do źródeł archiwalnych - Archiwum Akt Nowych, Zespół akt, sygn. 21/B/34, t. 3, „Tytuł dokumentu archiwalnego”, k. 2.

g) do dokumentów elektronicznych (należy podać podmiot odpowiedzialny za stronę lub nazwę strony, skrócony adres internetowy, tytuł dokumentu internetowego, dzień pozyskania danych) - Strona internetowa, http://www.konf.pl, „Tytuł dokumentu internetowego”, s. x, inf. z 07 VIII 2015.

 

4. Bibliografia

- wykaz pozycji bibliograficznych powinien znajdować się po zakończeniu tekstu, przed streszczeniem;

- pozycje zawarte w wykazie literatury powinny być posortowane alfabetycznie według nazwisk autorów - Nazwisko I., Tytuł monografii kursywą, Warszawa 2005, s. xx.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.