Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

W czasopiśmie Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne publikowane są artykuły w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Redakcja może podjąć decyzję o publikacji tekstu naukowego w innych językach jeżeli jest to uzasadnione tematyką badawczą artykułu. Zgłaszane teksty powinny być dziełem oryginalnym, nigdy wcześniej niepublikowanym i niezłożonym do druku w innym wydawnictwie.  

 1. Zgłoszenie artykułu do czasopisma Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową: journals.umcs.pl/k.
 2. Teksty opracowań przysyłanych do czasopisma w celu ich opublikowania powinny zostać dostarczone w formie dokumentu w programie Word. Długość tekstu artykułu: maksimum 60 tys. znaków ze spacjami, z uwzględnieniem przypisów.
 3. Artykuł powinien być podzielony na mniejsze jednostki redakcyjne, najlepiej rozdzielone tytułami. Objętość artykułu powinna mieścić się w granicach 0,8–1,5 arkusza autorskiego, tzn. 32 tys.–60 tys. znaków (liczonych ze spacjami, czyli z odstępami między wyrazami). Wraz z artykułem należy przysłać w języku polskim, angielskim i rosyjskim (również w formie elektronicznej): streszczenie, słowa kluczowe (maksymalnie 6–7 słów), notę o autorze (stopień/tytuł naukowy, afiliacja, adres mailowy, numer ORCID).
 4. Streszczenie powinno być rzeczowe o nie więcej niż 1 tys. znaków ze spacjami. Powinno ono zawierać identyfikację obiektu badań oraz hipotezy/pytania badawcze, zastosowane metody badawcze, wyniki badań i główne wnioski. Przeczytany tekst w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości. Wszystkie wersje językowe abstraktu powinny tożsame.
 5. Na końcu artykułu należy podać pełną Bibliografię w formie wykazu alfabetycznego z podziałem na dwie grupy – Źródła i Piśmiennictwo:
  1. Kowalski J., Tytuł publikacji monograficznej, Wydawnictwo, Warszawa 2002.
  2. Nowak B., Tytuł artykułu, [w:] Tytuł pracy zbiorowej, red. N. Kowalczyk, Wydawnictwo, Lublin 2014.
  3. Piotrowski J., Tytuł artykułu, „Czasopismo Naukowe” 2005, nr 3.
  4. Nowakowski T., Tytuł artykułu, „Gazeta Codzienna”, 2 X 2013, nr 23.
  5. Nowak B., Komentarz do historii średniowiecznej Polski, http://www.umcs.lublin.pl, .
 1. Recenzja powinna mieć objętość 14 tys.–24 tys. znaków (liczonych ze spacjami, czyli z odstępami między wyrazami). Nagłówek recenzji powinien zostać sporządzony według następującego wzorca:
  1. tytuł recenzji;
  2. w odniesieniu do recenzowanej monografii autorskiej – Jan Nowakowski, Pełny tytuł monografii recenzowanej, Wydawnictwo, Warszawa 2014, s. 343;
  3. w odniesieniu do recenzowanej pracy zbiorowej – Pełny tytuł pracy zbiorowej, red. Jan Nowakowski, Wydawnictwo, Warszawa 2014, s. 343.
 2. Każdy nadesłany tekst powinien zawierać napisane w języku polskim, angielskim i rosyjskim: streszczenie, słowa kluczowe, notę o autorze, a także bibliografię w języku polskim.
 3. Materiały graficzne (zdjęcia, skany, mapy, diagramy, wykresy) należy zamieścić w tekście lub w osobnych plikach w formacie .jpg z jednoczesnym umiejscowieniem ich w tekście. Natomiast tabele należy przygotować w programie Word i zamieścić je tylko w tekście. Opis materiałów graficznych jest dokonywany według wzorca właściwego dla tabeli.
 4. Teksty napisane w alfabetach niełacińskich należy zapisywać w tekście głównym i w przypisach w językach oryginalnych, natomiast w bibliografii należy dokonywać transliteracji zgodnie z zasadami przyjętymi w Polsce.
 5. Przypisy należy umieścić na dole strony, stosując skróty łacińskie (videconferibidemop. cit.idemeadem).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.