Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Prima Educatione jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowo-refleksyjne dotyczące badań nad dzieckiem, dzieciństwem i wczesną edukacją. Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w języku polskim lub angielskim, w formie studiów teoretycznych, prac badawczych oraz doniesień z praktyki.  Redakcja przyjmuje również opinie, recenzje książek i sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

 

Działy

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Studia i Rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Prace badawcze

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Doświaczenia i Propozycje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje i sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania przyjęta w roczniku „Prima Educatione” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązuje zasada double-blind review process. Redakcja przyjmuje do publikacji dostarczone przez Autorów artykuły, oryginalne prace, które nie naruszają praw osób trzecich. Teksty zgłoszone do „Prima Educatione” nie mogą podlegać w tym samym czasie żadnym innym procedurom wydawniczym. Autorzy podpisują oświadczenie dotyczące tych kwestii. Ponadto, w celu przeciwdziałania praktykom “ghostwriting” i “guest authorship”, w oświadczeniu znajduje się deklaracja dotycząca wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.).

Każdy z nadsyłanych artykułów jest poddawany ocenie formalnej przez redakcję, która, decydując wstępnie o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, bierze pod uwagę zbieżność tematyki z ogólnym profilem pisma i zgodność z podstawowymi standardami artykułu naukowego. Następnie tekst zostaje poddany anonimowej recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów.

Recenzenci nie są członkami redakcji i nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.  Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej instytucji, w której jest afiliowany Autor oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo. Recenzenci biorą pod uwagę zawartość merytoryczną artykułu, nowatorstwo problematyki, nośność treści i konkluzji dla teorii i praktyki pedagogicznej, w przypadku relacji z badań – jakość metodologiczną projektu. W przypadku badań ilościowych analizy statystyczne są oceniane przez redaktora statystycznego. Pisemna recenzja zawiera uzasadnienie oceny i sugestie poprawek oraz jednoznaczny wniosek recenzenta, dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.  

Autor jest informowany o wyniku procedury recenzowania, ma możliwość prowadzenia korespondencji z redakcją w sprawie ewentualnych uwag recenzentów. Ostateczną decyzję o druku podejmuje redaktor naczelna „Prima Educatione”.

 

Harmonogram publikacji

Zgodnie z planem ukazały się dwa numery czasopisma: Vol.1 – grudzień 2017; vol. 2 – grudzień 2018.  Planowany termin trzeciego numeru czasopisma - grudzień 2019. Przyjmowanie tekstów w kolejnych latach: od stycznia do czerwca.

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Zasady etyki w czasopiśmie Prima Educatione

Opracowane na podstawie materiałów COPE (Commitee on Publication Ethics)[1]:  

Regulacje etyczne dla autorów

1. Nadesłane opracowania muszą być oryginalne i nie powinny być wcześniej nigdzie publikowane.

a. Autoplagiat (zduplikowana publikacja) - autorzy podpisują stosowne oświadczenie, w którym informują o oryginalności nadesłanego tekstu.

b. Nieuczciwość metodologiczna i fabrykowanie danych -  w opracowaniach badawczych autor powinien dokładnie opisać kolejne kroki postępowania, dobór próby, narzędzia wykorzystane w badaniach, metody analiz danych.

2. Poszczególni autorzy publikacji informują o wkładzie w jej powstanie w oświadczeniu o oryginalności tekstu. Autor artykułu to osoba, która wniosła wkład w jego opracowanie.

a. Zjawisko ghost writing (autorstwo widmo) - niedpouszczalne jest pomijanie na liście autorów osób, które wniosły wkład w powstanie artykułu.

b. Praktyka guest/gift autorship (autorstwo gościnne/grzecznościowe) - na liście autorów nie powinny znajdować się osoby, które nie miały udziału w jego opracowaniu.

c. Plagiat - wykorzystanie w opracowaniu całości lub fragmentów publikacji innego autora bez zaznaczenia tego zgodnie z zasadami odwoływania się do innych źródeł, zawartymi w standardach edytorskich APA[2] dla nauk społecznych może skutkować wycofaniem artykułu oraz uruchomieniem kolejnych kroków postępowania sugerowanych przez COPE[3], a mianowicie, poinformowanie przełożonych autora lub osobę odpowiedzialną za nadzór nad badaniami w instytucji autora.

d. Konflikt interesów - autor artykułu powinien zgłosić wszelkie jego przejawy wypełniając stosowne oświadczenie.

 

Regulacje etyczne dla recenzentów

1.  Teksty są recenzowane zgodnie z zasadą podwójnie ślepej próby (double blind peer review), co powoduje, że autor i recenzent pozostają dla siebie anonimowi.

2. Recenzentami są przedstawiciele dwóch ośrodków naukowych, nie powiązanych z ośrodkiem reprezentowanym przez autora.

3. Recenzje są przekazywane autorowi w postaci anonimowych uwag i wskazówek do poprawy.

               

Regulacje etyczne dla redaktorów

1. Redakcja dokonuje wstępnej merytorycznej oceny artykułu pod względem jego rzetelności, zgodności z profilem czasopisma oraz przydatności naukowej.

2. Redaktorzy bezstronnie podejmują decyzję o skierowaniu artykułu do recenzji zewnętrznej oraz o przyjęciu go do druku bądź odrzuceniu, zgodnie z sugestiami recenzentów.

3. Redakcja korespondencyjnie komunikuje autorowi decyzję dotyczącą artykułu bez uwłaczania jego godności osobistej.

4. Redaktorów obowiązuje zachowanie tajności informacji o treści redagowanych artykułów.

5. Redakcja nie wykorzystuje żadnych danych z niepublikowanych artykułów bez zgody autora.[2] http://www.apastyle.org

[3] https://publicationethics.org