Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Prima Educatione?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym w formie: artykułów naukowych oraz komunikatów z badań i recenzji naukowych (do 20 000 znaków ze spacjami). W tekstach należy uwzględnić następujące wskazania edytorskie:

a) Tekst – czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5).

b) Na wstępie tekstu należy zamieścić streszczenie (max. 300 słów wraz z tytułem) w języku angielskim oraz słowami kluczowymi (5–6) w językach polskim i angielskim.

c) Przypisy bibliograficzne zawarte są w tekście artykułu (styl amerykański), składają się z nazwiska autora i roku wydania oraz strony cytowanej publikacji po przecinku, ujętych w nawias, np.: (Louv 2016, s. 42).

d) Gdy przytoczone są dwie publikacje tego samego autora wydane w tym samym roku, zapisujemy: (Louv, 2016a; Louv, 2016b).

e) Przy cytowaniu pracy dwóch autorów umieszczamy nazwiska obu oddzielone przecinkiem, np.: (Louv, Solomon, 2009). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, podajemy nazwisko pierwsze, dodajemy „i in.”, np. (Ejsmond i in. 2009).

f) Przypisy odautorskie, zawierające komentarze i uzupełnienia do tekstu, umieszczane są na dole strony i kolejno numerowane.

g) Fotografie znajdujące się w tekście powinny zawierać numerację oraz źródło. Dodatkowo autor artykułu załącza  zgodą na ich publikację w czasopiśmie. 

h) Wszystkie publikacje, na które Autor powołuje się w tekście, powinny być ujęte w bibliografii dodanej na końcu artykułu, w układzie alfabetycznym według podanego niżej wzoru:

Dla druków zwartych adres bibliograficzny obejmuje:

nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł pracy kursywą, po kropce miejsce wydania, po przecinku wydawnictwo, np.:
Okoń W. (2000), Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
Mendel M. (2009), Obraz w badaniach pedagogicznych. W: M. Ejsmond i in. (red.), Obraz, przestrzeń, popkultura. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 53.

 • W przypadku artykułu z czasopisma opis bibliograficzny zawiera: nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł artykułu, tytuł i numer czasopisma, np.

Jabłońska M. (2006), Różne podejścia do badań nad sztuką dziecka. Pedagogika Kultury 2(8), s. 5-10.

 • Opis artykułu ze strony www obejmuje: nazwisko autora i tytuł, adres internetowy, datę dostępu, np.:

E. Leś., Wirtualna natura w edukacji jako forma zmniejszenia presji turystycznej w przyrodzie? http://eko-unia.org.pl /data dostępu: 01.05.2016.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Przesłany tekst jest rezultatem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób; w szczególności utwór nie był wcześniej publikowany.
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0).
 4. Obiekty graficzne (schematy, wykresy) umieszczone są w osobnych plikach, a w tekście zaznaczono ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2). Przy materiałach ilustracyjnych podano opisy, ich źródła i prawa autorskie.
 5. Tekst spełnia podane przez Redakcję wymogi odnośnie do bibliografii i przypisów.
 6. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
 7. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.