Rozwój kompetencji muzycznych jako wartość i efekt strategii wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Teresa Oleszko

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano praktyczne sposoby organizowania i realizowania działań wspierających rozwój kompetencji muzycznych w procesie edukacji przedszkolnej. Ukazano kwestie zasadności i konieczności doboru zadań edukacyjnych, uwzględniających diagnozę zainteresowań, uzdolnień muzycznych i indywidualność każdego dziecka. Efektem realizacji opisanych innowacji organizacyjno-metodycznych, stwarzających możliwość doświadczania w różnorodnych formach aktywności muzycznej, jest indywidualny progres w zakresie umiejętności muzycznych, stanowiących indywidualną wartość kompetencji muzycznych dziecka. W artykule wykorzystano analizę wyników badań własnych, ukazujących osiągnięcia i umiejętności muzyczne, oraz wskazano wartość edukacji przedszkolnej w tym procesie.


Słowa kluczowe


kompetencje muzyczne; osiągnięcia i umiejętności muzyczne dziecka; potrzeby edukacyjne; rozwój muzyczny; wpieranie rozwoju muzycznego dziecka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Denek K. (1998), O nowy kształt edukacji. Toruń: Akapit.

Gordon E. (1997), Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teorie i wskazówki praktyczne. Kraków: Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”.

Kamińska B. (1997), Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój i uwarunkowania. Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1999 r., nr 67, poz. 753 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz. 17 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., nr 11, poz. 114 ze zm.).

Suświłło M. (2001), Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Weiner A. (2010), Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, zależności, perspektywy rozwoju. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wojnar I. (2000), Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. UE L 394, t. 49 z 30 grudnia 2006).

Zwolińska E. (2002), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.115-130
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:47
Data złożenia artykułu: 2018-03-22 20:21:31


Statystyki

Widoczność abstraktów - 678
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2261

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Teresa Oleszko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.