The Development of Musical Abilities as a Value and as the Outcome of a Strategy for Supporting a Child with Special Educational Needs

Teresa Oleszko

Abstract


This article discusses the practical approaches to organising and implementing activities aimed at supporting musical abilities in the pre-school educational process. It presents the issues of the relevance and necessity of selecting educational tasks which take into account the interests, musical talents and individuality identified for a particular child. The progress of an individual in terms of musical skills, constituting a specific value of the musical abilities of a child, results from implementing the described organisational and methodological improvements, which create opportunities to experience a variety of forms of musical activity. An analysis of the author’s own research, demonstrating children’s musical achievements and skills, is used in the article to point out the value of pre-school education in this process.


Keywords


musical abilities; musical achievements and skills in children; educational needs; musical development; supporting a child’s musical development

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Denek K. (1998), O nowy kształt edukacji. Toruń: Akapit.

Gordon E. (1997), Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teorie i wskazówki praktyczne. Kraków: Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”.

Kamińska B. (1997), Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój i uwarunkowania. Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1999 r., nr 67, poz. 753 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz. 17 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., nr 11, poz. 114 ze zm.).

Suświłło M. (2001), Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Weiner A. (2010), Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, zależności, perspektywy rozwoju. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wojnar I. (2000), Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. UE L 394, t. 49 z 30 grudnia 2006).

Zwolińska E. (2002), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2018.2.115-130
Data publikacji: 2018-12-28 15:54:47
Data złożenia artykułu: 2018-03-22 20:21:31


Statistics


Total abstract view - 1263
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 5744

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Teresa Oleszko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.