Knowledge of Selected Rules Concerning Religious Vocabulary Spelling Represented by Pastoral Theology Students and Polish Philology Students

Danuta Krzyżyk

Abstract


The article presents the results of author’s empirical studies on orthographic skills represented by pastoral theology students and the Polish philology students. The former were the students of six clerical seminaries in Bialystok, Olsztyn, Opole, Katowice, Krakow and Wroclaw, and the latter belonged to Polish teacher training section. The subject of the study was the spelling of religious vocabulary (the use of block and lower capitals). There were indicated the rules that appear to be the most difficult for the respondents, and the level of their orthographic skills was determined. In conclusion, the postulates that resulted from the analysis of the language material collected during the studies, were formulated.


Keywords


religious vocabulary; orthographic skills; empirical studies; students

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bajerowa, I. (1988a). Kilka problemów stylistyczno-leksykalnych współczesnego języka religijnego. W: M. Karpluk, J. Sambor (red.), O języku religijnym. Zagadnienia wybrane (s. 21–44). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bajerowa, I. (1988b). Rola języka we współczesnym polskim życiu religijnym. Wprowadzenie do dyskusji. W: M. Karpluk, J. Sambor (red.), O języku religijnym. Zagadnienia wybrane (s. 9–20). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dalgiewicz, M., Przyczyna, W. (2012). Kryteria kodyfikacji pisowni słownictwa religijnego. Biblioteka Kaznodziejska, nr 4, 9–21.

Karpluk, M., Sambor, J. (red.). (1988). O języku religijnym. Zagadnienia wybrane. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Karpowicz, T. (2012). Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krzyżyk, D. (2004). Uczeń w krainie ortografii. W: D. Bula, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, H. Synowiec, Dziecko w świecie języka (s. 203–269). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krzyżyk, D. (2010). Umiejętności tekstotwórcze i językowe uczniów w pisemnych pracach maturalnych. W: U. Kopeć, Z. Sibiga (red.), Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej (s. 149–163). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Krzyżyk, D. (2016). O (nie)obecności interpunkcji w szkole. Poradnik Językowy, nr 4, 32–42.

Krzyżyk, D. (2019a). Amory donżuana – literackie źródła leksyki związanej z miłością. W: U. Kopeć, A. Kucharska-Babula, M. Bąk (red.), Życie bez miłości jest (nie)możliwe. Aspekty nie tylko językowo-literackie (s. 27–37). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Krzyżyk, D. (2019b). Pisownia słownictwa religijnego – przeszłość i teraźniejszość. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, nr 1, 125–146.

Krzyżyk, D., Synowiec, H. (2014). O (nie)obecności ortografii w podręcznikach szkolnych. W: K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska (red.), Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra (T. 3; s. 93–104). Kraków: Universitas.

Krzyżyk, D., Synowiec, H. (2018a). Kształcenie kultury komunikacji (z uwzględnieniem polszczyzny potocznej) – refleksje wokół podręczników szkolnych. W: A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski (red.), Kultura Komunikacji 5. Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich (s. 147–158). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Krzyżyk, D., Synowiec, H. (2018b). U „kastalskiego źródła” – eponimy w polszczyźnie. W: K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek (red.), Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej (s. 383–396). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Machnicka, V. (2005). Dlaczego i w jaki sposób nazwy własne stają się nazwami pospolitymi? Próba prześledzenia zasadniczych procesów na wybranych przykładach. W: J. Ignatowicz-Skowrońska (red.), Nazewnictwo na pograniczach (s. 43–56). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Makuchowska, M. (2013). Styl religijny. W: E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej (s. 487–528). Kraków: Universitas.

Markowski, A. (2000). Jak dobrze mówić i pisać po polsku. Warszawa: Reader’s Digest Przegląd.

Markowski, A. (2012). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mikołajczak, S., Rybka, M. (2013). Badania nad językiem religijnym w Polsce w latach 1988–2013. Osiągnięcia – perspektywy badawcze. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, vol. 20(2), 145–158.

Ożóg, K. (2001). Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ożóg, K. (2012). Współczesna polszczyzna a postmodernizm – zachowania językowe młodzieży. Kwartalnik Edukacyjny, nr 4, 14–22.

Podracki, J. (red.). (2001). Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny. Warszawa: Wydawnictwo Horyzont.

Polański, E. (2005). Obecna sytuacja ortografii polskiej. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, vol. 18, 86–95.

Polański, E. (red.). (2010). Wielki słownik ortograficzny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Polański, E. (red.). (2016). Wielki słownik ortograficzny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przybylska, R., Przyczyna, W. (2004). Zasady pisowni słownictwa religijnego. Tarnów: Biblos.

Przybylska, R., Przyczyna, W. (2011). Pisownia słownictwa religijnego. Tarnów: Biblos.

Rogowska-Cybulska E. (2006). Słownictwo religijne w kaszubskim kalendarzu. Język – Szkoła – Religia, nr 1, 155–169.

Saloni, Z. (2005). O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność. Nauka, nr 4, 71–96.

Skudrzyk, A., Urban, K. (2002). Mcdonaldyzacja, bigbrotheryzacja, czyli eponimy współczesne – norma ortograficzna i uzus. W: H. Synowiec (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu (s. 258–263). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Synowiec, H. (1999). Język polski w szkole. W: W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci (s. 115–129). Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Ośrodek Badań Prasoznawczych.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.207-228
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:32
Data złożenia artykułu: 2020-08-07 00:58:23


Statistics


Total abstract view - 558
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.