Contemporary Youth Speech: Linguistic and Cultural Conceptualisations of the Phenomenon

Anna Wileczek

Abstract


The article covers the ways to understand and describe youth slang as a social language variety from three perspectives. The first one presents the youth slang conceptualisation as the effect of language studies from the past several years, the second perspective refers to making use of the ways to describe the language of young generations in media space, while the third one exposes the significance of slang among teenagers as its natural users. The recapitulation is accompanied by the author’s linguistic and sociocultural reflections, which argue in favour of contemporary expansion of youth sociolect and its evolution from a communal variety to a culturally motivated communication style.


Keywords


youth speech; youth slang; youth slang conceptualisation; communication style

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Baniecka, E. (2008). Gwara młodzieżowa jako odmiana współczesnej polszczyzny – próba charakterystyki. Studia Gdańskie, t. 5, 157–169.

Bernstein, B. (1980). Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia. W: M. Głowiński (wyb.), Język i społeczeństwo (s. 83–119). Warszawa: Czytelnik.

Chaciński, B. (2003). Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków: Znak.

Chaciński, B. (2005). Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków: Znak.

Chaciński, B. (2007). Totalny słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków: Znak.

Czarnecka, K. (2000). Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników. Poznań: Wydawnictwo WiS.

Czarnecka K., Zgółkowa H. (1991). Słownik gwary uczniowskiej. Poznań: Wydawnictwo SAAWW.

Czeszewski, M. (2001). Słownik slangu młodzieżowego. Piła: Wydawnictwo Ekolog.

Dąbrowska, A. (2017). Slang jest spoko. Pedagogiczne aspekty obecności socjolektu uczniowskiego w dyskursie publicznym. Problemy Wczesnej Edukacji, nr 13, 88–99, DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5581.

Grabias, S. (2003). Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Gumperz, J. (1968). Language in Social Interaction. Proceedings of the 8th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Tokyo: Science Council of Japan.

Hoppe, S. (1980). Polski język łowiecki. Podręcznik dla myśliwych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne.

Izert, M. (2010). Koncert mega odlot, gablota full wypas czy impreza totalna kaszana, czyli o jednym z młodzieżowych sposobów wyrażania opinii i uczuć w języku polskim i francuskim. W: W. Chłopicki, M. Jodłowiec (red.), Słowo w dialogu międzykulturowym (s. 207–216). Kraków: Tertium.

Janikowski, P. (2008). Polska literatura najmłodsza w kontekście problematyki translatologicznej. Katowice–Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.

Jarosz, B. (2013). O zasięgu słownictwa socjolektalnego w XXI wieku. Białostockie Archiwum Językowe, nr 13, 97–116, DOI: https://doi.org/10.15290/baj.2013.13.07.

Jarosz, B. (2016). Typologie socjolektów w polskiej literaturze językoznawczej. Implikacje terminologiczne. W: S. Gaś, D. Kalecińska, S. Wawrzyniak (red.), Badania nad językiem i kulturą. T. 1: Tradycja i współczesność w języku i literaturze (s. 139–155). Poznań: Wydawnictwo Rys.

Jendrzejek A., Pastwa, J. (oprac.). (2006). Słownik gwary młodzieżowej. Toruń: Wydawnictwo Literat.

Jędrzejko, E. (2012). Język w sieci – czyli jeszcze o czacie i innych formach komunikacji internetowej. Nowe media – nowy styl? Socjolingwistyka, t. 26, 7–22.

Kaczmarek, L.J.B. (2006). Język sieci jako odmiana języka młodzieżowego. Polskie Forum Psychologiczne, t. 11/1, 121–128.

Kaczmarek, L., Skubalanka, T., Grabias, S. (1994). Słownik gwary studenckiej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kajtoch, W. (2000). Rola języka w kształtowaniu poczucia tożsamości subkultur młodzieżowych. W: T. Kostyrko, T. Zgółka (red.), Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji przedkongresowej Poznań 19–21 października 2000 (s. 215–228). Poznań–Wrocław: Wydawnictwo DTSK Silesias.

Kajtoch, W. (2008). Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kajtoch, W. (2010). O osobliwym posługiwaniu się słowem w czasopismach subkultur. W: A. Pajdzińska, R. Tokarski (red.), Relatywizm w języku i kulturze (s. 295–324). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kajtoch, W. (2016). Szkice językoznawczo-prasoznawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Karwatowska, M. (2006). Centra zainteresowań gwary uczniowskiej. W: H. Sędziak, D. Czyż (red.), Polszczyzna regionalna. Polszczyzna miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia (Cz. 4; s. 57–67). Ostrołęka: Zakład Poligraficzny Waldemar Gnatowski.

Karwatowska, M., Szpyra-Kozłowska, J. (2003). Dowcip i wulgarność – cechy rozmów uczniowskich prowadzonych za pośrednictwem SMS-ów. W: Dialog a nowe media. Druga Internetowa Konferencja Naukowa (s. 1–11). Katowice: Uniwersytet Śląski.

Kida, J. (2008). Językowy obraz kultury współczesnej młodzieży. W: A. Popławska (red.), Kultura – młodzież – edukacja (s. 239–253). Białystok: Wydawnictwo Niepaństwowej WSP.

Kiklewicz, A. (2006). Język, komunikacja, wiedza. Mińsk: Wydawnictwo VTAA.

Kołodziejek, E. (2002). Konceptualizacja rzeczywistości w socjolekcie młodzieżowym. Studia Językoznawcze, t. 1, 131–140.

Kołodziejek, E. (2007). Człowiek i świat w języku subkultur. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Krajewski, L. (2005). Komunikacja ludyczna w żargonie przestępców, czyli o tzw. giercowaniu jako przykładzie czarnego humoru w subkulturze więziennej. Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, nr 1, 186–203.

Lizak, J. (2007). Wpływ reklamy na językowe zachowania dzieci i młodzieży. W: G. Szpila (red.), Język polski XXI wieku. Analizy, oceny, perspektywy (s. 11–120). Kraków: Wydawnictwo Tertium.

Łuc, I. (2004). Przezwiskowe twory środowiskowe i ich zróżnicowanie motywacyjne. Onomastica, t. 19, 95–121.

Łuc, I. (2008). Wulgaryzacja języka w środowiskowej komunikacji nieoficjalnej uczniów jako współczesne wyzwanie dla nauczyciela i edukacji. W: A. Błachnio (red.), Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń (s. 372–384). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Łuc, I. (2009). Język mediów a język młodzieży – edukacyjne wyzwania i zagrożenia. W: D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak (red.), Edukacja XXI wieku. Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia (s. 134–142). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Marczewska, M. (2010). Szlauf i ciachon, czyli o wojnie płci w młodomowie. W: P. Zbróg (red.), Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji (s. 31–40). Kielce: Wydawnictwo Libron.

Markowski, A. (2012). Wykłady z leksykologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Martyniuk, W. (2010). Alternatywy dla formalnego obrazu szkoły jako instytucji w uczniowskich metaforach. W: Z. Melosik, B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna w XXI wieku (s. 451–466). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mikosińska, M. (2008). Wulgaryzmy w języku młodzieży licealnej. W: Z. Cygal-Krupa (red.), Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia (s. 489–498). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Milewska-Stawiany, M. (2009). Nazwy zawodów i godności w leksyce uczniowskiej. Język – Szkoła – Religia, nr 4, 191–208.

Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niesporek-Szamburska, B. (2010). Oddziaływanie nowych mediów na zachowania językowe uczniów. Studia Pragmalingwistyczne, t. 2, 170–186.

Nowacka, J. (2015). Z obserwacji nad przekładem środowiskowym w kontekście komunikacji językowej. Studia Wschodniosłowiańskie, t. 15, 383–394.

Ożóg, S. (2020). Język współczesnej młodzieży – między kodem ograniczonym a kodem rozwiniętym. W: M. Kielar-Turska, S. Milewski (red.), Język w biegu życia (s. 523–555). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Pędzich, B. (2012). Słownik paralotniarski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Piekot, T. (2008). Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do analizy socjolektu. Wałbrzych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Pilczuk, B. (2013). O języku młodzieżowym – także dla bibliotekarzy. Poradnik Bibliotekarza, nr 7–8, 12–18.

Polański, E., Synowiec, H. (1995). Badania nad językiem uczniów i jego zróżnicowaniem. W: R. Mrozek (red.), Kultura – język – edukacja (T. 1; s. 167–175). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Preis‑Buczkowska, A., Górska, P. (2016). Ekonomia języka w kontaktach młodzieży na Facebooku. W: J. Mampe, H. Makurat, Ł. Owczinnikowa, F. Marzouk (red.), Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne (T. 4; s. 131–148). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Przybylska, R. (2009). O niektórych anglicyzmach w języku młodzieży. W: Anna Janus-Sitarz (red.), W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane Profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej (s. 102–112). Kraków: Universitas.

Rapp, K. (2001). Młodomowa. Wprost, nr 37, 76–77.

Romanek, B. (2016). Język uczniów. Charakterystyka, opinie nauczycieli o tym zjawisku. SŁOWO. Studia Językoznawcze, nr 7, 131–146, DOI: https://doi.org/10.15584/slowo.2016.7.9.

Ryll, P. (2006). Psalmy młodych? Slang młodzieżowy w modlitwie. Więź, nr 6, 52–56.

Serafin, W. (1997). Kilka uwag o przenikaniu niektórych leksemów z subkodu do języka młodzieży. Język Polski, z. 1, 17–21.

Seul-Michałowska, S. (2008). Świat społeczny w blogu nastolatka. W: H. Wrona-Polańska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.), Człowiek, rodzina, kultura (s. 156–163). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Skowronek, B. (2007). Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Skubalanka, T. (1976). Założenia analizy stylistycznej. W: H. Markiewicz, J. Sławiński (red.), Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa (s. 250–273). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skudrzyk, A. (2013). „Homo videns”: nowe media a język młodego pokolenia. W: K. Węsierska, N. Moćko (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej (T. 2; s. 43–52). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sosna, M. (2008). Zapożyczenia francuskie w najmłodszej tzw. wypasionej polszczyźnie. W: Z. Cygal-Krupa (red.), Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia (s. 435–442). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Suska, D. (2010). Anglicyzmy w języku młodzieży: zagrożenie czy konieczna globalizacja polszczyzny? W: M. Sokołowski (red.), Syndrom pawia i papugi. 20 lat transformacji ustrojowej Polski (s. 179–190). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Święcicka, M. (2004). Ekspresywne określenia mężczyzn w języku młodzieży szkolnej. W: K. Wojtczuk, A. Wierzbicka (red.), Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych (s. 269–279). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Święcicka, M. (2017). Młoda mowa. Studia nad polszczyzną dzieci i młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Turlają dropsa, żeby się utajnić. O współczesnej mowie młodych Polaków (Rozmowa z profesorem Andrzejem Markowskim). (2011). Angora, nr 48.

Warchala, J., Skudrzyk, A. (2010). Kultura piśmienności młodego pokolenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Widawski, M. (red.). (2010). Slang UG. Słownik slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wileczek, A. (2010). Figury autentyczności w socjolekcie młodzieżowym. W: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), Dziecko – język – tekst (s. 155–166). Katowice: Uniwersytet Śląski.

Wileczek, A. (2013). Medialność młodomowy. Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, 308–320.

Wileczek, A. (2018). Kod młodości. Młodomowa w aspektach społeczno-kulturowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wilkoń, A. (2000). Typologia odmian współczesnej polszczyzny. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Zarębina, M. (2002). Oryginalność czy wulgarność. O slangu studenckim. W: S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Język w przestrzeni społecznej (s. 239–246). Opole: Uniwersytet Opolski.

Zaśko-Zielińska, M. (2009). Próba charakterystyki biolektu – język a wiek. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica, nr 28, 117–123.

Zgółka, T. (2010). Parametry odróżniające odmiany językowe. W: M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska (red.), Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych (s. 34–40). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Zgółkowa, H. (1994). Grypsera w szkole. Przenikanie słownictwa środowisk przestępczych do żargonu uczniowskiego. W: H. Zgółkowa (red.), Słowa służebne. Prace ofiarowane Profesor Monice Gruchmanowej na 70-lecie Jej Urodzin (s. 41–47). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zgółkowa, H. (red.). (2004). Nowy słownik gwary uczniowskiej. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Ziółkowski, M. (1998). Język i komunikowanie. W: A. Kojder [i in.] (red.), Encyklopedia socjologii (T. 1; s. 370–375). Warszawa: Oficyna Naukowa.

NETOGRAFIA

Bartmiński, J., Krzemińska, A. (2014). Z perspektywy botanika. Rozmowa z prof. Jerzym Bartmińskim o tym, czy język nas określa oraz czy globalizacja psuje język. Polityka cyfrowa, 24.02.2014. Pobrane z: www.polityka.pl/niezbednikinteligenta/1531491,1,z-perspektywy-botanika.read [dostęp: 4.01.2021].

Buharewicz, J. (2019). Eluwina, jesieniary! – czyli młodzieżowe słowo roku 2019. Pobrane z: https://dokariery.pl/-/eluwina-jesieniary-czyli-mlodziezowe-slowo-roku-2019 [dostęp: 12.02.2021].

Doksa, T. (2020). Chillwagon, twoje ulubione słowo roku? Pobrane z: www.redbull.com/pl-pl/chillwagon-alternatywka-ok-boomer-slowa-roku [dostęp: 12.02.2021].

Kotkowski, Ł. (2017). XD. Pobrane z: https://spidersweb.pl [dostęp: 12.02.2021].

Miodek, J. (2007). Polszczyzna różnych pokoleń. Pobrane z: www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1353 [dostęp: 1.02.2017].

Skowron, A.I. (2010). Slang młodzieżowy to nie same wulgaryzmy. Pobrane z: https://nowiny24.pl/slang-mlodziezowy-to-nie-same-wulgaryzmy/ar/6103911 [dostęp: 12.02.2021].

Tomczuk, J. (2019). Język pocisku i zaorania. Pobrane z: www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/jak-mowi-mlodziez-popularne-slowa-zwroty-wyrazenia-rozmowa/5nk7vds [dostęp: 21.07.2019].

Varga, K. (2020). Nieogarnięci trzydziestoletni. Pobrane z: https://wyborcza.pl/7,101707,26231886,nieogarnieci-trzydziestoletni-pokolenie-bez-napedu-do-zycia.html [dostęp: 2.09.2020].

Wrona, B. (2014). Język i styl młodego pokolenia w kontekście przemian kulturowych (na przykładzie dyskursu na forach internetowych). Pobrane z: http://sbc.org.pl/Content/96342/doktorat3452.pdf [dostęp: 3.08.2020].

Żelazińska, A. (2019). „Alternatywka” Młodzieżowym Słowem Roku. „Jesieniara” na drugim miejscu. Pobrane z: www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1934290,1,alternatywka-mlodziezowym-slowem-roku-jesieniara-na-drugim-miejscu.read [dostęp: 20.02.2021].

www1: Biforek i afterek, czyli neologizmy w języku młodzieży. Pobrane z: http://portalwiedzy.onet.pl/,5130,1415840,czasopisma.html [dostęp: 20.02.2021].

www2: Co tu się odjaniepawla? Jesieniara, alternatywka i eluwina to młodzieżowe słowa roku 2019. W slangu są też inne zwroty. Znasz je? Pobrane z: www.moja-ostroleka.pl/art/1581202932/co-tu-sie-odjaniepawla-jesieniara-alternatywka-i-eluwina-to-mlodziezowe-slowa-roku-2019-w-slangu-sa-tez-inne-zwroty-znasz-je [dostęp: 20.02.2021].

www3: Co tu się odjaniepawla? Językoznawca i psycholog wyjaśniają o co chodzi z młodzieżowym slangiem. 2019. Pobrane z: https://ceo.com.pl/co-tu-sie-odjaniepawla-jezykoznawca-i-psycholog-wyjasniaja-o-co-chodzi-z-mlodziezowym-slangiem-91985 [dostęp: 10.01.2021].

www4: Dissują, prankują i ogarniają. Czyli co się odjaniepawla w młodzieżowym slangu. 2018. Pobrane z: https://nauka.trojmiasto.pl/Dissuja-prankuja-i-ogarniaja-Czyli-co-sie-odjaniepawla-w-mlodziezowym-slangu-n120041.html [dostęp: 20.02.2021].

www5: Dziadkowie! Tak mówią Wasze wnuczki! 2013. Pobrane z: www.fakt.pl/wydarzenia/polska/zdradzamy-tajemnice-mlodziezowego-slangu/px6q7fx [dostęp: 20.02.2021].

www6: „Dziecko, co ty mówisz?!”, czyli slang nastolatków. Pobrane z: http://szkola.wp.pl/kat,121278,title,Dziecko-co-ty-mowisz-czyli-slang-nastolatkow,wid,15866034,wiadomosc.html?ticaid=118ce4 [dostęp: 20.02.2021].

www7: http://forum.wm.pl/viewtopic.php?f=26&t=540&start=30 [dostęp: 24.03.2017].

www8: https://nauka.trojmiasto.pl/Dissuja-prankuja-i-ogarniaja-Czyli-co-sie-odjaniepawla-w-mlodziezowym-slangu-n120041.html?strona=0#opinie [dostęp: 20.02.2021].

www9: https://nauka.trojmiasto.pl/Dissuja-prankuja-i-ogarniaja-Czyli-co-sie-odjaniepawla-w-mlodziezowym-slangu-n120041.html?strona=3#opinie [dostęp: 20.02.2021].

www10: https://parenting.pl/o-czym-mowi-nastolatek-przeswietlamy-mlodziezowy-slang#comments [dostęp: 20.02.2021].

www11: https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/Regulamin-plebiscytu;202302.html [dostęp: 20.06.2020].

www12: Język młodzieży – mieszkanka hip-hopu i Internetu. 2010. Pobrane z: www.rp.pl/artykul/558277-Jezyk-mlodziezy---mieszkanka-hip-hopu-i-Internetu.html#ap-1 [dostęp: 20.02.2021].

www13: Młodzież też ma swój język, którym opisuje świat (Rozmowa z profesorem Jerzym Bartmińskim). Pobrane z: http://archiwum.kurierlubelski.pl/module-dzial-printpub-tid-9-pid-58004.html [dostęp: 22.03.2010].

www14: O czym mówi nastolatek. Prześwietlamy młodzieżowy slang. Pobrane z: https://parenting.pl/o-czym-mowi-nastolatek-przeswietlamy-mlodziezowy-slang [dostęp: 20.06.2020].

www15: Slang młodzieżowy. Pobrane z: www.miejski.pl [dostęp: 20.06.2020].

www16: Slang młodzieżowy. Czy znasz język nastolatków? Sprawdź się w naszym quizie! 2020. Pobrane z: https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/slang-mlodziezowy-czy-znasz-jezyk-nastolatkow-sprawdz-sie-w-naszym-quizie [dostęp: 20.02.2021].

www17: Slang młodzieżowy – słownik dla rodziców. 2018. Pobrane z: https://olesnica.dlawas.info/wiadomosci/slang-mlodziezowy-slownik-dla-rodzicow/cid,9303,a [dostęp: 20.02.2021].

www18: Szkolny slang 2019. I wszystko staje się masne! Pobrane z: https://dotrelations.pl/news/2019/12/04/szkolny-slang-2019-i-wszystko-staje-sie-masne [dostęp: 20.02.2021].

www19: Szok! Nie rozumiemy języka swojego dziecka. 2008. Pobrane z: www.fakt.pl/wydarzenia/szok-nie-rozumiemy-jezyka-swojego-dziecka/f02syrx [dostęp: 20.02.2021].

www20: Wasz wnuczek jest na propsie. Nie da się disować. 2015. Pobrane z: www.fakt.pl/wydarzenia/polska/fakt-pomaga-zrozumiec-babciom-i-dziadkom-mlodziezowy-slang/kvmeh12 [dostęp: 20.02.2021].

www21: www.ankietka.pl/wyniki-badania/60978/slang-mlodziezowy-wsrod-licealistow.html [dostęp: 24.11.2019].

www22: www.instagram.com/p/BJ17iE5D4yg [dostęp: 20.07.2020].

www23: Wykład prof. Jana Miodka pt. „Polszczyzna najmłodszych pokoleń”. 2012. Pobrane z: http://przystaneknauka.us.edu.pl/artykul/wyklad-prof-jana-miodka-pt-polszczyzna-najmlodszych-pokolen [dostęp: 20.02.2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.185-206
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:30
Data złożenia artykułu: 2020-09-09 13:58:35


Statistics


Total abstract view - 926
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.