School as a Space for Building Community Relations

Barbara Myrdzik

Abstract


The article deals with the issue of rebuilding community relations among young people weakened by the necessary isolation due to the COVID-19 pandemic and the socio-cultural crisis. The importance of the notion of community was analyzed, and then the latest polls and studies on remote education were presented, which deepened the feeling of isolation of both pupils and students. Assuming that education after the pandemic should change, reference was made to Hans-Georg Gadamer’s concept of education. In connection with it, considerations are focused on such notions as hermeneutics, understanding, dialogue, horizon of understanding, hermeneutic circle, sensus communis. In Gadamer’s educational vision, it is essential to believe that meeting the other is the moment when the understanding process begins. The study emphasizes the importance of conversation, as a person is immersed in language, creates relationships with others, and gets to know the world through language. Possible answers to the question of to what extent the hermeneutic concept can create a bridge between youth and school upbringing and education were also considered. Moreover, the article describes the conditions that are necessary for school education to teach questions, not ready-made answers, so that the “virtues” of community can develop.

Keywords


conversation; dialogue; hermeneutic circle; remote education; community

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Arendt, H. (1991). Myślenie. Warszawa: Czytelnik.

Boniecki, A. (2001). Nowy wiek. Tygodnik Powszechny, 7 stycznia.

Breczko, J. (2015). Zanik uczuć metafizycznych jako przyczyna kryzysu kultury. Kultura i Wartości, nr 13, 39–73, DOI: https://doi.org/10.17951/kw.2015.13.39.

Ciesiołkiewicz, K. (2021). Szkoła jutra – szkoła z ludzką twarzą. W: Jutro w szkole. Szkoła jutra (s. 5–6). Warszawa: Fundacja Orange.

Dybel, P. (2004). Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera. Kraków: Universitas.

Dybel, P. (2012). Oblicza hermeneutyki. Kraków: Universitas.

Dybel, P. (2018). Niebo gwiaździste nad Królewcem a prawo moralne. Dyskusja Gadamera z estetyką Kanta wokół kwestii doświadczenia piękna i jego odniesienia do etyki. Diametros, nr 55, 112–131.

Gadamer, H.-G. (1977). Uniwersalność problemu hermeneutycznego. Pamiętnik Literacki, nr 4, 309–319.

Gadamer, H.-G. (1979). Rozum, słowo, dzieje. Warszawa: PIW.

Gadamer, H.-G. (1988). Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo 1983. Paris: Éditions du Dialogue.

Gadamer, H.-G. (1992). Dziedzictwa Europy. Warszawa: Spacja.

Gadamer, H.-G. (1993). Prawda i metoda. Zarys filozofii hermeneutycznej. Kraków: Inter Esse.

Gadamer, H.-G. (2000). Człowiek i język. W: H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane (s. 58–69). Warszawa: PIW.

Gadamer, H.-G. (2003). Tekst i interpretacja. W: H.-G. Gadamer, Język i rozumienie (s. 108–141). Warszawa: Fundacja Aletheia.

Gadamer, H.-G. (2008). Przyjaźń i poznanie siebie. O roli przyjaźni w greckiej etyce. W: H.-G. Gadamer, Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane (s. 143–156). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Gadamer, H.-G. (2009). Wiek filozofii. Rozmowy z Riccardem Dottorim. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

Gnitecki, J. (1989). Hermeneutyczna koncepcja pedagogiki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Gnitecki, J. (2002). Filozofia nauki i edukacja w okresie nowoczesności i ponowoczesności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Grondin, J. (2015). Gadamera doświadczenie i teoria wychowania, uczenia się, że inny może mieć rację. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 2, 11–29.

Heidegger, M. (1977). Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Warszawa: Czytelnik.

Horst, T. (b.d.). Nowa metoda pracy z tekstem literackim na podstawie publikacji B. Myrdzik „Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej”. Propozycje zastosowania. Pobrane z: https://www.profesor.pl/mat/na7/na7_horst_030604_1.php [dostęp: 10.03.2022].

Kopaliński, W. (1990). Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Koziołek, K. (2017). Czas lektury. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Leśniewska, J. (2021). Studia zdalne jak u Barei. Pobrane z: https://www.rp.pl/Plus-Minus/305079984-Studia-zdalne-jak-u-Barei.html [dostęp: 10.03.2022].

Morawska, I. (2018a). Jak znajdować klucze do lektur szkolnych? Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica, t. 7, 124–139.

Morawska, I. (2018b). Literatura jako głos Innego w przestrzeni edukacyjnej. Annales UMCS. Sectio N – Educatio Nova, nr 3, 213–228, DOI: https://doi.org/10.17951/en.2018.3.17-36.

Morawska, I., Latoch-Zielińska, M. (2019). Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. Od teorii do praktyki. W: M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S.J. Żurek (red.), Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość (s. 255–270). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Morawski, S. (1999). Niewdzięczne rysowanie mapy… O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Milerski, B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.

Myrdzik, B. (1999). Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Myrdzik, B. (2006). Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia z edukacji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Myrdzik, B. (2016). Co ma wspólnego przestrzeń z edukacją polonistyczną? W: M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, B. Myrdzik, Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności. Szkice i studia z edukacji polonistycznej (s. 15–70). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Nowicki, M. (2020). Kultura unieważniania. Czym jest „ideologia LGBT” Donalda Trumpa. Pobrane z: https://www.newsweek.pl/swiat/cancel-culture-czyli-kultura-uniewazniania-na-czym-polega/dnll2y9 [dostęp: 10.03.2022].

Pilch, A. (2004). Hermeneutyka jako metoda interpretowania tekstów poetyckich. W: A. Janus-Sitarz (red.), Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela-polonisty (s. 191–215). Kraków: Universitas.

Pilch, A. (2006). Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Stankiewicz, K. (2006). Między strukturalizmem a hermeneutyką: o bolączkach i nadziejach szkolnego kształcenia literackiego. Kultura i Edukacja, nr 2–3, 29–40.

Szacki, J. (1999). Indywidualizm i kolektywizm. Wstępna analiza pojęciowa. W: K. Gawlikowski, A. Morstin (red.), Indywidualizm a kolektywizm. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Szczukowski, D. (2019). Wolałbym tak. Obietnice szkolnej polonistyki. Konteksty Kultury, nr 4, s. 483–494, DOI: https://doi.org/10.4467/23531991KK.19.044.11963.

Szkudlarek, T. (2009). Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Tokarczuk, O. (2020a). Czuły narrator. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Tokarczuk, O. (2020b). Wpis z 1 kwietnia 2020 roku. Pobrane z: https://www.facebook.com/permalink.php?sto-ry_fbid=2716151888513431&id=590476237747684 [dostęp: 2.04.2021].

Wojciszke, B. (2009). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wygnański, K. (2020). Kryzys jako nauczka i okazja do zmiany. W: Jutro w szkole. Szkoła jutra (s. 7–11). Warszawa: Fundacja Orange.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2022.7.23-40
Data publikacji: 2022-12-28 15:43:49
Data złożenia artykułu: 2021-07-05 15:57:22


Statistics


Total abstract view - 236
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.