Developmental Dyslexia – Knowledge and Own Experiences of Prospective Speech Therapists

Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Ewa Muzyka-Furtak

Abstract


The article presents the results of the survey about specific reading and writing difficulties, which was conducted in the group of 25 students of the first year of postgraduate studies in general logopedics at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. The aim of the survey was to establish the level of knowledge about developmental dyslexia possessed by prospective speech therapists and their awareness of the problems facing children and adults suffering from dyslexia as well as of the needs of children with the risk of dyslexia.


Keywords


developmental dyslexia; specific reading and writing difficulties; specific disorders of speech and language development

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bogdanowicz K. M., Krasowicz-Kupis G., Kwiatkowska D., Wiejak K., Weremiuk A., Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Poradnik dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych na temat rozpoznawania ryzyka dysleksji i wspomagania dzieci z tym problemem, Warszawa 2014.

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii – Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Gdańsk 2011.

Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, [w:] Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, pod red. G. Krasowicz-Kupis, Gdańsk 2006, s. 7–34.

Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – pomoc psychologiczna i pedagogiczna, [w:] Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, pod red. G. Krasowicz-Kupis, Gdańsk 2006, s. 141–151.

Bogdanowicz M., Świadomość dysleksji w Polsce – badania porównawcze, [w:] Dysleksja. Problem znany czy nieznany?, pod red. M. Kostki-Szymańskiej, G. Krasowicz-Kupis, Lublin 2007, s. 13–35.

Bogdanowicz M., Kalka D., Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły. SRD-6, Gdańsk 2011.

Borkowska A., Neuropsychologiczne podłoże trudności w czytaniu i pisaniu, [w:] Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, pod red. G. Krasowicz-Kupis, Gdańsk 2006, s. 35–51.

Domagała A., Mirecka U., Postępowanie logopedyczne w przypadku dysleksji rozwojowej, [w:] Logopedia. Postępowanie logopedyczne. Standardy, pod red. S. Grabiasa, J. Panasiuk, T. Woźniaka, Lublin 2015, s. 439–460.

Domagała A., Mirecka U., Testy przesiewowe do badania umiejętności czytania i pisania, „Nowa Audiofonologia” 2015, nr 4 (4), s. 45–50.

ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja, t. 1, 2008, © Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2012, www.csioz.gov.pl/src/files/klasyfikacje/ICD10TomI, dostęp: 29 X 2013.

Krasowicz-Kupis G., Psychologia dysleksji, Warszawa 2008.

Mirecka U., Obraz trudności w komunikacji językowej ustnej i pisemnej w przypadkach specyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka, [w:] Logopedia u progu XXI wieku, pod. red. M. Młynarskiej, T. Smereki, Wrocław 2010, s. 94–101.

Półtorak M., Wiedza przyszłych pedagogów i nauczycieli o problematyce dysleksji rozwojowej, [w:] Dysleksja. Problem znany czy nieznany?, pod red. M. Kostki-Szymańskiej, G. Krasowicz-Kupis, Lublin 2007, s. 147–163.

Szczerbiński M., Dysleksja rozwojowa: próba definicji, [w:] Dysleksja. Problem znany czy nieznany?, pod red. M. Kostki-Szymańskiej, G. Krasowicz-Kupis, Lublin 2007, s. 47–70.

Wiejak K., Krasowicz-Kupis G., Bogdanowicz K. M., Skala Prognoz Edukacyjnych (SPE IBE), Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2016.1.181
Data publikacji: 2017-02-20 12:39:54
Data złożenia artykułu: 2017-02-20 12:26:46


Statistics


Total abstract view - 1099
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.