On the Communication Trifecta: Valuating – Emotions – Expression

Leszek Tymiakin

Abstract


This paper evaluates the communication trifecta that consists of a series of consecutive elements: valuating, emotions, expression. These components, although relatively unstable, coexist in various configurations and many processes of interpersonal thought and word exchange. The knowledge regarding the components should enable one to understand the linguistic and extralinguistic human behavior, including the behavior of particular students searching for their own identity.


Keywords


valuating; emotions; expression; communication; student

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Antymonie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, red. A. Oskiera, Łódź 2007.

Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Warszawa 2000.

Austin J.L., Jak działać słowami, [w:] Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa 1993.

Barbour I.G., Mity, modele, paradygmaty, Kraków 1984.

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2009.

Bierarch A., Sztuka czytania z twarzy. Poznanie człowieka na pierwszy rzut oka, Wrocław 1992.

Blum-Kulka S., Pragmatyka dyskursu, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, Warszawa 2001.

Czapliński J., Wartościowanie. Efekt negatywności (o naturze realizmu), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.

Damasio A.R., Tajemnica świadomości. Ciało i emocje współtworzą świadomość, Poznań 2000.

Dobrzyńska T., Metafora a spójność tekstu, [w:] Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983.

Dobrzyńska T., Metafora w baśni, [w:] Semiotyka i struktura tekstu, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1973.

Dobrzyńska T., Metafory wartościujące w publicystyce i wypowiedziach polityków, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993.

Eicher J., Sztuka komunikowania, Łódź 1995.

Elzenberg H., Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 1966.

Gerstman S., Psychologia na co dzień, Warszawa 1973.

Gerstman S., Rozwój uczuć, Warszawa 1986.

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.

Grabias S., O ekspresywności języka, Lublin 1980.

Grabias S., Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań językowych, [w:] Poradnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych, red. K. Krakowiak, J. Mańdziuk, Lublin 1986.

Grice H.P., Logika a konwersacja, [w:] Język w świetle nauki, wyb. i wstęp B. Stanosz, Warszawa 1980.

Grochowski M., Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2001.

Grove T.G., Niewerbalne elementy interakcji, [w:] Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, Warszawa 2000.

Herzyk A., Mózg. Emocje. Uczucia. Analiza neuropsychologiczna, Lublin 2000.

Hutcheon L., Ironia, satyra, parodia. O ironii w użyciu pragmatycznym, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1.

Jedliński R., Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową, Kraków 2000.

Karwatowska M., Uczeń w świecie wartości, Lublin 2010.

Kępiński A., Melancholia, Warszawa 1985.

Kowalikowa J., Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język a komunikacja 1. Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila, Kraków 2000.

Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. i wstęp T. Krzeszowski, Warszawa 1988.

Laskowska E., Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz 1992.

Lubaś W., Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole 2003.

Lubaś W., Potoczne emocje w perswazji, [w:] Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003.

Maruszewski T., Ścigała E., Emocje – aleksytymia – poznanie, Poznań 1998.

Mattelart A., Mattelart M., Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie, Warszawa–Kraków 2001.

Matusewicz C., Psychologia wartości, Poznań 1975.

Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa 1977.

Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Warszawa 1986.

Miller G.A., Psychologia i komunikacja, [w:] Język w świetle nauki, wyb. i wstęp B. Stanosz, Warszawa 1980.

Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, red. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdańsk 1999.

Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne, red. J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska, Lublin 1993.

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.

Nęcki Z., Komunikowanie interpersonalne, Wrocław 1992.

Nowakowska-Kempna I., Język ciała czy ciało w umyśle, czyli o metaforyce uczuć, [w:] Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.

Nowakowska-Kempna I., Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Prolegomena, Warszawa 1995.

O wartościach, normach i problemach moralnych. Wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, wyb. i oprac. M. Środa, Warszawa 1994.

Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, Warszawa 2003.

Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994.

Pajdzińska A., Wartościowanie we frazeologii, [w:] Wartości w języku i tekście, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, Wrocław 1991.

Patrzałek T., Dydaktyka mówienia o wartościach i ocenach, „Polonistyka” 1996, nr 4.

Pease A., Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów, Kraków 1992.

Perelman Ch., Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2004 (1977).

Pisarkowa K., Język według Junga. O czytaniu intencji, Kraków 1994.

Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, współred. J. Grzenia, Katowice 2003.

Psychologia. Podręcznik akademicki. 2. Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańsk 2000.

Puzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.

Puzynina J., O elementach ocen w strukturze znaczeniowej wyrazów, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1983, z. 40.

Puzynina J., O języku wartości w szkole, „Polonistyka” 1996, nr 4.

Puzynina J., O zasadach współdziałania językowego, „Prace Filologiczne” 1986, t. 33.

Puzynina J., Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997.

Puzynina J., Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków 2013.

Ruszkowski M., O wartościowaniu w badaniach stylistycznych, [w:] Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001.

Sapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, wstęp A. Wierzbicka, Warszawa 1978.

Sarnowski M., Deminutiwum jako znak ironii, [w:] Wartości w języku i tekście, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, Wrocław 1991.

Scheler M., Cierpienie, śmierć, dalsze życie, Warszawa 1994.

Searle J.R., Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, Warszawa 1987.

Sędziak-Padziora K., Edukacja a przekazywanie wartości w opinii nauczycieli, [w:] Polska szkoła: między admiracją a odrzuceniem, red. A. Rosół, M.S. Szczepański, Częstochowa–Katowice 1997.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1988.

Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.

Spagińska-Pruszak A., Język emocji. Studium leksykalno-semantyczne rzeczownika w języku polskim, rosyjskim i serbsko-chorwackim, Gdańsk 1992.

Sperber D., Wilson D., Ironia a rozróżnienie między użyciem a przywołaniem, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.

Szewczuk W., Psychologia, Warszawa 1990.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 2011.

Tymiakin L., Wartość emocjonalna w świetle sądów dorosłych przedstawicieli obu płci, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia…, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, t. 3, Poznań 2013.

W kręgu etyki, poetyki i dydaktyki słowa, red. T. Patrzałek, Wrocław 1998.

Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2012.

Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2008.

Wieczorek U., Wartościowanie. Perswazja. Język, Kraków 1999.

Wierzbicka A., Medytacje semantyczne, Warszawa 1971.

Wiśniewska H., Co począć z wulgaryzmami?, „Polonistyka” 1994, nr 2.

Z zagadnień komunikowania interpersonalnego, red. Z. Nęcki, Kraków 1989.

Zaczyński W.P., Uczenie się przez przeżywanie. Rzecz o teorii wielostronnego kształcenia, Warszawa 1990.

Załazińska A., W poszukiwaniu narzędzia badającego komunikację niewerbalną, [w:] Język trzeciego tysiąclecia II. Język a komunikacja 4, red. G. Szpila, Kraków 2002.

Zgółka T., Język jako filtr aksjologiczny, [w:] Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 1991.

Zillig W., Bewerten. Sprechakttypen der bewertenden Rede, Tübingen 1982.

Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.

Żywicka B., Miejsca i wartości. Zmiany w językowym obrazie przestrzeni we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2017.2.199
Data publikacji: 2018-01-24 20:29:28
Data złożenia artykułu: 2017-05-08 21:29:26


Statistics


Total abstract view - 1106
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Leszek Tymiakin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.