Peculiarities of Adolescents’ Speaking in the Information Society

Olha Hubar

Abstract


The article discusses the issue of adolescents’ development during the era of transition to the information society, when information and knowledge become the main products. Increased volumes of information circulating in the world, developed communication technologies, expanded borders and opportunities for communications lead to significant changes at a personal level, namely in functioning of speaking as a tool of communication and consciousness development. The practice of adolescents’ communications reflects the peculiarities of contemporary globalization influence, characterising contemporary social development, on speaking development and formation of a modern adolescent’s personality in general.


Keywords


personality; adolescents; language; speaking; information society

Full Text:

PDF

References


Astafev V.A., Yndyvydualno-psykholohycheskye osobennosty polzovatelei sety Ynternet elektronnyi resurs., mat. konferentsyy «Psykholohyia XXI veka», Sankt-Peterburh 2003 [in Russian].

Babych N.D., Osnovy kultury movlennia, L.: 1990 [in Ukrainian].

Batsevych F.S., Slovnyk terminiv mizhkulturnoi komunikatsii, K.: 2007 [in Ukrainian].

Bell D., Hriadushchee postyndustryalnoe obshchestvo: opyt sotsyalnoho prohnozyrovanyia, M.: 1999 [in Russian].

Biliaiev O.M., Vashulenko M.S., Plakhotnyk V.M., Kontseptsiia movnoi osvity v Ukraini, «Ridna shkola» 1994, № 9 [in Ukrainian].

Danylenko V.P., Yazykovaia kartyna myra v teoryy L. Vaisherbera, «Fylolohyia y chelovek» 2009 [in Russian].

Doroshenko S.I., Naukovi prostory: vybrani pratsi, Kharkiv 2009 [in Ukrainian].

Humbolt V., Yzbrannуe trudу po yazуkoznanyiu, М.: 2000 [in Ukrainian].

Kalandyia Y.D., Kontseptsyia ynformatsyonnoho obshchestva y chelovek: novуe perspektyvу y opasnosty, [in:] Chelovek postsovetskoho prostranstva, red. V.V. Partsvanyia, Sankt-Peterburh 2005 [in Russian].

Karaulov Iu.N., Russkyi yazyk y yazkovaia lychnost, M.: 1987 [in Russian].

Konetskaia V.P., Sotsyolohyia kommunykatsyy, M.: 1997 [in Russian].

Krasnykh V.V., Osnovy psykholynhvystyky y teoryy kommunykatsyy, M.: 2001 [in Russian].

Leontev A.N., Formyrovanye lychnosty Tekst, [in:] Psykholohyia lychnosty v trudakh otechestvennykh psykholohov, red. L.V. Kulykov, Sankt-Peterburh 2000 [in Russian].

Mnogolikaya globalizatsiya: kulturnyie raznoobraziya v sovremennom mire, red. P.L. Bergera, S.P. Hantingtona, per. s angl. V.V. Sapova, M.M. Lebedevoy, M.: 2004 [in Russian].

Mukhyna V.S., Vozrastnaia psykholohyia. Fenomenolohyia razvytyia, M.: 2011 [in Russian].

Orlova T.V., Ystoryia sovremennoho myra (XV–XX veka), K.: 2007 [in Russian].

Puzyrov A.V., Opyty tselostno-systemnykh podkhodov k yazykovoi y neiazykovoi realnosty, Penza 2002 [in Russian].

Rais F., Psykholohyia podrostkovoho y yunosheskoho vozrasta, Sankt-Peterburh 2000 [in Russian].

Remshmydt Kh., Podrostkovyi y yunosheskyi vozrast: Problemy stanovlenyia lychnosty, M.: 1994 [in Russian].

Sheiko V.M., Kultura. Tsyvylyzatsyia. Hlobalyzatsyia (conech ХIХ–nachalo ХХ v.), monohrafyia: v 2 t., Kh.: 2001 [in Russian].

Simonov P.V., Lektsyy o rabote holovnoho mozgha. Potrebnostno-ynformatsyonnaia teoryia vsshei nervnoi deiatelnosty, M.: 1998 [in Russian].

Slovnyk-dovidnyk z ukrainskoi linhvodydaktyky: Navchalnyi posibnyk, K.: 2003 [in Ukrainian].

Susov Y.P., Ystoryia yazykoznanyia, M.: 2006 [in Russian].

Symonenko T.V., Teoriia i praktyka profesiinoi movnokomunikatyvnoi kompetentsii studentiv filolohichnykh fakultetiv, Cherkasy 2006 [in Ukrainian].

Tarasun V.V., Formuvannia movnoi osobystosti – novyi napriam lohopedychnoi roboty (teoretychne obgruntuvannia), «Defektolohiia» 2007 [in Ukrainian].

Toffler E., Tretia khvylia. K.: 2000 [in Ukrainian].

Ukrainska mova: Entsyklopediia, K.: 2004 [in Ukrainian].

Vozrastnaia psykholohyia, red. T.D. Martsynkovskoi, M.: 2011 [in Russian].

Vyhotskyi L.S., Dynamyka y struktura lychnosty podrostka Tekst, [in:] Khrestomatyia po vozrastnoi y pedahohycheskoi psykholohyy, M.: 1980 [in Russian].

Yaremenko Y.A., Pedahohyzatsyy vlyianyia elektronnykh SMY na sotsyalnuiu aktyvnost lychnosty: monohrafyia, Mahnytohorsk 2001 [in Russian].

Yashenkova O.V., Osnovy teorii movnoi komunikatsii: navch. posib., K.: 2010 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2017.2.77
Data publikacji: 2018-01-24 20:29:28
Data złożenia artykułu: 2017-05-08 21:23:12


Statistics


Total abstract view - 685
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Olha Hubar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.