The Read, Written and Audiovisual Words. The Level of Film Education in the Secondary School

Elżbieta Kotarba

Abstract


This work presents the results of the research conducted by the author in July 2017 in order to determine to what extent and with what kind of words students of the secondary school (preparing for the matura exam) refer to film in their essays. The author relates cognitively to film education. She noticed that despite poor media education at school, young people are able to interpret films by going with them into a personal dialogue, thereby trying to understand film in the conscious interpretation process.


Keywords


film education; conceptual amalgam; cognitivism; film reception; hermeneutics

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bałtowski D., Jak oglądać filmy z młodzieżą? Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce, Warszawa 2010.

Bartnik C.S., Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994.

Bobiński W., Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego, Kraków 2011.

Bobiński W., Wykształcić widza. Sztuka oglądania w edukacji polonistycznej, Kraków 2016.

Bodzioch-Bryła B., Pietruszewska-Kobiela G., Regiewicz A., Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Toruń 2015.

Bordwell D., Pochwała kognitywizmu, [w:] Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. J. Ostaszewski, Kraków 1999.

Bortnowski S., Zdziwienia polonistyczne, czyli o sztuce na lekcjach języka polskiego, Warszawa 2003.

Bronk A., Rozumienie, dzieje, język: filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera, Lublin 1988.

Depta H., Film i wychowanie, Warszawa 1975.

Fatyga A., Literatura i ekran, czyli spotkania z filmem na lekcjach języka polskiego, Kraków 2010.

Funke G., Hermeneutyka i język, Poznań 1994.

Hendrykowska M., Serial, telenowela, reality show, czyli jak rozmontować ten mechanizm?, „Polonistyka” 2004, nr 5.

Kobylińska E., Hermeneutyczna wizja kultury, Warszawa–Poznań 1985.

Konieczna E., Filmowe obrazy szkoły. Pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem, Kraków–Katowice 2011.

Konieczniak M., Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 11/12.

Libura A., Amalgamaty kognitywne. Powstanie i rozwój koncepcji integracji pojęciowej, [w:] Amalgamaty kognitywne w sztuce, red. A. Libura, Kraków 2007.

Morbitzer J., Medialność a sprawność edukacyjna ucznia, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 11/12.

Morbitzer J., Medialny świat a intelektualny potencjał współczesnych uczniów, „Nowa Szkoła” 2016, nr 4.

Morbitzer J., Nowa kultura uczenia się – ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie, „Nowa Szkoła” 2015, nr 2.

Myrdzik B., Hermeneutyka – szansa czy zagrożenie dla szkolnej polonistyki, [w:] O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej, red. M. Sinica, Zielona Góra 1996.

Myrdzik B., Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej, Lublin 1999.

(Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, red. M. Karwatowska, B. Jarosz, Lublin 2015.

Nurczyńska-Fidelska E., Edukacja filmowa na tle kultury literackiej, Łódź 1989.

Ogonowska A., Problematyka edukacji medialnej w kontekście wybranych zagadnień pedagogiki krytycznej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2005, nr 1.

Ogonowska A., Telewizja w edukacji medialnej, Kraków 2009.

Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość, Kraków 2013.

Ohler P., Kognitywna teoria percepcji filmu. Koncepcja przetwarzania informacji, [w:] Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. J. Ostaszewski, Kraków 1999.

Rajewicz D., Edukacja przez film, „Polonistyka” 2009, nr 3.

Regiewicz A., Dialog filmu z literaturą. Scenariusze lekcji dla liceum i technikum, Gdańsk 2006.

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985.

Ricoeur P., Interpretacja a refleksja: konflikt hermeneutyczny, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 9.

Rosner K., Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim, [w:] Problemy teorii literatury, Seria 4: Prace z lat 1985–1994, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1998.

Sawicki M., Hermeneutyka pedagogiczna, Warszawa 1996.

Skowronek B., Jak filmoznawca może pomóc szkolnemu poloniście w interpretowaniu tekstów kultury, „Polonistyka” 2008, nr 2.

Skowronek B., Kilka uwag o edukacji filmowej (w kontekście kultury partycypacji), „Studia de Cultura” 2014, t. 6.

Skowronek B., Kognitywny model identyfikacji w odbiorze dzieła filmowego, „Dot. Comm” 2013, nr 1–2.

Sowiński G., Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, Kraków 1993.

Ślósarz A., Interpretanty lektur: produkty medialnego przemysłu. Multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument, Kraków 2018.

Ślósarz A., Lektury licealne a kino komercyjne, Kraków 2002.

Ślósarz A., Media w służbie polonisty, Kraków 2008.

Wachowiak Z., Kilka uwag na temat hermeneutyki w szkole, „Polonistyka” 2000, nr 7.

Warmuz-Warmuzińska W., Film jako wychowawca, „Psychologia w Szkole” 2015, nr 2.

Wasylewicz M., Czopek J., Miejsce i rola internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej, „Nowa Szkoła” 2016, nr 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2018.3.87-111
Data publikacji: 2019-01-13 11:07:14
Data złożenia artykułu: 2017-09-17 15:15:28


Statistics


Total abstract view - 1037
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.