Słowa czytane, pisane, audiowizualne. Stan edukacji filmowej w szkole ponadgimnazjalnej

Elżbieta Kotarba

Streszczenie w języku polskim


W pracy przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez autorkę w lipcu 2017 roku w celu określenia, w jakim stopniu i jakimi słowami uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowujący się do egzaminu maturalnego, odwołują się w swoich wypracowaniach do filmów. Autorka odwołuje się do edukacji filmowej w ujęciu kognitywnym. Zauważa, że młodzi ludzie, mimo ubogiej edukacji medialnej w szkole, odczytują obrazy filmowe, wchodząc z nimi w osobisty dialog i tym samym próbując zrozumieć film w świadomym procesie interpretacji.


Słowa kluczowe


edukacja filmowa; amalgamaty pojęciowe; kognitywizm; recepcja filmu; hermeneutyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałtowski D., Jak oglądać filmy z młodzieżą? Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce, Warszawa 2010.

Bartnik C.S., Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994.

Bobiński W., Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego, Kraków 2011.

Bobiński W., Wykształcić widza. Sztuka oglądania w edukacji polonistycznej, Kraków 2016.

Bodzioch-Bryła B., Pietruszewska-Kobiela G., Regiewicz A., Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Toruń 2015.

Bordwell D., Pochwała kognitywizmu, [w:] Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. J. Ostaszewski, Kraków 1999.

Bortnowski S., Zdziwienia polonistyczne, czyli o sztuce na lekcjach języka polskiego, Warszawa 2003.

Bronk A., Rozumienie, dzieje, język: filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera, Lublin 1988.

Depta H., Film i wychowanie, Warszawa 1975.

Fatyga A., Literatura i ekran, czyli spotkania z filmem na lekcjach języka polskiego, Kraków 2010.

Funke G., Hermeneutyka i język, Poznań 1994.

Hendrykowska M., Serial, telenowela, reality show, czyli jak rozmontować ten mechanizm?, „Polonistyka” 2004, nr 5.

Kobylińska E., Hermeneutyczna wizja kultury, Warszawa–Poznań 1985.

Konieczna E., Filmowe obrazy szkoły. Pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem, Kraków–Katowice 2011.

Konieczniak M., Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 11/12.

Libura A., Amalgamaty kognitywne. Powstanie i rozwój koncepcji integracji pojęciowej, [w:] Amalgamaty kognitywne w sztuce, red. A. Libura, Kraków 2007.

Morbitzer J., Medialność a sprawność edukacyjna ucznia, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 11/12.

Morbitzer J., Medialny świat a intelektualny potencjał współczesnych uczniów, „Nowa Szkoła” 2016, nr 4.

Morbitzer J., Nowa kultura uczenia się – ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie, „Nowa Szkoła” 2015, nr 2.

Myrdzik B., Hermeneutyka – szansa czy zagrożenie dla szkolnej polonistyki, [w:] O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej, red. M. Sinica, Zielona Góra 1996.

Myrdzik B., Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej, Lublin 1999.

(Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, red. M. Karwatowska, B. Jarosz, Lublin 2015.

Nurczyńska-Fidelska E., Edukacja filmowa na tle kultury literackiej, Łódź 1989.

Ogonowska A., Problematyka edukacji medialnej w kontekście wybranych zagadnień pedagogiki krytycznej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2005, nr 1.

Ogonowska A., Telewizja w edukacji medialnej, Kraków 2009.

Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość, Kraków 2013.

Ohler P., Kognitywna teoria percepcji filmu. Koncepcja przetwarzania informacji, [w:] Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. J. Ostaszewski, Kraków 1999.

Rajewicz D., Edukacja przez film, „Polonistyka” 2009, nr 3.

Regiewicz A., Dialog filmu z literaturą. Scenariusze lekcji dla liceum i technikum, Gdańsk 2006.

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985.

Ricoeur P., Interpretacja a refleksja: konflikt hermeneutyczny, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 9.

Rosner K., Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim, [w:] Problemy teorii literatury, Seria 4: Prace z lat 1985–1994, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1998.

Sawicki M., Hermeneutyka pedagogiczna, Warszawa 1996.

Skowronek B., Jak filmoznawca może pomóc szkolnemu poloniście w interpretowaniu tekstów kultury, „Polonistyka” 2008, nr 2.

Skowronek B., Kilka uwag o edukacji filmowej (w kontekście kultury partycypacji), „Studia de Cultura” 2014, t. 6.

Skowronek B., Kognitywny model identyfikacji w odbiorze dzieła filmowego, „Dot. Comm” 2013, nr 1–2.

Sowiński G., Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, Kraków 1993.

Ślósarz A., Interpretanty lektur: produkty medialnego przemysłu. Multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument, Kraków 2018.

Ślósarz A., Lektury licealne a kino komercyjne, Kraków 2002.

Ślósarz A., Media w służbie polonisty, Kraków 2008.

Wachowiak Z., Kilka uwag na temat hermeneutyki w szkole, „Polonistyka” 2000, nr 7.

Warmuz-Warmuzińska W., Film jako wychowawca, „Psychologia w Szkole” 2015, nr 2.

Wasylewicz M., Czopek J., Miejsce i rola internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej, „Nowa Szkoła” 2016, nr 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2018.3.87-111
Data publikacji: 2019-01-13 11:07:14
Data złożenia artykułu: 2017-09-17 15:15:28

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.