What is the Purpose of Assessment at the University – about the Goals and Characteristics of Assessment from the Students’ Perspective

Bernadeta Niesporek-Szamburska

Abstract


The study presents considerations related to functions of evaluation at a university. Initial questions about the possibility of facing the tasks of evaluation in the context determined by: established assessment practices, changes related to the implementation of PRK, pedagogical theory (formative vs summation assessment) were resolved by means of a survey conducted among students. Students’ statements on, i.a., the readability of the assessing system and determining its criteria, relevance/randomness, averaging ratings in the Final Module Evaluation (OKM), processual features of evaluation, lead to the conclusion that students can appreciate the measurability of summative assessment (e.g. of test exam), but also they submit postulates to provide the verification with the features of formative assessment that supports their learning.

Keywords


assessment at a university; assessment features; assessment functions in a higher school, a survey; assessment from the student’s perspective

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009.

Bloom B., Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals, New York 1969.

Bollaert L., Quality Assurance (Qa) in Europe (2005–2015). From Internal and Institutional to External and International, “Journal of the European Higher Education Area” 2014, No. 3.

Brookhart S.M., Editorial, “Educational Measurement: Issues and Practices” 2009, Vol. 28(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2009.01131.x.

Cieśla J., Wabiki na ajbika, „Polityka” 2018, nr 38.

Czetwertyńska G., Ocenianie jako nauczanie i uczenie się, „Języki Obce w Szkole” 2015, nr 3.

Hattie J., Visible Learning. A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge 2008.

Kennedy D., Writing and Using Learning Outcomes. A Practical Guide, Ireland 2007.

Konarzewski K., Dylematy oceniania osiągnięć szkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1999, nr 2.

Lewowicki T., Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Rzeszów 1994.

Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572).

Obwieszczenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego, nr 5B, poz. 134).

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.

Sztumski W., Bezprawie i niesprawiedliwość, „Sprawy Nauki” 2018, nr 4.

Szyling G., Obiektywizm i sprawiedliwość – (nie)wygodne kategorie szkolnego oceniania, [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Kraków 2013.

Szyling G., Pytania o ocenianie w szkole wyższej. Zarys zagadnienia, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2015, nr 16.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).

Zalecenie PE i RE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. UE C 111, 6.05.2008, s. 1–7).

Załącznik do uchwały nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 roku „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/plll_2013_09_10zal_do_uchwaly_rm.pdf [dostęp: 1.09.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2019.4.163-178
Data publikacji: 2019-12-31 12:58:20
Data złożenia artykułu: 2019-03-20 07:59:57


Statistics


Total abstract view - 884
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.