On Selected Aspects of the (In)Validity of “Evaluation” of the Reformed Higher Education

Maria Groenwald

Abstract


In the paper, there was undertaken an analysis of the validity of “evaluation” of the reformed higher education in accordance with Samuel Messick’s concept of unitary validity. The analysis was conducted through the prism of: (A) theoretical grounding of the evaluation of scientific and didactic work; (B) adequacy and usability of evaluative studies; (C) several axiological aspects of external evaluation; (D) social consequences of that evaluation. Taking a critical perspective at the analysis carried out showed (some) possible effects of the measurement of quality being introduced to college such as: (a) giving away the liberty of academic world into the captivity of parametrization; (b) instrumentalization and disciplining of scientists and their objectification; (c) extension of the space of academic pretence.


Keywords


parametrization; scientific and didactic work; validity of evaluation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bielska E., Radziewicz-Winnicki A., Opór i niektóre (zaledwie zasygnalizowane) strategie oporu społecznego, [w:] Wiedza – doświadczenie – praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne, red. M. Marczak, B. Pastwa-Wojciechowska, M. Błażek, Gdańsk 2010.

Bourdieu P., Passeron J.-C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2006.

Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.

Dudzikowa M., Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacje z obszaru edukacji i nie tylko, [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. M Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Kraków 2013.

Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe?, https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja [dostęp: 5.04.2019].

Frankfurt H.G., O wciskaniu kitu, Warszawa 2008.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda, Warszawa 2004.

Groenwald M., Sens spotkań diagnostyki z ewaluacją w szkole, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2013, nr 4.

Jaskuła S., Ewaluacja społeczna w edukacji, Kraków 2018.

Jaskuła S., Pedagogika ewaluacji, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2013, nr 4.

Jaskuła S., Zastosowania ewaluacji edukacyjnej. Trzy rodzaje koncentracji, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2015, nr 4.

Jaspers K., Idea uniwersytetu, Warszawa 2017.

Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2002.

Korporowicz L., Interakcyjna misja ewaluacji, [w:] Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, red. G. Mazurkiewicz, Kraków 2010.

Korporowicz L., Społeczna etyka ewaluacji, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2013, nr 4.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.

Lutyński J., Działania pozorne oraz system dogmatycznego autorytaryzmu i jego tendencje rozwojowe (ze szczególnym uwzględnieniem działań pozornych i ukrytych), [w:] Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, red. J. Lutyński, Warszawa 1990.

Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo, Kraków 2009.

Messick S., Trafność testu a etyka oceny (diagnozy), [w:] Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów, red. J. Brzeziński, Gdańsk 2005.

Męczkowska-Christiansen A., O masie i wychowaniu, które nie łączy i nie rozdziela, „Ars Educandi” 2009, t. 6.

Mizerek H., Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje, Kraków 2017.

Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009.

Patton M.Q., Ewaluacja rozwojowa, [w:] Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, red. J. Pokorski [et al.], Warszawa 2017.

Rainko S., Dwa paradygmaty, Warszawa 2011.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, poz. 392).

Sadoń-Osowiecka T., Zdolność mimikry czy wiedza przedmiotowa, [w:] O wyższą jakość egzaminów szkolnych, red. B. Niemierko, Kraków 2006.

Sauerland K., Idea uniwersytetu: aktualność tradycji Humboldta? „Przegląd Pedagogiczny” 2008, nr 1.

Sowa K.Z., Ponadczasowość i autonomia vs przedsiębiorczość uniwersytetu, [w:] Dostojny uniwersytet?, red. A. Śliz, M. Szczepański, Warszawa 2014.

Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, „Zeszyty Naukowe AMW” 2011, nr 4.

Szadkowski K., Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym, Warszawa 2015.

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.

Sztompka P., Kucia M., Przemoc symboliczna, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005.

Twardowski K., O dostojeństwie Uniwersytetu, Poznań 1932.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2019.4.57-68
Data publikacji: 2019-12-31 12:58:11
Data złożenia artykułu: 2019-05-23 00:58:37


Statistics


Total abstract view - 795
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.