Hidden Curricula of Evaluation in Education

Justyna Nowotniak

Abstract


The article discusses the ways the hidden curriculum category can be applied in pedagogical studies and research. Hidden curriculum in the use of evaluation of the system of education is the major of analysis. The author referred particularly to the internal evaluation, which was re-introduced in 2009, along with the changes of the educational state supervisory.


Keywords


hidden curriculum; evaluation in education; internal evaluation; self-evaluation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006.

Bauman T., Ukryte aspekty edukacji, [w:] Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Kraków 1993.

Corbleth C., Beyond Hidden Curriculum?, “Journal of Curriculum Studies” 1984, Vol. 16(1), DOI: https://doi.org/10.1080/0022027840160105.

Dembo M.H., Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa 1997.

Dewey J., Demokracja i wychowanie. Wstęp do filozofii wychowania, Warszawa 1963.

Dudzikowa M., Szkoła jako przestrzeń, w której i poprzez którą tworzony jest kapitał społeczny? Suplement do „Erozji kapitału...”, [w:] eadem, Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, t. 2, Kraków 2011.

Eisner E.W., The Educational Imagination, New York 1979.

Feinberg W.J., Soltis J.F., Szkoła i społeczeństwo, Warszawa 2000.

Guba E.G., Lincoln Y.S., Fourth Generation Evaluation, London 1989.

House E.R., Ewaluacja jakościowa a zmiana polityki społecznej, [w:] Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 2, Warszawa 2009.

Jackson P., Life in Classrooms, New York 1990.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.

Janowski A., Ukryty program polskiej szkoły, „Res Publica” 1988, nr 4.

Jaskuła S., Ewaluacja rozwojowa jako wyzwanie współczesnego systemu edukacji, „Zarządzanie Publiczne” 2012, nr 3.

Klus-Stańska D., Kilka refleksji o ukrytym programie przedszkola, „Wychowanie w Przedszkolu” 1994, nr 6.

Klus-Stańska D., Romankiewicz B., Komunikaty nauczycielek przedszkoli jako nośnik ukrytego programu, „Wychowanie w Przedszkolu” 1995, nr 3.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989.

Korporowicz L., Interakcyjna misja ewaluacji, [w:] Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, red. G. Mazurkiewicz, Kraków 2010.

Korporowicz L., Społeczna etyka ewaluacji, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2013, nr 4.

Korporowicz L., Zmienne losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją, [w:] Ewaluacja w edukacji. Koncepcje, metody, perspektywy, red. B. Niemierko, K. Szmigiel, Kraków 2011.

Kwiecińska R., Rozum czy serce? Postawy wobec zawodu nauczycielskiego, Kraków 2000.

Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Olecko 1995.

Kwieciński Z., Kwiecińska R., Ukryty program w procesie kształcenia nauczycieli w okresie szybkich zmian, „Rocznik Pedagogiczny” 1997, nr 20.

Landsheere G., Dictionnaire de l’évaluation de la recherche en éducation, Paris 1979.

MacBeath J.E., McGlynn A., Self-Evaluation: What’s In It for Schools?, London 2002.

Marek J., Ukryty program szkoły, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1993, nr 1.

Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993.

Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Kraków 2009.

Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982.

Mialaret G., Lexique éducation, Paris 1981.

Mieszalski S., O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997.

Mizerek H., Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością, Olsztyn 1999.

Mizerek H., Efektywna autoewaluacja w szkole – jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić?, [w:] Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia, red. G. Mazurkiewicz, Kraków 2010.

Mizerek H., Evaluation in Education in Poland: Initial Experience, [w:] 15-lecie Katedry UNESCO UWM w Olsztynie, red. J. Górniewicz, Olsztyn 2006.

Mizerek H., Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje, Kraków 2017.

Nalaskowski A., Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, Toruń 1998.

Nowotniak J., Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów, Kraków 2019.

Nowotniak J., Ukryty program szkolnej rzeczywistości, Szczecin 2002.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

Portelli J.P., Exposing the Hidden Curriculum, “Journal of Curriculum Studies” 1993, Vol. 25(4), DOI: https://doi.org/10.1080/0022027930250404.

Potulicka E., Paradygmat zmiany edukacyjnej Michaela Fullana, [w:] Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej, red. E. Potulicka, Poznań 2001.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. nr 89, poz. 845).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009, nr 168, poz. 1324).

Rylke H., Drugi program w szkole. Raport z badań pilotażowych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1984, nr 1.

Siarkiewicz E., Ostatni bastion, czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola, Kraków 2000.

Simons H., Getting to Know Schools in a Democracy. A Politics and Process of Evaluation, London 1987.

Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1995.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Warszwa 1988.

Sosniak L.A., The Generalist Educator: Making a Mark on Curriculum Studies, [w:] A Life in Classrooms. Philip W. Jackson and the Practice of Education, eds. D.T. Hansen, M.E. Driscoll, R.V. Arcilla, New York–London 2007.

Speer S., Peer Evaluation and Its Blurred Boundaries: Results from a Meta-evaluation in Initial Vocational Education and Training, “Evaluation” 2010, Vol. 16(4), DOI: https://doi.org/10.1177/1356389010382265.

Stake R., Studium przypadku, [w:] Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Warszawa 1997.

Stake R., The Art of Case Study Research, London 1995.

Stake R., Abma T.A., Responsive evaluation, [w:] Encyclopedia of Evaluation, New Delhi 2005.

Śliwerski B., Milerski B., Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa 2000.

Trzebiński J., Twórczość a struktura pojęć, Warszawa 1981.

Żłobicki W., Ukryty program w edukacji. Między manipulacją a niewiedzą, Kraków 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2019.4.111-131
Data publikacji: 2019-12-31 12:58:17
Data złożenia artykułu: 2019-06-03 20:36:40


Statistics


Total abstract view - 826
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.