Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

W celu zakończenia rejestracji należy aktywować link, który został przesłany na adres mailowy podany w formularzu rejestracji.


Wstęp

W Annales UMCS sec. B publikowane są prace, w języku polskim lub angielskim, z dyscypliny: Nauk o Ziemi i środowisku oraz szeroko rozumianej geografii społeczno-ekonomicznej (w tym geografii turyzmu) i gospodarki przestrzennej.

Teksty nadesłane do publikacji w Annales UMCS sec. B powinny być dziełem oryginalnym, nigdy wcześniej niepublikowanym i niezłożonym do druku w innym wydawnictwie.

Wszystkie prace podawane są procesowi recenzji (http://journals.umcs.pl/b/about/editorialPolicies#peerReviewProcess).

Zgłoszenie tekstu

Zgłoszenie artykułu do czasopisma Annales UMCS sec. B odbywa się poprzez stronę internetową: https://journals.umcs.pl/b

Prosimy o przygotowanie plików zgodnie z wymaganiami poniżej:

PLIK Z TEKSTEM (wymagany)

Manuskrypt zawiera pełny tekst wraz z materiałem graficznym (ryciny i tabele) osadzonym w tekście.

PLIKI DODATKOWE (wymagane)

- Plik 1: oświadczenie o wkładzie procentowym (wzór dostępny w systemie w pierwszym kroku procesu przesyłania tekstu do publikacji)

- Plik 2: spis rycin i tabel (język polski i angielski)

- Plik 3: tabele

- Plik 4: rycina 1

- Plik 5: rycina 2

- Plik 6: rycina 3 itd.

Formatowanie tekstu

Objętość całego artykułu razem z ilustracjami nie powinna przekroczyć 12 -15 stron, łącznie ze streszczeniem, tabelami, ilustracjami i spisem literatury. Format zapisu tekstu: MS Word, czcionka Times New Roman 12 pkt.; odstępy 1,5 między wierszami; akapity z wcięciem 1,25 cm; bez dzielenia wyrazów; tekst wyrównany obustronnie; marginesy po 2,5 cm. Można stosować hierarchię tytułów, uwzględniając najwyżej dwa stopnie.

Struktura artykułu:

Imię i nazwisko Autora/ów

Afiliację Autora/ów

Tytuł w języku polskim i angielskim

Abstrakt w języku polskim

Słowa kluczowe w języku polskim

Abstrakt w języku angielskim

Słowa kluczowe w języku angielskim

Wstęp

Materiał i metody

Wyniki

Dyskusja

Wnioski

Podziękowania

Źródła finansowania

Literatura

Tytuł - powinien być zwięzły. Nie zalecamy używania skrótów, wzorów. Tytuł wyśrodkowany w języku polskim i angielskim.

Autorzy i afiliacja

Prosimy podać imię (imiona) i nazwisko oraz ORCID każdego z autorów oraz pełny adres pocztowy każdej z afiliacji (w tym nazwę kraju) oraz e-mail każdego autora.

Przykład:

Beata Hołub

https://orcid.org/0000-0002-9083-285X

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geoekologii i Paleogeografii, al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin, Polska, beata.holub@umcs.pl

Abstrakt (w języku polskim i języku angielskim) jest zwięzły i rzeczowy o objętości ok. 200 wyrazów. Powinien on zawierać identyfikację obiektu badań oraz przedstawić istotę zastosowanej metody, wyniki i główne wnioski. Przeczytany tekst w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości.

Należy unikać odwołań do literatury, ale jeśli to konieczne, cytować autora (autorów) i rok (lata). Ponadto należy unikać niestandardowych lub nietypowych skrótów.

Słowa kluczowe

Należy podać 3-5 słów kluczowych opisujących tematykę pracy, w języku polskim i angielskim. Słowa kluczowe używane są do celów indeksowania.

Wstęppowinien w sposób zwięzły przedstawiać aktualny stan wiedzy w zakresie omawianej problematyki na podstawie przeglądu krajowej i międzynarodowej literatury. Należy uzasadnić wybór tematu badań, a następnie przedstawić jasno postawiony cel pracy.

Obszar badań tylko w przypadku artykułów, które koncentrują się na danym obszarze. Należy krótko przedstawić informacje na jego temat, niezbędne z punktu widzenia realizacji celu pracy.

Materiał i metody - należy podać szczegóły metod, tak aby umożliwić zastosowanie opisanej metodologii innym badaczom. Metody, które są już opublikowane, należy zamieścić jako odniesienie i zacytować źródło. Należy również opisać wszelkie modyfikacje istniejących metod.

Wyniki - należy przedstawić i omówić uzyskane rezultaty, ułożone w logiczny ciąg rozumowania, z uzasadnionym wykorzystaniem tabel, wykresów itp.

Dyskusja pokazuje czy uzyskane wyniki potwierdziły hipotezę i omawia je na tle dokonań poprzedników.

Wnioski - muszą przedstawiać w sposób przejrzysty i jednoznaczny wyniki badań oraz ich teoretyczne i praktyczne implikacje.

Podziękowania (opcjonalnie) są formalnym oświadczeniem, w którym Autor dziękuje oraz uznaje wkład osoby (osób) podczas badań (np. udzielając pomocy językowej, pomocy w pisaniu lub korekty artykułu).

Źródła finansowania (opcjonalnie) należy wymienić źródła finansowania w sposób, spełniający wymogi instytucji finansującej.

Powołanie na literaturę w tekście

Należy powoływać się na literaturę, cytując nazwisko autora i rok publikacji np. (Mojski 1993; Ashley, Warren 1997; Zuchiewicz i in. 2007; Łanczont, Madeyska (red.) 2015)

Tabele - tabele muszą być ponumerowane (cyframi arabskimi) zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście artykułu oraz zaopatrzone w tytuł na górze (w językach polskim i angielskim). Wszystkie kolumny tabeli powinny zawierać nagłówki wyjaśniające (w językach polskim i angielskim – w języku angielskim zapisane kursywą). W tabelach nie powinny być powtarzane dane, które są dostępne w innym miejscu w pracy (np. na wykresach).

Tabele należy przesłać w oddzielnym pliku (jako pliki dodatkowe), w takim formacie jak tekst lub w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Ryciny (mapy, fotografie, wykresy) - ryciny muszą być ponumerowane (cyframi arabskimi) zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście i podpisane na dole (w językach polskim i angielskim) oraz przygotowane w odpowiedniej rozdzielczości (minimum 300dpi kolor i 600dpi skala szarości). Etykiety umieszczone na rycinie powinny być zapisane w językach polskim i angielskim – w języku angielskim zapisane kursywą, jeżeli artykuł jest w języku polskim.

Ryciny powinny być przygotowane w rozmiarze w jakim będą publikowane, tak by nie istniała konieczność ich zmniejszania. Maksymalny rozmiar zadruku wynosi 173 mm x 126 mm.

Każda rycina powinna być przesłana w oddzielnym pliku (jako plik dodatkowy) w formacie TIF, JPG, BMP, PNG lub w programie graficznym CorelDraw.

Bibliografia

Przykład:

Czasopismo

Bernat S. 2017. Wartość krajobrazu dla rozwoju turystyki w uzdrowiskach. Annales UMCS sec. B 72(2), 97–126. https://doi.org/10.17951/b.2017.72.2.97-126

Long H., Zhang Y., Tu S. 2019. Rural vitalization in China: A perspective of land consolidation. Journal of Geographical Sciences 29(4), 517–530. https://doi.org/10.1007/s11442-019-1599-9

Książka

Mojski J.E. 1993. Europa w plejstocenie. Ewolucja środowiska przyrodniczego. Warszawa: Wydawnictwo Polska Agencja Ekologiczna.

Matsui K. 2014. Geography of Religion in Japan. Tokyo: Springer Japan. https://doi.org/10.1007/978-4-431-54550-7

Rozdział w książce

Zuchiewicz W., Badura J., Jarosiński M. 2007. Aktywne uskoki Polski. W: M. Harasimiuk, T. Brzezińska-Wójcik, R. Dobrowolski (red.), Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery (s. 253–259). Lublin: Wydawnictwo UMCS.  

Hall C.M., Mitchell R., Sharples L. 2003. Consuming places: the role of food, wine and tourism in regional development. W: C.M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis, B. Cambourne (red.), Food tourism around the world: development, management, and markets (s. 340–343). Oxford: Butterworth Heinemann. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-5503-3.50005-1

Mapa

Roman M. 2011. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Gostynin (481). Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Akty prawne

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141).

Netografia

Należy podać pełny adres URL oraz datę dostępu (dzień, miesiąc, rok).

Przykład:

Główny Urząd Statystyczny, 2017. Statystyka międzynarodowa. Online: http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/turystyka/ (dostęp: 9.04.2019).

World Development Report 2019. Online: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019 (dostęp: 5.04.2019).

Spis rycin i tabel

Wszystkie ryciny i tabele muszą być cytowane w tekście, ponumerowane zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście i zatytułowane w językach polskim i angielskim ze wskazaniem źródła.

Przykład:

Ryc. 1. Położenie obszaru badań (opracowanie własne).

Tab. 1. Formy ochrony przyrody w Polsce i województwie lubelskim w 2013 r. (opracowanie własne na podstawie Ochrona środowiska 2014).

Prawa autorskie danych zawartych w opracowaniu.

Autorzy sami są odpowiedzialni za uzyskanie zgody na powielanie materiałów chronionych prawami autorskimi z innych źródeł. Dotyczy to zarówno reprodukcji bezpośredniej, jak i „reprodukcji pochodnej” (w przypadku, gdy utworzyłeś nową figurę lub tabelę, która pochodzi w dużej mierze ze źródła chronionego prawami autorskimi).

Po pomyślnym przedłożeniu rękopisu autorzy otrzymują automatyczny potwierdzający e-mail.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF, LaTeX.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 4. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 5. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 6. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.