Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Teksty powinny spełniać następujące kryteria:

 • imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja Autora, numer ORCID;
 • objętość – około 15–20 stron (30 000–40 000 znaków ze spacjami);
 • marginesy standardowe, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, wyjustowany;
 • cytaty zawarte w tekście – w cudzysłowie (nie kursywą);
 • tytuł w języku polskim i angielskim;
 • abstrakt w języku polskim i angielskim (do 600 znaków ze spacjami);
 • około 5 słów-kluczy w języku polskim i angielskim;
 • krótka nota o Autorze w języku polskim i angielskim (tytuł naukowy, uczelnia, zainteresowania badawcze, najważniejsze publikacje, ok. 400 znaków ze spacjami);
 • bibliografia: układ od nazwiska, poszczególne pozycje bibliograficzne powinny być rozdzielone pustym wierszem;
 • przy pozycjach artykułów w bibliografii należy na końcu adresu bibliograficznego zamieścić numer DOI (identyfikator cyfrowy), jeśli artykuł posiada taki numer, np. M. Michalik, Krakowska szkoła językoznawczej logopedii – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Annales UMCS. Sectio N” 2016, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2016.1.109.
 • w zakresach proszę wstawiać półpauzę (–), np. s. 10–20, w latach 1990–1999;
 • przypisy dolne według wzoru:
 1. M. Spitzer, Jak uczy się mózg, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2007, s. 15–16.
 2. T. Patrzałek, Gramatyka na „cenzurowanym”, „Polonistyka” 1992, nr 1, s. 27.
 3. Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków 2006, s. 65.
 4. A. Rejter, Odsłony i dyskurs(y) ciała w kulturze (nie tylko) popularnej. Na przykładzie Marilyn Mansona, [w:] M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec (red.), O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, pod red., Lublin 2014, s. 107-125.
 5. W przypadku odwołań do tekstów zamieszczonych w internecie podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł, bezpośredni link do tekstu oraz datę dostępu według wzoru: K. Wrońska, Johna Locke’a koncepcja wychowania – zapowiedź oświeceniowych przemian w myśli pedagogicznej,  http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/22260/wronska_johna_locke, dostęp: 20 IV 2017.
 6. Przy skrótowym zapisie stosujemy określenia: ibidem, op. cit., eadem, idem, przy powtórnym odwołaniu do dzieła skrót z wielokropkiem (Z. Melosik, Kryzys…, s. 20.);
 • tabele i wykresy (w formacie JPG) w tekście oraz jako załączniki;
 • materiały ilustracyjne z oznaczeniem źródła i praw autorskich.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia wskazane kryteria. Teksty, które odbiegają od wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 1. Przesłany tekst jest rezultatem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób; w szczególności utwór nie był wcześniej publikowany.
 2. Tekst publikacji jest złożony stylem zasadniczym w programie Microsoft Word (LibreOffice) i zapisany w formatach: doc., docx., odt.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0).
 4. Obiekty graficzne (schematy, wykresy) umieszczone są w osobnych plikach, a w tekście zaznaczono ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2).
 5. Przy materiałach ilustracyjnych podano ich źródła i prawa autorskie.
 6. Tekst spełnia podane przez Redakcję wymogi odnośnie do bibliografii i przypisów.
 7. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Przesłany tekst jest rezultatem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób; w szczególności utwór nie był wcześniej publikowany.
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0).
 4. Obiekty graficzne (schematy, wykresy) umieszczone są w osobnych plikach, a w tekście zaznaczono ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2). Przy materiałach ilustracyjnych podano opisy, ich źródła i prawa autorskie.

 5. Tekst spełnia podane przez Redakcję wymogi odnośnie do bibliografii i przypisów.
 6. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
 7. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 8. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.