Rural Child in the Polish Educational Discourse during the Interwar Period or about Less Known Roots of Regionalism at School

Anna Mlekodaj

Abstract


The article is devoted to the process of discovering the specificity of life and development of a village child, initiated at the turn of the second and third decades of the 20th century. It was one of the consequences of the then developing educational discourse, supported by the achievements of child psychology, pedology, and the New Upbringing trend. In 1929, the first Polish research on the level of development of children from urban and rural environments was conducted. The results were very unfavorable for children from the countryside. This gave an impulse for further action. In 1930, in the pages of “Praca Szkolna” (“School Work”), a competition was announced among teachers to describe a rural child from various regions. Twenty-two papers were submitted, the best of which were published in the book Dziecko wsi polskiej (A Child of the Polish Countryside). These works allowed us to penetrate both the problems faced by rural children at school and the difficulties faced by teachers working in the countryside. To a large extent, they resulted from the lack of a proper diagnosis of the educational and upbringing needs of a rural child and from difficulties in cooperation between schools and villages. The perspective of changes in this area was opened only by regionalism, introduced to school curricula as a result of the education reform in 1932, which was to support the education of rural children and contribute to the integration of the school with the local community. Thus, the teaching characteristics of a rural child contributed, in a sense, to the introduction of regionalism in Polish schools.


Keywords


educational discourse; pedology; needs of a rural child; rural child; regionalism; education reform

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Adler, A. (1934). Psychologia indywidualna w wychowaniu. Przeł. M. Kreczowska. Kraków: Gebethner i Wolff.

Baley, S. (1932). Skala inteligencji Bineta-Termana. Lwów: Książnica Atlas.

Bednarz-Grzybek, R. (2014). Kształtowanie charakteru dzieci i młodzieży na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Studia Edukacyjne, nr 31, 267–287.

Ciemniewski, J. (1926). Poznanie i kształcenie charakteru. Warszawa–Lublin–Łódź–Kraków: Wydawnictwo św. Wojciecha.

Cierzyniewska, R. (1997). Seminaria nauczycielskie w II Rzeczypospolitej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne, t. 30(38), 243–250.

Dawid, J.W. (1927). O duszy nauczycielstwa. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Dewey, J. (1967). Wybór pism pedagogicznych. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Fabiański, M. (2013). Dzieci płaskiego świata. Focus, nr 8, 35–37.

Falski, M. (1958). Koncepcja szkoły powszechnej i jej roli w ustroju szkolnictwa w okresie międzywojennym w Polsce. Rozprawy z Dziejów Oświaty, nr 1, 169–217.

Foerster, F.W. (1919). Szkoła i charakter. Przyczynek do pedagogiki posłuszeństwa i do reformy karności w szkole. Warszawa–Lublin–Łódź–Kraków: Wydawnictwo Gebethnera i Wolffa.

Gaweł, E. (1974). Wychowawcza funkcja etyki w ujęciu O. Jacka Woronieckiego. W drodze, nr 8, 30–36.

Grochowski, L. (1990). Szkoła polska na tle europejskim 1918–1939. Rozprawy z Dziejów Oświaty, nr 33, 219–244.

Grzywak-Kaczyńska, M. (1929a). Przyczynek do psychologii porównawczej dziecka miejskiego i wiejskiego, cz. 1. Oświata i Wychowanie, z. 1, 39–47.

Grzywak-Kaczyńska, M. (1929b). Przyczynek do psychologii porównawczej dziecka miejskiego i wiejskiego, cz. 2. Oświata i Wychowanie, z. 2, 127–140.

Grzywak-Kaczyńska, M., Michałowska, J., Narutowicz-Kassowska, Z., Walawska, H. (1936). Właściwości psychiczne dzieci wiejskich. Oświata i Wychowanie, z. 3, 200–212.

Janoušek, J., Sirotkina, I. (2003). The search for national identity in Central and Eastern Europe. W: T. Porter, D. Ross (eds.), The Cambridge History of Science. Vol. 7: The Modern Social Sciences (s. 431–449). Cambridge: Cambridge University Press.

Joteyko, J. (1918a). O celach i dążeniach Polskiej Ligi Nauczania. Roczniki Polskiej Ligi Nauczania, z. 1, 3–13.

Joteyko, J. (1918b). Odbudowa szkoły polskiej. Dwa odczyty wygłoszone w Uniwersytecie Ludowym im. Adama Mickiewicza w Paryżu dnia 16 grudnia 1917 i 13 stycznia 1918. Paryż: Wydawnictwo Polskiej Ligi Nauczania.

Joteyko, J. (1921). O pedologii. Lwów: Drukarnia „Udziałowa”.

Joteyko, J. (1926). Jedność szkolnictwa ze stanowiska psychologii i potrzeb społecznych. Warszawa: Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych.

Joteyko, J. (1927). Losy naszej młodzieży a reforma ustroju szkolnictwa. Warszawa: Książnica Atlas.

Karpiński, T. (1934–1935). Nienormalne zjawiska w szkolnictwie powszechnym. Praca Szkolna, nr 6, 172–178.

Kretschmer, E. (1921). Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten. Berlin: Springer.

Kulpa, J. (1963). Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918–1939. Wrocław: Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Librachowa, M. (red.). (1934). Dziecko wsi polskiej. Próba charakterystyki. Warszawa: Nasza Księgarnia.

MacCun, J. (1925). Kształcenie charakteru. Zagadnienia etycznopedagogiczne. Przeł. Z. Jętkiewiczowa. Lwów–Warszawa: Książnica Atlas.

Michałek, M. (2013). Przemiany polskiej wsi w latach 1918–1989. Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, t. 26(3), 55–80.

Nawroczyński, B. (1929). Swoboda i przymus w wychowaniu. Siedem rozpraw pedagogicznych. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Orkan, W. (1970). Wskazania dla synów Podhala. W: tegoż, Listy ze wsi i inne pisma społeczne (s. 366–371). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Przesmycka, E., Miłkowska, E. (2011). Wzorcowe szkoły wiejskie jedno- i dwuklasowe z okresu międzywojennego w Polsce. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, t. 8, 168–176.

Rzymowski, W. (1934). O byt i godność szkoły powszechnej. Kurier Poranny, (24 listopada).

Sadowska, J. (2001). Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Sedlaczek, S. (1928). Józefa Joteyko. Warszawa: Dział Wydawnictwa ZHP.

Smolińska-Theiss, B. (2010). Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia. Chowanna, nr 1, 13–26.

Sobczak, J. (1998). „Nowe Wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Staszewski, K. (1934–1935). Regionalizm w programach szkoły powszechnej. Praca Szkolna, nr 3, 65–69.

Studencki, S.M. (1931a). Jak obserwować dzieci. Program obserwacji systematycznych oraz wskazówki dla nauczycieli, rodziców i wychowawców. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Studencki, S.M. (1931b). O typie psycho-fizycznym Polaka. Kwartalnik Psychologiczny, t. 2, z. 1/4, 55–90.

Studencki, S.M. (1935). Psychologia porównawcza narodów: Niemcy, Francuzi, Amerykanie, ludy pierwotne, Warszawa: nakładem Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.

Studencki, S.M. (1936). O badaniu charakteru. Warszawa.

Studencki, S.M. (1937). O typach ludzkich i o charakterze polskim. Warszawa.

Tyrankiewicz, W. (1934–1935). Wiązanie pracy szkolnej ze środowiskiem w nowym programie szkoły powszechnej. Praca Szkolna, nr 6, 165–172.

Wolter, E. (2014). Nowe wychowanie. Ratio et Fides. Kwartalnik Naukowy, nr 4, 36–49.

Zarzecki, L. (1918). Charakter jako cel wychowania. Warszawa: M. Arzt.

NETOGRAFIA

Key, E. (1904). Stulecie dziecka. Pobrane z: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/key-stulecie-dziecka [dostęp: 10.10.2020].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.155-184
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:24
Data złożenia artykułu: 2020-07-02 20:50:39


Statistics


Total abstract view - 606
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.