Inclusive Approach in Teaching Students with Special Educational Needs – a Chance to Change the Polish School

Zofia Pomirska

Abstract


The article deals with the issue of inclusive education, which is one of the priorities of contemporary educational policy. The author describes both the idea of inclusion and the assumptions of inclusive education, as well as introduces the legal aspects of this issue. Particular attention was paid to the situation of students with special educational needs, for whom inclusive education is an opportunity to optimize the teaching-learning process. The final part of the article presents selected practical solutions that can be used by teachers to build a learning environment friendly to students with special educational needs.


Keywords


education; inclusive education; inclusion; teaching-learning process; special educational needs

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Apanel, D. (2016). Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989–2014. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 259–301). Gdańsk: GWP.

Bogdanowicz, M. (1995). Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Psychologia Wychowawcza, nr 3, 216–222.

Brzezińska, A., Jabłoński, S., Ziółkowska, B. (2014). Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja, nr 2(127), 37–52.

Głodkowska, J. (2010). Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (s. 1–58). Warszawa: MEN.

Jardzioch, A.B. (2017). Edukacja włączająca w Polsce. Polska Myśl Pedagogiczna, nr 3, 193–205.

Jas, M., Jarosińska, M. (2010). Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki. Warszawa: Wydawnictwo MEN.

Knopik, T. (2018). Diagnoza funkcjonalna. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kołodziejek, I. (2017). Indywidualizacja nauczania jako odpowiedź na zróżnicowane potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów. W: A. Janus-Sitarz (red.), Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego (s. 179–199). Kraków: Universitas.

Kuhn, T.S. (2001). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Lechta, V. (2010). Pedagogika inkluzyjna. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. T. 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji (s. 321–335). Gdańsk: GWP.

Mazur, P., Solecka, B. (2019). Koncepcja nakładek uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) w programach nauczania i scenariuszach zajęć/lekcji. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Mittler, P. (2000). Working Towards Inclusive Education: Social Contexts. London: David Fulton Publishers.

Papuda-Dolińska, B. (2012). Realizacja koncepcji inkluzji edukacyjnej w szkołach planu jenajskiego – doświadczenia holenderskie. W: N. Starik, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań (s. 427–439). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Sochacka, K. (2012). Specjalne potrzeby i specyficzne trudności. W: E. Awramiuk (red.), Z problematyki kształcenia językowego (T. 4; s. 179–194). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Speck, O. (2013). Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Szczepkowska, K. (2019). Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szumski, G. (2013). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN.

UNESCO. (2005). Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. Paris.

Wiszejko-Wierzbicka, D. (2012). Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły. Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, nr 3(4), 1–86.

Zacharuk, T. (2008a). Włączająca edukacja. W: J. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (T. 7; s. 167–172). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Zacharuk, T. (2008b). Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Zacharuk, T. (2011). Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum, nr 1(20), 2–7.

NETOGRAFIA

Booth, T., Ainscow, M. (2011). Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły. Pobrane z: www.olimpiadyspecjalne.pl/sites/default/files/olimpiadyspecjalne/simplepage/attachments/2012edukacjawlaczajaca.pdf [dostęp: 20.07.2020].

The Warnock Report. (1978). Special Educational Needs Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People. Pobrane z: www.educationengland.org.uk/documents/warnock [dostęp: 20.07.2020].

UNESCO. (1990). Edukacja dla wszystkich. Pobrane z: www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich [dostęp: 20.07.2020].

UNESCO. (2014). Pięć kluczowych przesłań dla edukacji włączającej. Od teorii do praktyki. Pobrane z: www.europeanagency.org/sites/default/files/Five_Key_Messages_for_Inclusive_Education_PL.pdf [dostęp: 20.07.2020].

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. 2005, nr 19, poz. 167).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. 2010, nr 228, poz. 1489).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2010, nr 228, poz. 1487).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643).

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 357).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.0.43-57
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:12
Data złożenia artykułu: 2020-07-30 08:40:04


Statistics


Total abstract view - 679
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.