The COVID-19 Pandemic Experience in the Narratives of Female Pedagogy Students

Iryna Durkalevych

Abstract


The article attempts to analyze the experiences of female pedagogy students during the first wave of the COVID-19 pandemic. The topic is extremely important and currently gaining attention. The main objective of the study was to analyze narrative texts and to select risk factors as well as protective factors of female students’ mental health during the pandemic. The study included two groups of full-time (10 persons) and part-time (10 persons) female students of pedagogy at Carpathian State University in Krosno. The analysis of the subjects’ narrative texts revealed that enforced social isolation leads to a disruption of relational needs and negative emotional states (including anxiety, fear of illness, and anger) characteristic of the group of female students in early and middle adulthood. The article is addressed to those who are interested in and analyze the impact on an individual of life experiences resulting from social changes caused by the COVID-19 pandemic.

Keywords


mental health; COVID-19; social isolation; narratives; pedagogy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ahorsu, D.K., Lin, C.-H., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M.D., Pakpour, A.H. (2020). The Fear of COVID-19 Scale: Development and Initial Validation. International Journal of Mental Health and Addiction, vol. 20, 1537–1545, DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-020-00270-8.

Badura-Madej, W. (1999). Podstawowe pojęcia teorii kryzysu i interwencji kryzysowej. W: W. Badura-Madej (wyb. i oprac.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych (s. 15–31). Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Bidacha, M., Cierpka, A. (2010). Tożsamość narracyjna a choroba nowotworowa. Historie życia osób chorych na szpiczaka mnogiego. W: M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Psychologia małych i wielkich narracji (s. 193–212). Warszawa: Eneteia.

Boyd, J., Zimbardo, P. (2020). Paradoks czasu. Warszawa: PWN.

Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., Zheng, J. (2020). The Psychological Impact of the COVID-19 Epidemic on College Students in China. Psychiatry Research, vol. 287, DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934.

Dahlgren, G., Whitehead, M. (1991). Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health. Pobrane z: https://www.iffs.se/media/1326/20080109110739filmz8uvqv2wqfshmrf6cut.pdf [dostęp: 23.01.2021].

Dawans, B. von, Trueg, A., Kirschbaum, C., Fischbacher, U., Heinrichs, M. (2018). Acute Social and Physical Stress Interact to Influence Social Behavior: The Role of Social Anxiety, PLoS ONE, vol. 13, no. 10, DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204665.

Długosz, P., Foryś, G. (2020). Zdalne nauczanie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z perspektywy studentów i wykładowców. Pobrane z: https://ifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/Raport-ze-zdalnego-nauczania-wśrod-studentów-i-pracowników-UP.pdf [dostęp: 25.06.2021].

Grzybowska, A. (1993). Idea samopomocy – założenia teoretyczne formy współpracy. W: J. Włodek-Chronowska (red.), Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zespół Wczesnej Diagnozy i Terapii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12–14 kwietnia 1991 r. (s. 31–36). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Guziuk-Tkacz, M. (2011). Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Kraków: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Harper, C.A., Satchell, L.P., Fodo, D., Latzman, R.D. (2020). Functional Fear Predicts Public Health Compliance in the COVID-19 Pandemic. International Journal of Mental Health and Addiction, vol. 19, 1875–1888, DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-020-00281-5.

Heszen, I. (2016). Psychologia stresu. Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. Warszawa: PWN.

Kasperek-Golimowska, E. (2016). Stan zdrowia psychicznego i samopoczucie Polaków. W: K. Waszyńska, M. Filipiak (red.), Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki (s. 165–188). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kawecki, I. (2018). Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kawohl, W., Nordt, C. (2020). COVID-19, Unemployment, and Suicide. Pobrane z: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(20)30141-3.pdf [dostęp: 30.04.2021].

Knoll, N., Schwarzer, R. (2012). Prawdziwych przyjaciół… Wsparcie społeczne, stres, choroba i śmierć. W: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 29–67). Warszawa: PWN.

Kossowska, M., Letki, N., Zaleśkiewicz, T., Wichary, S. (2020). Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego. Sopot: Smak Słowa.

Kościelska, M. (2013). Nadzieja w życiu ludzi. Warszawa: Difin.

Lehtinen, V. (2008). Building Up Good Mental Health. Jyväskylä: Gummers Printing.

Malina, A. (2014). Wczesna dorosłość w cyklu życia człowieka: współczesne problemy z realizacją zadań rozwojowych młodych dorosłych. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Maslow, A. (1964). Teoria hierarchii potrzeb. W: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej (s. 135–164). Warszawa: PWN.

Nesse, R.M. (2020). Dobre powody złego samopoczucia. Odkrycia psychiatrii ewolucyjnej. Warszawa: CeDeWu.

Oatley, K., Jenkins, J.M. (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Mazzeschi, C., Espada, J. (2020). Immediate Psychological Effects of the COVID-19 Quarantine in Youth from Italy and Spain. PsyArXiv, 1–13, DOI: https://doi.org/10.31234/osf.io/5bpfz.

Parkinson, B. (1999). Emocje. W: B. Parkinson, A.M. Colman (red.), Emocje i motywacja (s. 15–40). Poznań: Zysk i S-ka.

Pennebaker, J.W., Smyth, J.M. (2018). Terapia przez pisanie. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Reissman, F. (2003). Wywiad: „Czym jest samopomoc i w jaki sposób to działa? W: P. Jordan (red.), Od pomocy do samopomocy (s. 43–47). Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Sęk, H. (2000). Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki. W: H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna (s. 472–524). Warszawa: PWN.

Sobol-Kwapińska, M. (2011). Kwestionariusz Metafory Czasu. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Sroufe, A.L., Egeland. B., Carols, E.A., Collins, W.A. (2021). Rozwój osobowy. Ryzyko i adaptacja od narodzin do dorosłości. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP.

Straś-Romanowska, M. (2010). Badania ilościowe vs jakościowe – pytania o tożsamość psychologii. Roczniki Psychologiczne, vol. 13, nr 1, 97–105.

Tischner, J. (2020). Nadzieja mimo wszystko. Kraków: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2020). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Człowiek i jego środowisko. Warszawa: PWN.

Ziółkowska, B. (2013a). Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych dorosłych. W: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 421–468). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ziółkowska, B. (2013b). Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać. W: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 553–590). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2022.7.111-127
Data publikacji: 2022-12-28 15:43:58
Data złożenia artykułu: 2021-06-29 17:48:16


Statistics


Total abstract view - 160
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.