Zmierzch zawodu nauczyciela czy niedookreśloność potrzeb społeczeństwa ponowoczesnego?

Jolanta Fiszbak

Streszczenie w języku polskim


Autorka omawia sylwetki czterech polonistek i poddaje krytyce głoszone obecnie twierdzenia o potrzebach zmian w pracy nauczyciela i nauczaniu. Na tej podstawie dowodzi, że wiek XXI nie jest początkiem końca szkoły i zawodu nauczyciela, mimo istnienia alternatywnych form kształcenia. W konkluzji stwierdza, że młodzież nadal potrzebuje mądrego, życzliwego, świadomego swojej roli i dobrze wykształconego przewodnika. Ponowoczesność zaś przestała już niepokoić, choć nadal zaskakuje zmianami. Można więc spokojniej podejść do problemów kształcenia szkolnego, wykorzystać w nim wypracowane osiągnięcia polskiej dydaktyki i bez pośpiechu zastanowić się nad wzorami obcymi.


Słowa kluczowe


nauczyciel; nauczanie; potrzeby ponowoczesnej szkoły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abd Elsamie M., Profesja nauczyciela w Arabskiej Republice Egiptu, „Edukacja i Dialog” 2015, nr 1–2.

Baley S., Psychologia wychowawcza w zarysie, Warszawa 1958.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.

Bauman Z., Życie na przemiał, Kraków 2004.

Borawska-Kalbarczyk K., Umiejętność indywidualnego zarządzania informacjami jako kompetencja kluczowa w społeczeństwie wiedzy, [w:] Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna, red. J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz, Warszawa 2015.

Chhabra E., Teacher – popyt na nauczyciela w Wielkiej Brytanii, „Edukacja i Dialog” 2015, nr 1–2.

Dawid J.W., O duszy nauczycielstwa, Warszawa 1912.

Denek K., O nowy kształt edukacji, Toruń 1998.

Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.

„Edukacja i Dialog” 2015, nr 1–2.

Furedi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, Warszawa 2008.

Gajda S., Wychowanie językowe wobec ponowoczesności, [w:] Wychowanie językowe, red. J. Nocoń, Opole 2015.

Gaudelli W., Edukacja humanistyczna w dobie globalizacji, [w:] Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, red. G. Mazurkiewicz, Kraków 2014.

Goban-Klas T., Nowa edukacja medialna w społeczeństwie ryzyka i katastrof, „Edukacja i Dialog” 2010, nr 9.

Khachatryan R., Ormiański nauczyciel – jeden z głównych filarów narodu, „Edukacja i Dialog” 2015, nr 1–2.

Kołodziejczyk W., Polak M., Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Warszawa 2011.

Kompetencje współczesnego polonisty, red. B. Chrząstowska, Warszawa 1997.

Kowalikowa J., Składniki polonistycznej kompetencji nauczycielskiej, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” 1982, z. 44.

Kuźma J., Nauczyciele przyszłej szkoły, Kraków 2001.

Kuźma J., Przyszła szkoła będzie w większym niż obecnie stopniu skoncentrowana na uczniach, Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Józefem Kuźmą przeprowadzona przez Darię Grodzką, „Hejnał Oświatowy” 2013, nr 4, http://img.iap.pl/s/245/8148/Edytor/File/2013_ROK/Wywiad_Profesor_Jozef_Kuzma.pdf [dostęp: 22.09.2017].

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 2, Warszawa 2003.

Kwieciński Z., Długotrwałe ślady dzieciństwa, [w:] Dziecko. Sukcesy i porażki, red. R. Piwowarski, Warszawa 2007.

Materiały edukacyjne programu Kreator, Warszawa 1999.

Mazur P., Zawód nauczyciela w ciągu dziejów. Skrypt dla studentów z historii wychowania, Chełm 2015.

Mazurkiewicz G., Nauczyciele – odpowiedzialni obywatele: poradnik pozytywnego myślenia, [w:] Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, red. G. Mazurkiewicz, Kraków 2014.

Mazurkiewicz G., Wstęp, [w:] Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, red. G. Mazurkiewicz, Kraków 2014.

Mysłakowski Z., Pisma wybrane, Warszawa 1971.

Plewka C., Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli, Warszawa 2009.

Polak M., Mapa społecznych umiejętności XXI wieku, http://edunews.pl/system-edukacji/22-aktualnoci/system-edukacji/522-mapa-spolecznych-umiejetnosci-xxi-wieku [dostęp: 22.09.2017].

Profesjonalny coach, czyli kto?, www.competitiveskills.pl/aktualnosci/profesjonalny-coach-czyli-kto-226.html [dostęp: 22.09.2017].

Schulz R., Nauczyciel jako innowator, Warszawa 1989.

Szuman S., Takt pedagogiczny, Katowice 1974.

Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia świat, Warszawa 2010.

Tkaczyk A., Nauczyciel a edukacja w Turcji, „Edukacja i Dialog” 2015, nr 1–2.

Tomasik-Abdelsamie K., Nauczyciel w Niemczech, „Edukacja i Dialog” 2015, nr 1–2.

Troc-Rezaiguia M., Kim jest dzisiejszy francuski nauczyciel, „Edukacja i Dialog” 2015, nr 1–2.

Tutoring – poznaj innowacyjną metodę, http://tutoring.edu.pl/tutoring_definicja_innowacyjna_metoda,page,46 [dostęp: 22.09.2017].

Urbaniak K., Kim jest coach i co może dla Ciebie zrobić – wywiad z Adamem Gieniuszem, http://kreatorniazmian.pl/kim-jest-coach-co-to-jest-coaching/#sthash.uQrsU6oi.dpuf [dostęp: 22.09.2017].

W kręgu danych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń – szkoła – nauczyciel, red. K. Dormus, R. Ślęczka, Kraków 2012.

Zadroga A., Coach, czyli kto?, http://wyborcza.pl/1,76842,8563661,Coach__czyli_kto_.html [dostęp: 22.09.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2018.3.125-142
Data publikacji: 2019-01-13 11:07:16
Data złożenia artykułu: 2018-04-04 18:44:54

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.