Zarys ewolucji mianowania jako podstawy zatrudniania nauczycieli akademickich

Eliza Prokop-Perzyńska, Mariusz Wieczorek

Streszczenie w języku polskim


Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nauczyciele akademiccy zatrudniani byli na podstawie nominacji, która prowadziła do powstania publicznoprawnego stosunku służbowego. Tym samym nauczyciele akademiccy nie podlegali ustawodawstwu pracy, a ich status prawny w związku z wykonywaniem zawodu określały przepisy prawa administracyjnego. Ten model zatrudnienia nauczycieli akademickich ulegał stopniowej ewolucji, której efektem było wypieranie elementów charakterystycznych dla zatrudnienia administracyjnoprawnego rozwiązaniami typowymi dla prawa pracy. Jednym z obszarów przekształcania stosunków zatrudnienia w szkolnictwie wyższym było stopniowe ograniczanie mianowania jako podstawy nawiązania stosunków pracy z nauczycielami akademickimi w szkołach wyższych. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. stanowią, że pracownicy zatrudnieni na podstawie nominacji przed wejściem w życie ustawy pozostają zatrudnieni w tej samej formie i na ten sam okres. Równocześnie jednak ustawodawca nie zastosował konstrukcji stosowanych przy okazji innych nowelizacji, których następstwem było ograniczanie pozaumownych stosunków pracy na rzecz zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę. W rezultacie należy stwierdzić istnienie konstrukcyjnej luki w prawie, która powinna być wyeliminowana w drodze odpowiednich działań legislacyjnych.


Słowa kluczowe


mianowanie; nauczyciel akademicki; stosunek pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2019.

Bocheńska A., Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego, Warszawa 2014.

Grudzińska A., Komentarz do art. 118, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz praktyczny, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2015.

Liszcz T., Pozaumowne stosunki pracy, [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006.

Nycz M.T., Komentarz do art. 248 PwPSWiN, [w:] Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2019.

Sanetra W., Ogólnie o odrębnościach w statusie zatrudnienia nauczycieli akademickich, [w:] Zatrudnienie nauczycieli akademickich, red. W. Sanetra, Warszawa 2015.

Świątkowski A.M., Dysfunkcyjny model zatrudnienia nauczycieli akademickich, [w:] Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego. Wybrane zagadnienia, red. A. Bocheńska, A. Musiała, Poznań 2016.

Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego, red. S. Wronkowska, Warszawa 2007.

AKTY PRAWNE

Dekret z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz.U. nr 68, poz. 415).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół (t.j. Dz.U. 1933, nr 76, poz. 551 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich (Dz.U. 1920, nr 72, poz. 494).

Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U. 1922, nr 21, poz. 164 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (t.j. Dz.U. 1938, nr 1, poz. 6 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz.U. 1951, nr 45, poz. 376 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 1973, nr 32, poz. 191 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. – Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela (Dz.U. 1972, nr 416, poz. 114 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 142 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 1985, nr 42, poz. 201).

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 1990, nr 65, poz. 385 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. 1994, nr 136, poz. 704).

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365; t.j. Dz.U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1282 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, nr 84, poz. 455).

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020, poz. 85 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. 2019, poz. 534).




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2020.67.2.149-161
Data publikacji: 2021-02-05 15:03:24
Data złożenia artykułu: 2020-08-19 11:20:19


Statystyki

Widoczność abstraktów - 88
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 123

Wskaźniki



Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Eliza Prokop-Perzyńska, Mariusz Wieczorek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.