Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 62, No 2 (2015) Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie socjalnym i polityce społecznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Marian Świątkowski
 
Vol 67, No 1 (2020) Dobra osobiste uczelni publicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Szczotka
 
Vol 62, No 1 (2015) Artykuł recenzyjny monografii Joanny Machut-Kowalczyk Rada familijna pod powagą sądu pokoju w świetle akt łęczyckich, zgierskich i łódzkich z lat 1809–1876 Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 62, No 1 (2015) Artykuł recenzyjny książki Andrzeja Maksymiliana Fredro Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regnum. Symbolis Expressa Streszczenie w języku polskim  PDF
Lech Dubel
 
Vol 68, No 2 (2021) Filozoficzno-prawne ujęcie kary śmierci w antycznym Rzymie Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Golowska
 
Vol 69, No 1 (2022) Ograniczenia ochrony dóbr osobistych w warunkach stanów nadzwyczajnych wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Szczotka
 
Vol 62, No 2 (2015) Działania pozytywne jako instrument realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Ludera-Ruszel
 
Vol 62, No 2 (2015) Zasady równości i sprawiedliwości społecznej w prawie emerytalnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Antonów
 
Vol 64, No 2 (2017) Kierunki zmian tożsamości polskiego prawa urzędniczego Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Drobny
 
Vol 68, No 2 (2021) Przestępstwa udaremniania lub utrudniania wykonania rozstrzygnięcia urzędowego w prawie czechosłowackim, słowackim i czeskim na tle rozwiązań polskich. Część druga Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Poniatowski, Wojciech Radecki
 
Vol 68, No 1 (2021) Przestępstwa udaremniania lub utrudniania wykonania rozstrzygnięcia urzędowego w prawie czechosłowackim, słowackim i czeskim na tle rozwiązań polskich. Część pierwsza Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Poniatowski, Wojciech Radecki
 
Vol 67, No 2 (2020) Podanie wyroku do publicznej wiadomości w prawie karnym sensu stricto i w prawie karnym skarbowym – obraz statystyczny Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Daniluk
 
Vol 63, No 1 (2016) Przemoc w rodzinie a ofiara i zabezpieczenie jej praw w świetle procedury „Niebieskiej Karty” i cywilnego „nakazu opuszczenia lokalu” ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Kruk
 
Vol 68, No 2 (2021) Kilka uwag o charakterze i zasadach wymiaru kar dyscyplinarnych orzekanych w stosunku do sędziów sądów powszechnych w służbie czynnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Bodio
 
Vol 64, No 1 (2017) Ocena przydatności kryteriów oddzielenia prawa konstytucyjnego i administracyjnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Szreniawski
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Z Sankt Petersburga dla czytelnika zachodnioeuropejskiego – Aleksander This o prawie Rzeczypospolitej szlacheckiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Teoretyczny model przestępstwa prawa publicznego (crimen publicum) autorstwa Claudiusa Saturninusa (D. 48,19,16) a współczesna nauka o przestępstwie karnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Próby zdefiniowania pojęć „administracja” i „prawo administracyjne” w piśmiennictwie prawno-administracyjnym przełomu XIX i XX w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 62, No 1 (2015) Obszar chronionego krajobrazu. Analiza administracyjnoprawna Streszczenie w języku polskim  PDF
Alicja Eliza Miszczak
 
Vol 69, No 2 (2022) Ograniczenia prawa do nauki w czasie pandemii COVID-19 a ograniczenia stosowane w jednostkach systemu oświaty zorganizowanych w podmiotach leczniczych Streszczenie w języku polskim  PDF
Jolanta Behr
 
Vol 62, No 2 (2015) Reprezentatywność związków zawodowych a zasada równego traktowania partnerów społecznych. Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Unterschütz
 
Vol 62, No 2 (2015) Funkcja ochronna prawa pracy na przykładach wybranych regulacji państw europejskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Jarota
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Przyczynek do dyskusji nad faszystowskim prawem gospodarczym Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Marszał
 
Vol 63, No 2 (2016) Klauzule generalne w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Streszczenie w języku polskim  PDF
Ryszard Skubisz
 
Vol 65, No 2 (2018) Prawne aspekty związane z ochroną seniorów w społeczeństwie polskim Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Lorek
 
1 - 25 z 62 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.