Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 października 2020 r. (II SA/Lu 782/19, LEX nr 3088379)

Paulina Nagajek

Streszczenie w języku polskim


Glosowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie dotyczy sposobu ustalania wysokości opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych. W tym kontekście na uwagę i komentarz zasługują dwa elementy tego orzeczenia: 1) sposób ustalania wysokości opłaty wynikający z przepisów prawa materialnego; 2) sposób ustalenia okoliczności faktycznych niezbędnych do wydania decyzji w przedmiocie opłaty w nawiązaniu do zasady prawdy obiektywnej wynikającej z art. 7 k.p.a. W glosie dokonano wykładni przepisów prawa materialnego – art. 272 ust. 5 Prawa wodnego, w wyniku której stwierdzono, że nie można stosować tej samej metody do obliczania opłaty stałej i opłaty zmiennej, skoro z woli ustawodawcy są to dwie różne co do istoty składowe ogólnej opłaty, a kluczowy składnik determinujący ich wysokość jest zupełnie inny. Odniesiono się do również do tej części uzasadnienia komentowanego wyroku, w którym Sąd stwierdził konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego i sięgnięcia do środków dowodowych, o których mowa w art. 75 § 1 k.p.a., w tym przede wszystkim dowodu z danych meteorologicznych pozyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.


Słowa kluczowe


Prawo wodne; ustalanie wysokości opłaty zmiennej; zasada prawdy obiektywnej; środki dowodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.

Elżanowski F., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2020.

Iserzon E., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz, Warszawa 1970.

Jędrejek G., Zagadnienia podstawowe dotyczące wykładni przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego, [w:] Wykładnia przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego, Warszawa 2020.

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2017.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, LEX/el.

Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 1997.

Wilbrandt-Gotowicz M., Ciężar dowodu a zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym, [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, red. E. Wójcicka, t. 2, Częstochowa 2013.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.

Wróbel A., [w:] M. Jaśkowska, M. Wibrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el.

Wróbel A., [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

NETOGRAFIA

IMiGW, PIB, Zadania statutowe, www.imgw.pl/index.php/instytut/zadania-statutowe [dostęp: 10.06.2021].

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020, poz. 256).

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2011, nr 6, poz. 18).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1722).

Ustawa z dnia 20 lipca 2020 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020, poz. 310 ze zm.).

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z dnia 4 czerwca 1982 r., I SA 258/82, ONSA 1982 nr 1, poz. 54.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 sierpnia 1998 r., III SA 2792/97, LEX nr 44742.

Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 1998 r., I SA/Gd 1675/96, LEX nr 34761.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2001 r., I SA 301/00, LEX nr 53964.

Wyrok NSA w Poznaniu z dnia 11 lipca 2002 r., I SA/Po 788/00, LEX nr 56705.

Wyrok NSA z dnia 28 listopada 2012 r., I OSK 641/12, LEX nr 1291400.

Wyrok NSA z dnia 25 września 2018 r., II OSK 2406/16, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 lipca 2004 r., III SA 975/03, LEX nr 727823.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 lutego 2007 r., VI SA/Wa 2219/06, LEX nr 312057.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 11 grudnia 2008 r., I SA/Kr 5/08, LEX nr 539139.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 września 2011 r., I SA/Gd 502/11, LEX nr 898927.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 grudnia 2011 r., II SA/Łd 937/11, LEX nr 1097229.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 marca 2019 r., IV SA/Po 1026/18, CBOSA.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 24 października 2019 r., II SA/Bk 444/19, LEX nr 2750782.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 października 2020 r., II SA/Lu 782/19, LEX nr 3088379.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.1.173-186
Data publikacji: 2021-12-28 19:30:13
Data złożenia artykułu: 2021-02-01 14:23:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1523
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 328

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Paulina Nagajek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.