Wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu jako podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Robert Malczyk

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania jest wykładnia pojęć wezwania do zapłaty i uznania długu, które mogą determinować wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. W komentarzu wskazano elementy konieczne, które muszą się znaleźć w wyżej wskazanych dokumentach, aby warunkować wydanie takiego orzeczenia. Poprzez silny związek postępowania cywilnego z prawem cywilnym autor odwołuje się również do poglądów zbudowanych na kanwie prawa materialnego, konfrontując je z celem i przepisami postępowania nakazowego. W konkluzji podnosi, że wezwaniem do zapłaty jest każdy dokument, z którego można odczytać wolę wierzyciela, aby dłużnik świadczenie spełnił, uznanie długu natomiast może stanowić zarówno umowa uznania, ugoda, jak i oświadczenie wiedzy dłużnika co do istnienia konkretnego długu w określonej wysokości.


Słowa kluczowe


wezwanie do zapłaty; uznanie długu; nakaz zapłaty; postępowanie nakazowe; postępowanie cywilne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Cieślak S., Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postępowania nakazowego, upominawczego i uproszczonego, Warszawa 2004.

Ereciński T., Komentarz do art. 485, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3: Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, LEX/el. 2016.

Flejszar R., Komentarz do art. 485, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. IB: Komentarz. Art. 425–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2020.

Gawlik Z., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania. Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2010.

Kostwiński M., Merytoryczne rozpoznanie sprawy w procesie cywilnym w ramach konstrukcji odwrócenia sporu, Warszawa 2019.

Koźma Z., Suplement. Postępowanie nakazowe i upominawcze. Postępowanie uproszczone, Gdańsk 2002.

Krziskowska K., Komentarz do art. 917, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 5: Zobowiązania. Część szczególna (art. 765–92116), red. M. Fras, M. Habdas, LEX/el. 2018.

Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011.

Manowska M., Postępowania odrębne w procesie cywilnym, Warszawa 2012.

Manowska M., Postępowanie nakazowe i upominawcze, Warszawa 2001.

Naworski J.P., Glosa do wyroku SN z dnia 23 października 2001 roku, I CKN 323/99, „Prawo Spółek” 2005, nr 2.

Pałdyna T., Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012.

Panfil K., Komentarz do art. 4801, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, red. O.M. Piaskowsk, LEX/el. 2020.

Telenga P., Komentarz do art. 4804, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019, red. A. Jakubecki, LEX/el. 2019.

Zagrobelny K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011.

Zembrzuski T., Komentarz do art. 485, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3: Artykuły 367–50539, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1930, nr 83, poz. 651).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2020, poz. 1740).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2020, poz. 1575).

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2000, nr 48, poz. 554).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2001, nr 98, poz. 1070).

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469).

ORZECZNICTWO

Uchwała SN z dnia 19 maja 1992 r., III CZP 56/92, OSNC 1992, nr 12, poz. 219.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 9 czerwca 2005 r., I ACa 171/05, LEX nr 164613.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 13 listopada 2005 r., I ACa 324/05, OSA 2006, nr 7, poz. 22.

Wyrok SA w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 r., I ACa 1071/13, LEX nr 1439246.

Wyrok SN z dnia 23 sierpnia 2001 r., II CKN 103/99, LEX nr 52371.

Wyrok SN z dnia 23 października 2001 r., I CKN 323/99, OSNC 2002, nr 7–8, poz. 94.

Wyrok SN z dnia 19 września 2002 r., II CKN 1312/00, OSNC 2003, nr 12, poz. 168.

Wyrok SN z dnia 7 marca 2003 r., I CKN 11/01, Legalis nr 58167.

Wyrok SN z dnia 16 września 2004 r., IV CK 659/03, LEX nr 146328.

Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2005 r., V CK 380/04, LEX nr 359435.

Wyrok SN z dnia 4 lutego 2005 r., I CK 580/4, LEX nr 301787.

Wyrok SN z dnia 16 lutego 2005 r., IV CK 492/04, LEX nr 177275.

Wyrok SN z dnia 15 listopada 2007 r., II CSK 347/07, LEX nr 345525.

Wyrok SN z dnia 25 marca 2010 r., I CSK 457/09, LEX nr 653955.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.1.61-80
Data publikacji: 2021-12-28 19:30:04
Data złożenia artykułu: 2021-03-13 22:10:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 616
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1536

WskaźnikiOdwołania zewnętrznePrawa autorskie (c) 2021 Robert Malczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.