Recenzja: Małgorzata Gałązka, Prawnokarne granice nowatorskiej interwencji medycznej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 855

Paweł Daniluk

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy tekst jest recenzją monografii poświęconej prawnokarnym granicom nowatorskiej interwencji medycznej. Tytułowe pojęcie nowatorskiej interwencji medycznej obejmuje różnego rodzaju odziaływania medyczne na człowieka, które wkraczają w jego integralność fizyczną lub psychiczną oraz cechują się nowością względem dotychczasowego stanu wiedzy i praktyki medycznej. Dla nowatorskiej interwencji medycznej charakterystyczne jest także to, że nie jest ona wystarczająco wypróbowana bądź też – niezależnie od stopnia jej wypróbowania – ukierunkowuje się ją na poszerzenie wiedzy medycznej.


Słowa kluczowe


nowatorska interwencja medyczna; interwencja medyczna; prawnokarne granice; wiedza medyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Daniluk P., Zakaz tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz niedobrowolnych eksperymentów naukowych w kontekście leczenia bez zgody, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.

Daniluk P., Glosa do postanowienia SN z dnia 10 kwietnia 2015 r., III KK 14/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 2.

Gałęska-Śliwka A., Śliwka M., Eksperyment medyczny jako okoliczność uchylająca bezprawność czynu – geneza zjawiska, [w:] Złota księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. dr. honoris causa Brunona Hołysta: …ale prawdy szukaj w czynie, red. B. Sygit, Łódź 2015.

Grzymkowska M., Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Warszawa 2009.

Jaroszek J., Prawne problemy eksperymentu i ryzyka w medycynie, „Problemy Praworządności” 1985, nr 4.

Konieczniak P., Eksperyment naukowy i techniczny a porządek prawny, Warszawa 2013.

Kubicki L., Medyczny eksperyment badawczy dokonywany na człowieku w świetle prawa polskiego, [w:] Prawo a medycyna u progu XXI wieku, red. M. Filar, Toruń 1987.

Sawicki J., Przymus leczenia, eksperyment, udzielanie pomocy i przeszczep w świetle prawa, Warszawa 1966.

Zoll A., Charakter prawny eksperymentu medycznego, [w:] Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, red. K. Krajewski, Warszawa 2007.

AKTY PRAWNE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284 ze zm.).

Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, Oviedo, 4 kwietnia 1997 r.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167).

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1969, nr 13, poz. 94 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 2020, poz. 514 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1444 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2020, poz. 944 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020, poz. 849 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 1291 ze zm.).

ORZECZNICTWO

Postanowienie SN z dnia 10 kwietnia 2015 r., III KK 14/15, LEX nr 1712821.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.1.187-204
Data publikacji: 2021-12-28 19:30:15
Data złożenia artykułu: 2021-04-23 07:50:36


Statystyki


Widoczność abstraktów - 357
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 190

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Paweł Daniluk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.