Specyfika postępowań dowodowych w administracyjnych postępowaniach w sprawach budowlanych regulowanych w ustawie Prawo budowlane

Małgorzata Rydzewska

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł dotyczy problematyki związanej ze specyfiką postępowań dowodowych w administracyjnych postępowaniach w sprawach budowlanych, tj. regulowanych w ustawie Prawo budowlane. Wynika ona z tego, że postępowania w tych sprawach należą do grupy postępowań administracyjnych szczególnych, w stosunku do których – obok norm procesowych zawartych w ustawie Kodeks postepowania administracyjnego – stosuje się normy procesowe zawarte w ustawach materialnoprawnych, w tym wypadku w Prawie budowlanym. Odmienności te dotyczą toku postępowań dowodowych w tych postępowaniach, gromadzenia materiału dowodowego przed formalnym wszczęciem postępowań administracyjnych, „częściowej prywatyzacji postępowania dowodowego”, „swoistej innej formy prekluzji dowodowej” oraz materialnoprawnych ograniczeń zasady otwartego systemu dowodów.


Słowa kluczowe


postępowanie dowodowe; Prawo budowlane; postępowania w sprawach budowlanych; prekluzja dowodowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Babiel T., Rozbieranie bez przyjemności, „Rzeczpospolita – Prawo co Dnia” 2001, nr 5.

Chlebny J., [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 2: Postępowanie administracyjne ogólne, cz. 1: Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego, red. W. Chróścielewski, Warszawa 2018.

Człowiekowska J., Legalizacja samowoli budowlanej a zmiany w prawie budowlanym i administracyjnym, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.

Gill A., Sytuacja procesowa strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym i postępowaniach wyjątkowych, Wrocław 2010.

Hauser R., Podania w kodeksie postępowania administracyjnego, [w:] Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999.

Hauser R., Niewiadomski Z., Konstytucyjne aspekty regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego, „Państwo i Prawo” 2015, z. 6.

Janku Z., Szewczyk M., Waligórski M., Wojtczak K., Z zagadnień dekodyfikacji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Profesorowi zwyczajnemu dr. hab. J. Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, red. B. Adamiak, Łódź 2004.

Jędrzejewski S., Proces budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Bydgoszcz 1995.

Kamiński L.J., Postępowanie administracyjne w sprawach budowlanych. Zagadnienia proceduralne, Warszawa 2007.

Kamiński M., Postępowania administracyjne szczególne (odrębne) w sprawach z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012.

Kmiecik Z.R., Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Lublin 2008.

Kmiecik Z.R., Wadliwość oświadczeń procesowych stron w postępowaniu administracyjnym, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.

Kornecki J., [w:] D. Kafar, A. Kornecka, J. Kornecki, K. Szocik, Prawo budowlane 2020 – proces inwestycyjny po zmianach, Warszawa 2020.

Leoński Z., [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz–Poznań 2002.

Leoński Z., Elementy prawa procesowego w prawie budowlanym, [w:] Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999.

Łaszczyca G., Matan A., Postępowanie administracyjne jako przedmiot prawa administracyjnego procesowego. Propozycja systematyki, [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018.

Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.

Majchrzak B., Procedura prawna w sprawie katastrofy budowlanej, [w:] Państwo – prawo – bezpieczeństwo, red. A. Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec, t. 1, Szczytno 2015.

Matan A., [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 1: Zagadnienia ogólne, red. G. Łaszczyca, A. Matan, Warszawa 2017.

Niewiadomski Z., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2016.

Parchomiuk J., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Warszawa 2018.

Plucińska-Filipowicz A., Filipowicz T., Teza 2 do art. 74, [w:] Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX/el. 2019.

Suwaj R., Judycjalizacja postępowania administracyjnego, Warszawa 2009.

Sypniewski D.K., Teza 3 do art. 74, [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, red. H. Kisilowska, LEX/el. 2010.

Szalewska M., Masternak M., Rola eksperta i jego opinii w postępowaniu administracyjnym, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności, własności i innych praw podmiotowych jednostki, Poznań 1996.

Szreniawski J., Stelmasiak J., Zdyb M., Decyzje o rozbiórce. Dylematy samowoli budowlanej, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Profesorowi zwyczajnemu dr hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, red. B. Adamiak, Łódź 2004.

Wegner J., Teza 6 do art. 6 k.p.a., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, LEX/el. 2019.

Wegner J., Teza 6 do art. 7 k.p.a., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, LEX/el. 2019.

Wilbrandt-Gotowicz M., Ciężar dowodu a zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym, [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, red. E. Wójcicka, Częstochowa 2013.

Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.

Wincenciak M., Teza 2 do art. 56, [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX/el. 2018.

Woś T., [w:] Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2015.

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2043).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 735).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1333).

ORZECZNICTWO

Postanowienie NSA z dnia 5 listopada 2010 r., II OSK 2132/10, CBOSA.

Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2000 r., II SA/Gd 2016/98, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2007 r., II OSK 1609/06, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2009 r., II OSK 1108/09, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2017 r., II GSK 2767/15, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 września 2005 r., II SA/Wa 1826/04, CBOSA.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2007 r., II SA/Bd 807/07, CBOSA.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 sierpnia 2008 r., II SA/Ol 323/08, CBOSA,

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 października 2010 r., II SA/Łd 531/10, CBOSA .

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013 r., II SA/Wr 731/12, CBOSA.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 25 września 2014 r., II SA/Op 348/14, CBOSA.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 marca 2015 r., II SA/Kr 75/15, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r., VII SA/Wa 727/18, CBOSA.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2019 r., II SA/Wr 743/18, CBOSA.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.1.99-117
Data publikacji: 2021-12-28 19:30:07
Data złożenia artykułu: 2021-06-16 10:44:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 347
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 499

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Małgorzata Rydzewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.