Ochrona prawnokarna zabytków w świetle ustawodawstw wybranych państw byłego bloku komunistycznego

Katarzyna Lenczowska-Soboń

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przybliżenie ustawodawstw państw byłego bloku komunistycznego w aspekcie prawnokarnej ochrony zabytków. Artykuł jest przyczynkiem do rozważań nad rozwiązaniami dotyczącymi ochrony karnej zabytków w państwach postkomunistycznych. Łączą je podobne doświadczenia historyczne. Analizą objęto ustawodawstwa Albanii, Czech, Estonii, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier i Rosji. Przegląd rozwiązań prawnych ułożono w ten sposób, że najpierw omówione zostały poszczególne regulacje kodeksowe i pozakodeksowe, a następnie zamieszczono podsumowanie, w którym znajdują się wskazania dotyczące elementów wspólnych oraz istotnych różnic odnośnie do tej problematyki w poszczególnych krajach.


Słowa kluczowe


zabytek; prawnokarna ochrona zabytków; regulacje kodeksowe i pozakodeksowe; ustawodawstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Bojarski M., Radecki W., Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege ferenda, [w:] Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury. Materiały z konferencji Gdańsk 30 maja – 1 czerwca 2005 r., red. J. Kaczmarek, Kraków 2006.

Hułkewycz W., Ochrona karnoprawna dziedzictwa kulturowego w Ukrainie, [w:] Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie, red. M. Trzciński, O. Jakubowski, Wrocław 2016.

Opoka J., Historia i współczesność ochrony zabytków w Albanii, „Ochrona Zabytków” 2014, nr 2.

Šmerda R., Trestné činy proti životnímu prostředí, [w:] J. Jelínek [et al.], Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, Praha 2009.

Trzciński M., Specyfika przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom archeologicznym, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, red. W. Szafrański, K. Zalasińska, t. 3, Poznań 2009.

NETOGRAFIA

A kulturális örökség védelméről, https://en.unesco.org/sites/default/files/hu_actlxiv_01_updt16_entof [dostęp: 15.05.2021].

Cultural Heritage Policy, www.coe.int/en/web/herein-system/hungary [dostęp: 15.05.2021].

AKTY PRAWNE

évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv [dostęp: 15.05.2021].

Federalnyy zakon „O vnesenii izmeneniy v otdelnyye zakonodatelnyye akty Rossiyskoy Federatsii v svyazi s prinyatiyem Federalnogo zakona o peredache religioznym organizatsiyam imushchestva religioznogo naznacheniya, nakhodyashchegosya v gosudarstvennoy ili munitsipalnoy sobstvennosti” ot 30.11.2010 N 328-FZ (poslednyaya redaktsiya), www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107379/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a [dostęp: 13.06.2021].

Karistusseadustik, 6.06.2001, www.riigiteataja.ee/akt/184411 [dostęp: 16.05.2021].

Kazenski zakonnik, 20.05.2008, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050 [dostęp: 1.06.2021].

Kodi penal i Republikës së Shqipërisë Nr. 7895, 27.01.1995, https://qbz.gov.al/preview/a2b117e6-69b2-4355-aa49-78967c31bf4d [dostęp: 23.05.2021].

Krimināllikums, 17.06.1998, https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums [dostęp: 23.05.2021].

Kryminalnyy kodeks Ukrayiny, 2001, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [dostęp: 12.05.2021 ].

Ligj Nr. 27/2018 për trashëgiminë kulturore dhe muzetë, https://kultura.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Ligji.nr27-_dt.17-05-2018.pdf [dostęp: 23.05.2021].

Muinsuskaitseseadus, 1.05.2019, www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/504062019001/consolide [dostęp: 24.05.2021].

Ob Obyektakh Kulturnogo Naslediya (pamyatnikakh istorii i kultury) Narodov Rossiyskoy Federatsii, 25.06.2002, www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318 [dostęp: 5.06.2021].

Par kultūras pieminekļu aizsardzību, 12.02.1992, https://likumi.lv/ta/id/72551-par-kulturas-piemineklu-aizsardzibu [dostęp: 11.06.2021].

Pro okhoronu kulturnoyi spadshchyny, 8.06.2000, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 [dostęp: 3.06.2021].

Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsi, 24.05.1996, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891 [dostęp: 2.06.2021].

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (t.j. Dz.U. 2021, poz. 710).

Zákon č. 40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník, 9.02.2009, www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 [dostęp: 2.06.2021].

Zákon č. 300/2005 Z. z Trestný zakon, 2.07.2005, www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300 [dostęp: 19.05.2021].

Zákon o ochrane pamiatkového fondu- Zákon č. 49/2002 Z, 2.02.2002, www.zakonypreludi.sk/zz/2002-49 [dostęp: 19.05.2021].

Zákon o státní památkové péčI č. 20/1987 Sb, https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/zakon-o-statni-pamatkove-peci-judikatura-a-stanoviska_duben_2019-4393.doc [dostęp: 27.05.2021].

Zakon o varstvu javnego reda in miru, 22.06.2006, www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3891 [dostęp: 5.06.2021].

Zakon o varstvu kulturne dediščine, 1.02.2008, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144 [dostęp: 12.06.2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.1.43-60
Data publikacji: 2021-12-28 19:30:02
Data złożenia artykułu: 2021-06-22 12:50:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 368
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 293

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Katarzyna Lenczowska-Soboń

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.