Mediacja jako forma komunikacji w postępowaniu administracyjnym

Agata Przylepa-Lewak

Streszczenie w języku polskim


Rozwój społeczeństw demokratycznych doprowadził do wzrostu znaczenia nowych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, której jednym z głównych założeń jest „poprawa” komunikacji między stronami. Mediacja, która jest najpopularniejszą i najczęściej stosowaną formą alternatywnych metod rozwiązywania sporów w Polsce, przy zachowaniu nadrzędnej pozycji sądów stanowi uzupełnienie mechanizmów wymiaru sprawiedliwości. Za Rekomendacją R(2001)9 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 5 września 2001 r. wprowadzono mediację do postępowania przed sądami administracyjnymi, a ze względu na bardzo mały stopień wykorzystywania tego rozwiązania ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego mediację wprowadzono do postępowania administracyjnego. W artykule podjęto próbę analizy postępowania mediacyjnego w postępowaniu administracyjnym pod kątem jego właściwości komunikacyjnych. Przy wykorzystaniu metody formalno-dogmatycznej oraz analizy dostępnej literatury przedstawione zostały zarówno zalety mediacji, wady obowiązujących regulacji prawnych, jak i przyczyny marginalnego wykorzystania tego rozwiązania.


Słowa kluczowe


mediacja; alternatywne metody rozwiązywania sporów; komunikacja; postępowanie mediacyjne; sądy administracyjne; postępowanie administracyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Broński W., Efektywność mediacji w postępowaniu administracyjnym, „Studia Prawnicze KUL” 2019, nr 3(79), DOI: https://doi.org/10.31743/sp.8888.

Cybulko A., Komunikacja interpersonalna, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2018.

Drelichowska A., Model mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2012, nr 2.

Kalisz A., Quasi-mediacyjność postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi, [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przypisów, red. J. Olszewski, Rzeszów 2007.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa 2015.

Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004.

Kokoszkiewicz A., Implementacja instytucji prawa prywatnego do prawa publicznego na przykładzie mediacji w kodeksie postępowania administracyjnego – remedium czy placebo?, „Krytyka Prawa” 2017, nr 3, DOI: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.161.

Kowalczyk-Grzenkowicz J., Rozwiązywanie konfliktów. Sztuka negocjacji i komunikacji, Warszawa 2003.

Moore C.W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2016.

Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999.

Myślińska M., Funkcje mediacyjne realizowane przez mediatora w trakcie mediacji. Wybrane zagadnienia, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, vol. 27(3), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.73-88.

Plucińska-Nowak M., Status i oblicza mediacji w społeczeństwie polskim, Poznań 2021.

Smarż J., Instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, vol. 16(1), DOI: https://doi.org/10.25167/osap.1160.

Tabernacka M., Mediacje w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Społeczeństwo” 2018, nr 3.

Tabernacka M., Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji, „Przegląd Prawa i Administracji” 2017, vol. 111, DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.12.

Tombek-Knigawka A., Kotowski W., Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego?, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 3.

Zienkiewicz A., Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości, „Kwartalnik ADR” 2013, nr 4.

NETOGRAFIA

Krawiec G., Mediacja petenta z urzędnikiem to mrzonka, 10.10.2020, https://www.prawo.pl/samorzad/mediacja-w-postepowaniu-administracyjnym-nie-przyjela-sie-wywiad,503660.html (dostęp: 10.03.2022).

INNE

Naczelny Sąd Administracyjny, Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2016 roku, Warszawa, kwiecień 2017.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 1183.

AKTY PRAWNE

Rekomendacja R(2001)9 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 5 września 2001 r. o alternatywnych środkach rozstrzygania sporów sądowych pomiędzy władzami administracyjnymi a osobami prywatnymi.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 735).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002, nr 153, poz. 1270).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 935).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2022.69.2.61-73
Data publikacji: 2022-12-01 14:40:24
Data złożenia artykułu: 2022-05-05 09:15:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 372
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 265

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Agata Przylepa-Lewak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.